Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi môn Văn 9

Được đăng lên bởi hiengiang
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 201 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trêng THCS Hµn Thuyªn §Ò thi th¸ng 2-2009
M«n thi:Ng÷ V¨n 9(b¶ng B)
Thêi gian: 90 phót(kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
--------------------
I/ Tr¾c nghiÖm:( 2 ®iÓm)
Bµi th¬ “Sang thu” “ Noi với con”
C©u1: T¸c gi¶ bµi th¬ lµ ai?
A- Thanh H¶i B- Tè H÷u
C- ChÕ Lan Viªn D- H÷u ThØnh
C©u2: Bµi th¬ ®îc viÕt theo thÓ th¬ nµo?
A- Lôc b¸t B- Thơ năm chữ
C- ThÊt ng«n b¸t có D -Tù do
C©u3: NhËn xÐt nµo chÝnh x¸c nhÊt vÒ c¶m xóc chung cña bµi th¬?
A- T×nh yªu c¶nh vËt thiªn nhiªn lóc sang thu
B- Nh÷ng rung ®éng cña nhµ th¬ tríc mïa thu.
C- Nh÷ng rung ®éng vµ suy t cña nhµ th¬ tríc c¶nh vËt thiªn nhiªn lóc
giao mïa.
D- Suy nghÜ cña nhµ th¬ khi ®Êt trêi sang thu.
C©u4: Hai c©u th¬ “S«ng ®îc lóc dÒnh dµng
Chim b¾t ®Çu véi v·”
Sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt g× ?
A- Ho¸n dô B- Èn dô
C- So s¸nh D- Nh©n ho¸
C©u5: Khæ cuèi bµi th¬ thÓ hiÖn néi dung g×?
A- Miªu t¶ hµng c©y lóc sang thu
B- NhËn xÐt c¶nh vËt thiªn nhiªn lóc sang thu
C- Nãi vÒ hiÖn tîng thiªn nhiªn lóc giao mïa
D- Tõ c¶m nhËn vÒ c¶nh vËt gîi nh÷ng suy nghÜ s©u xa, kÝn ®¸o vÒ con
ngêi vµ cuéc ®êi.
C©u6 : Trong bµi th¬ “Nãi víi con”, phÐp liªn kÕt nµo ®îc dïng trong c©u th¬ sau
“Ngêi ®ång m×nh tù ®ôc ®¸ kª cao quª h¬ng
Cßn quª h¬ng th× lµm phong tôc”
A-PhÐp thÕ, phÐp nèi B- phÐp thÕ, liªn tëng
C- PhÐp lÆp, phÐp thÕ D- phÐp lÆp, phÐp nèi
C©u7: Dßng nµo kh«ng chøa thµnh phÇn biÖt lËp t×nh th¸i?
A- H×nh nh trêi l¹nh h¬n.
B- Ch¾c lµ ma ®¸.
C- NhÊt ®Þnh cËu Êy sÏ hoµn thµnh nhiÖm vô.
D- ViÖc nµo còng cã thó vui cho m×nh.
C©u8: Khi viÕt bµi v¨n nghÞ luËn vÒ ®o¹n th¬,bµi th¬, luËn ®iÓm cña bµi ph¶i ®¹t
yªu cÇu g×?
A- Ph¶i ®îc nªu cô thÓ, cã luËn cø x¸c ®¸ng.
B- Ph¶i g¾n víi sù ®¸nh gi¸ c¸i hay, c¸i ®Ñp cña t¸c phÈm
C- Ph¶i chøng tá ngêi viÕt cã ý kiÕn riªng, cã kh¶ n¨ng c¶m thô tèt
D- C¶ ba ph¬ng ¸n trªn.
II/ tù luËn (8 ®iÓm)
C©u1 (2 ®iÓm): Cho c©u v¨n sau: Trong truyÖn ng¾n “LÆng lÏ Sa Pa” cã nh÷ng
nh©n vËt kh«ng xuÊt hiÖn trùc tiÕp mµ chØ ®îc giíi thiÖu gi¸n tiÕp nhng còng gãp
phÇn thÓ hiÖn chñ ®Ò cña t¸c phÈm.
H·y viÕt tiÕp c©u v¨n ®· cho tõ 7 ®Õn 10 c©u ®Ó t¹o thµnh ®o¹n v¨n hoµn chØnh.
Trong ®o¹n cã dïng thµnh phÇn t×nh th¸i.
C©u2(6 ®iÓm)
Suy nghÜ cña em vÒ bµi th¬ “Mïa xu©n nho nhá”(Thanh H¶i).
Đề thi môn Văn 9 - Trang 2
Đề thi môn Văn 9 - Người đăng: hiengiang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi môn Văn 9 9 10 159