Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi năng lưc GV THCS

Được đăng lên bởi Hu Mua
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 409 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI LÝ THUYẾT GVDG VÒNG TỈNH
Năm học:
Ngày: 26/11/2010
Thời gian: 90 phút

Họ và tên gv: ..…………………………………….….

Giám khảo

Điểm (bằng số và ghi

Giám khảo

Số mật mã

Số mật mã

Số thứ tự

Số thứ tự

bằng chữ)

Điểm I/ Phần thi trắc nghiệm: 10 điểm

Câu 1: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát động phong trào “Xây dựng trường học thân
thiện, học sinh tích cực” vào năm học nào ? (0,25 đ)
a. Năm học 2007-2008
b. Năm học 2008-2009
c. Năm học 2009-2010
d. Năm học 2010-2011
Câu 2: Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo hiện nay là ai ? (0,25 đ)
a. Nguyễn Thiện Nhân
b. Phạm Vũ Luận
c. Bành Tiến Long
d. Đặng Huỳnh Mai
Câu 3: BGD triển khai nội dung “Hai không” vào năm học nào ? (0,25 đ)
a. Năm học 2004-2005
b. Năm học 2005-2006
c. Năm học 2006-2007
d. Năm học 2007-2008
Câu 4: Bằng Tốt nghiệp THCS do ai kí ? (0,25 đ)
a. Đ/c Hiệu trưởng cấp THCS b. Đ/c trưởng phòng giáo dục
c. Đ/c Giám đốc SGD
d. Tất cả đều đúng
Câu 5: Bỏ kì thi Tốt nghiệp Tiểu học vào năm học nào ? (0,25 đ)
a. Năm học 2003-2004
b. Năm học 2004-2005
c. Năm học 2005-2006
d. Năm học 2006-2007
Câu 6: Bỏ kì thi Tốt nghiệp THCS vào năm học nào ? (0,25 đ)
a. Năm học 2003-2004
b. Năm học 2004-2005
c. Năm học 2005-2006
d. Năm học 2006-2007
Câu 7: Văn bản ban hành “Thanh tra toàn diện nhà trường, thanh tra hoạt động sư phạm nhà
giáo”: (0,25 đ)
a. Thông tư 43/2006/TT-BGD ĐT ngày 20/10/2006
b. Thông tư 43/2007/TT-BGD ĐT ngày 20/10/2007
c. Quyết định 43/2006/TT-BGD ĐT ngày 20/10/2006
d. Quyết định 43/2007/TT-BGD ĐT ngày 20/10/2007
Câu 8: “Thanh tra toàn diện nhà trường, thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo” xếp làm mấy
loại ? (0,25 đ)
a. 5 loại: Tốt, khá-tốt,khá, đạt yêu cầu, chưa đạt yêu cầu
b. 5 loại: Tốt, khá, trung bình, yếu, kém
c. 4 loại: Tốt, khá, đạt yêu cầu, chưa đạt yêu cầu
d. 4 loại: Xuất sắc, tốt, khá, trung bình.

1

Câu 9: Theo điều lệ trường THCS các loại sổ sách mà GVBM phải có: (0,25 đ)
1. Bài soạn (giáo án)
2. Sổ kế hoạch giảng dạy theo tuần
3. Sổ dự giờ thăm lớp
4. Sổ điểm cá nhân
Câu 10: Theo quy định tiêu chuẩn PC.GDTHCS, tỉ lệ học sinh Tốt nghiệp THCS hàng năm là:
(0,25 đ)
a. 90%
b. 95%
c. 99%
d. 100%
Câu 11: Từ năm học nào BGD yêu cầu thực hiện 37 tuần chuyên môn ? (0,25 đ)
a. Năm học 2005-2006
b. Năm học 2006-2007
c. Năm học 2007-2008
d. Năm học 2008-2009
Câu 12: Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS, hiện hành là Quyết định số: 40/2006/QĐBGDĐT, ngày 05 tháng 10 năm 2006 (0,25 đ)
Câu 13: : Theo quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS các thầy (cô) hoàn chỉnh các câu sau:
+ Hình thức ...
1
Họ tên gv: ..…………………………………….….
ĐỀ THI THUYẾT GVDG VÒNG TỈNH
Năm học:
Ngày: 26/11/2010
Thời gian: 90 phút
Giám khảo Số mật Số thứ t
Điểm (bằng số và ghi
bằng chữ)
Giám khảo Số mật Số thứ tự
Điểm
I/ Phần thi trắc nghiệm: 10 điểm
Câu 1: Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo đã phát động phong trào “Xây dựng trường học thân
thiện, học sinh tích cực” vào năm học nào ? (0,25 đ)
a. Năm học 2007-2008 b. Năm học 2008-2009
c. Năm học 2009-2010 d. Năm học 2010-2011
Câu 2: Bộ trưởng B giáo dục đào tạo hiện nay ai ? (0,25 đ)
a. Nguyễn Thiện Nhân b. Phạm Luận
c. Bành Tiến Long d. Đặng Huỳnh Mai
Câu 3: BGD triển khai nội dung “Hai không” vào năm học nào ? (0,25 đ)
a. Năm học 2004-2005 b. Năm học 2005-2006
c. Năm học 2006-2007 d. Năm học 2007-2008
Câu 4: Bằng Tốt nghiệp THCS do ai ? (0,25 đ)
a. Đ/c Hiệu trưởng cấp THCS b. Đ/c trưởng phòng giáo dục
c. Đ/c Giám đốc SGD d. Tất cả đều đúng
Câu 5: Bỏ thi Tốt nghiệp Tiểu học vào năm học nào ? (0,25 đ)
a. Năm học 2003-2004 b. Năm học 2004-2005
c. Năm học 2005-2006 d. Năm học 2006-2007
Câu 6: Bỏ thi Tốt nghiệp THCS vào năm học nào ? (0,25 đ)
a. Năm học 2003-2004 b. Năm học 2004-2005
c. Năm học 2005-2006 d. Năm học 2006-2007
Câu 7: Văn bản ban hành “Thanh tra toàn diện nhà trường, thanh tra hoạt động phạm nhà
giáo”: (0,25 đ)
a. Thông 43/2006/TT-BGD ĐT ngày 20/10/2006
b. Thông 43/2007/TT-BGD ĐT ngày 20/10/2007
c. Quyết định 43/2006/TT-BGD ĐT ngày 20/10/2006
d. Quyết định 43/2007/TT-BGD ĐT ngày 20/10/2007
Câu 8: Thanh tra toàn diện n trường, thanh tra hoạt động phạm nhà giáo” xếp làm mấy
loại ? (0,25 đ)
a. 5 loại: Tốt, khá-tốt,khá, đạt yêu cầu, chưa đạt yêu cầu
b. 5 loại: Tốt, khá, trung bình, yếu, kém
c. 4 loại: Tốt, khá, đạt u cầu, chưa đạt u cầu
d. 4 loại: Xuất sắc, tốt, khá, trung bình.
Đề thi năng lưc GV THCS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi năng lưc GV THCS - Người đăng: Hu Mua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đề thi năng lưc GV THCS 9 10 539