Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi nguồn nhân lực xã hội

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 3713 lần   |   Lượt tải: 0 lần
-1Đề thi
Hệ
Môn thi

: Đại học hành chính
: Quản lý nguồn nhân lực xã hội

Đề số 1
Câu 1: Phân tích ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu cơ cấu tuổi, cơ
cấu giới tính dân số?
Câu 2: Phân tích và liên hệ thực tiễn việc thực hiện các chính sách vĩ
mô phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay?
Đề số 2
Câu 1: Trình bày tỷ suất sinh đặc trưng theo tuổi của dân số? Phân
tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức sinh? Liên hệ với thực tiễn địa phương?
Đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo mức sinh hợp lý?
Bài tập: Giả sử số dân đầu năm 2001 của xã A là 5.500 người. Trong
năm đó có 30 trẻ sinh ra còn sống, có 10 người chết. Hãy tính tỷ suất sinh
thô năm 2001 của xã A.
Câu 2: Phân tích khái niệm phân bố dân cư và nguồn nhân lực? Ý
nghĩa của việc phân bố hợp lý dân cư và nguồn nhân lực trong điều kiện
kinh tế- xã hội Việt Nam?
Đề số 3
Câu 1: Trình bày tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên?
Bài tập: Giả sử năm 2001 ở phường K có:
-Dân số đầu năm: 4.500 người
-Số trẻ sinh ra sống: 100 cháu
-Số người chết : 20 người
-Số người đến nhập cư: 30 người
-Số người đi lao động nước ngoài: 10 người
Tính tỷ suất tăng dân số thực năm 2001 của phường K?
Câu 2: Phân tích và liên hệ thực tiễn việc thực hiện chính sách giáo
dục và đào tạo của nước ta trong phát triển nguồn nhân lực xã hội? Theo anh
(chị) phương hướng đổi mới trong thời gian tới là gì?
Đề số 4
Câu 1: Trình bày tỷ suất sinh thô? Phân tích các nhân tố ảnh hưởng
đến mức sinh? Liên hệ với thực tiễn địa phương? Đề xuất các giải pháp
nhằm đảm bảo mức sinh hợp lý?
Bài tập: Giả sử năm 2001 ở phường K có:
-Dân số đầu năm: 4.500 người
-Số trẻ sinh ra sống: 100 cháu
-Số người chết : 20 người
-Số người đến nhập cư: 30 người
-Số người đi lao động nước ngoài: 10 người
Hãy tính tỷ suất sinh thô của dân số phường K năm 2001?

-2Câu 2: Phân tích những đặc điểm chủ yếu của nguồn nhân lực xã hội
nước ta và ảnh hưởng của những đặc điểm đó đến phát triển kinh tế- xã hội?
Đề số 5
Câu 1: Trình bày tỷ suất chết trẻ sơ sinh? Tại sao nói tỷ suất chết trẻ
sơ sinh có ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế- xã hội và gia tăng dân
số. Phân tích và liên hệ với thực tiễn địa phương về các yếu tố ảnh hưởng
đến mức chết trẻ sơ sinh? Đề xuất các giải pháp nhằm giảm mức chết trẻ sơ
sinh?
Bài tập: Giả sử năm 2001 ờ phường K có:
-Dân số đầu năm: 4.500 người
-Số trẻ sinh ra sống: 100 cháu
-Số người chết : 20 người
Hãy tính tỷ suất chết thô năm 2001 của phường K?
Câu 2: Phân tích vai trò của nguồn nhân lực trong sự phát triển kinh
tế- xã hội?
Đề số 6
Câu 1: Phân t...
- 1 -
Đề thi
Hệ : Đại học hành chính
Môn thi : Quản lý nguồn nhân lực xã hội
Đề số 1
Câu 1: Phân tích ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu cơ cấu tuổi, cơ
cấu giới tính dân số?
Câu 2: Phân tích liên hệ thực tiễn việc thực hiện các chính sách
mô phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay?
Đề số 2
Câu 1: Trình bày tỷ suất sinh đặc trưng theo tuổi của dân số? Phân
tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức sinh? Liên hệ với thực tiễn địa phương?
Đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo mức sinh hợp lý?
Bài tập: Giả sử số dân đầu năm 2001 của A 5.500 người. Trong
năm đó 30 trẻ sinh ra còn sống, 10 người chết. Hãy tính tỷ suất sinh
thô năm 2001 của xã A.
Câu 2: Phân tích khái niệm phân bố dân nguồn nhân lực? Ý
nghĩa của việc phân bố hợp dân nguồn nhân lực trong điều kiện
kinh tế- xã hội Việt Nam?
Đề số 3
Câu 1: Trình bày tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên?
Bài tập: Giả sử năm 2001 ở phường K có:
-Dân số đầu năm: 4.500 người
-Số trẻ sinh ra sống: 100 cháu
-Số người chết : 20 người
-Số người đến nhập cư: 30 người
-Số người đi lao động nước ngoài: 10 người
Tính tỷ suất tăng dân số thực năm 2001 của phường K?
Câu 2: Phân tích liên hệ thực tiễn việc thực hiện chính sách giáo
dục và đào tạo của nước ta trong phát triển nguồn nhân lực xã hội? Theo anh
(chị) phương hướng đổi mới trong thời gian tới là gì?
Đề số 4
Câu 1: Trình bày tỷ suất sinh thô? Phân tích c nhân tố nh hưởng
đến mức sinh? Liên hệ với thực tiễn địa phương? Đề xuất các giải pháp
nhằm đảm bảo mức sinh hợp lý?
Bài tập: Giả sử năm 2001 ở phường K có:
-Dân số đầu năm: 4.500 người
-Số trẻ sinh ra sống: 100 cháu
-Số người chết : 20 người
-Số người đến nhập cư: 30 người
-Số người đi lao động nước ngoài: 10 người
Hãy tính tỷ suất sinh thô của dân số phường K năm 2001?
Đề thi nguồn nhân lực xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi nguồn nhân lực xã hội - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi nguồn nhân lực xã hội 9 10 572