Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Olympic môn Toán lớp 7 Phòng GD Đức Thọ

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 172 lần   |   Lượt tải: 0 lần
phßng gd-®t ®øc thä
häc 2012-2013
§Ò thi chÝnh thøc

®Ò thi olympic to¸n 7 n¨m
Thêi gian lµm bµi 120 phót

C©u 1: a) Thùc hiÖn phÐp tÝnh A 

212.35  46.92

 2 .3 
2

6

 8 4.3 5



510.7 3  255.492

 125.7 

3

 5 9.14 3

b) Chøng minh r»ng, víi mäi sè nguyªn d¬ng n th× 3n2  2n 2  3n  2n chia hÕt cho 10
212.3 5  46.9 2
510.7 3  25 5.49 2
212.3 4.3  212.3 4 510.7 3  510.7 3.7
A




Lêi gi¶i: a)
6
3
9
3
212.35.3  212.3 5 5 9.7 3  5 9.7 3.23
22.3  8 4.35  125.7   5 .14







2 .3  3  1
12

4

2 .3  3  1
12

5

b) Ta cã 3

n2



510.7 3  1  7 
5 .7  1  8 

n2

2

9

3



2 6 1 2 7

  
4 9 2 3 6

 3n  2n  3n.9  2n.4  3n  2n.1  3n  9  1  2n  4  1





 10.3n  10.2n1  10. 3n  2n 1 chia hÕt cho 10
a) x 

C©u 2: T×m x, biÕt

1 4
2
   3,2  
3 5
5

b)  x  7 

x 1

  x  7

x 11

0



1
7

x 2
x


1 4
2
1 4 14
1
3
3
Lêi gi¶i: a) x     3,2    x   
 x 2 

3 5
5
3 5
5
3
1
 x   2  x   5


3
3
7
5
VËy gi¸ trÞ cÇn t×m lµ x = ; x 
3
3
  x  7  x 1  0
x 1
x 11
x 1
10
 0   x  7   1  x  7    0  
b)  x  7    x  7 


  x  7  10  1

Víi  x  7 

x 1

C©u 3: a) Sè A ®îc chia thµnh 3 sè tØ lÖ theo
sè A

 x7 1
 x8

. VËy gi¸ trÞ cÇn t×m lµ x   6;7;8
 x  7  1  x  6

 0  x  7 . Víi  x  7   1  
10

2 3 1
: : . BiÕt r»ng tæng c¸c b×nh ph¬ng cña ba sè ®ã b»ng 24309. T×m
5 4 6
2x  2y  z 2x  y  2z  x  2y  2z


.
z
y
x
 x  y  y  z  z  x

b) Cho x, y, z lµ c¸c sè h÷u tØ kh¸c 0, sao cho
TÝnh gi¸ trÞ b»ng sè cña biÓu thøc M 

8xyz
Lêi gi¶i: a) Gäi 3 sè ®îc chia ra tõ sè A lÇn lît lµ x; y; z.
x y z
x2 y 2 z2
x2  y2  z2
24309







 32400
Theo bµi ra ta cã 2 3 1
4
9
1
4 9
1
2701
 
5 4 6
25 16 36 25 16 36 3600
x2
y2

 32400  x 2  5184  x  72 ;
 32400  y 2  18225  y  135
4
9
25
16
2
z
 32400  z 2  900  y  30
1
36
Víi x = 72; y = 135; z = 30 th× A = 237. Víi x = -72; y = -135; z = -30 th× A = -237

2x  2y  z 2x  y  2z  x  2y  2z 3  x  y  z 



3
z
y
x
xyz
2x  y  2z
2x  2y  z
 x  2y  2z
 3  x  z  2y ;
 3  x  y  2z ;
 3  y  z  2x
y
z
x
 x  y   y  z   z  x   2x.2y.2z  1
Do ®ã M 
8xyz
8xyz
C©u 4: Cho tam gi¸c ABC (AB < AC), M lµ trung ®iÓm cña BC. Trªn tia ®èi cña tia MA lÊy ®iÓm E sao cho ME = MA.
Chøng minh r»ng
a) AC = EB vµ AC // BE
b) Gäi I lµ mét ®iÓm trªn AC, K lµ mét ®iÓm trªn EB sao cho AI = EK. Chøng m...
phßng gd-®t ®øc thä ®Ò thi olympic to¸n 7 n¨m
häc 2012-2013
§Ò thi chÝnh thøc Thêi gian lµm bµi 120 phót
C©u 1: a) Thùc hiÖn phÐp tÝnh
12 5 6 2 10 3 5 2
6 3
9 3
2 4 5
2 .3 4 .9 5 .7 25 .49
A
125.7 5 .14
2 .3 8 .3
b) Chøng minh r»ng, víi mäi sè nguyªn d¬ng n th×
n 2 n 2 n n
3 2 3 2
chia hÕt cho 10
Lêi gi¶i
: a)
12 5 6 2 10 3 5 2 12 4 12 4 10 3 10 3
6 3 12 5 12 5 9 3 9 3 3
9 3
2 4 5
2 .3 4 .9 5 .7 25 .49 2 .3 .3 2 .3 5 .7 5 .7 .7
A
2 .3 .3 2 .3 5 .7 5 .7 .2
125.7 5 .14
2 .3 8 .3
12 4 10 3
12 5 9 3
2 .3 3 1 5 .7 1 7
2 6 1 2 7
2 .3 3 1 5 .7 1 8 4 9 2 3 6
b) Ta
n 2 n 2 n n n n n n n n
3 2 3 2 3 .9 2 .4 3 2 .1 3 9 1 2 4 1
n n 1 n n 1
10.3 10.2 10. 3 2
chia hÕt cho 10
C©u 2: T×m x, biÕt a)
1 4 2
x 3,2
3 5 5
b)
x 1 x 11
x 7 x 7 0
Lêi gi¶i
: a)
VËy gi¸ trÞ cÇn t×m lµ x =
7
3
;
5
x
3
b)
x 1
x 1 x 11 x 1 10
10
x 7 0
x 7 x 7 0 x 7 1 x 7 0
x 7 1
Víi
x 1
x 7 0 x 7
. Víi
10
x 7 1 x 8
x 7 1
x 7 1 x 6
 
. VËy gi¸ trÞ cÇn t×m lµ
x 6;7;8
C©u 3: a) Sè A ®îc chia thµnh 3 sè tØ lÖ theo
2 3 1
: :
5 4 6
. BiÕt r»ng tæng c¸c b×nh ph¬ng cña ba sè ®ã b»ng 24309. T×m
sè A
b) Cho x, y, z lµ c¸c sè h÷u tØ kh¸c 0, sao cho
2x 2y z 2x y 2z x 2y 2z
z y x
.
TÝnh gi¸ trÞ b»ng sè cña biÓu thøc
x y y z z x
M
8xyz
Lêi gi¶i
: a) Gäi 3 sè ®îc chia ra tõ sè A n lît lµ x; y; z.
Theo bµi ra ta cã
2 2 2 2 2 2
x y z x y z x y z 24309
32400
2 3 1 4 9 1 4 9 1 2701
5 4 6 25 16 36 25 16 36 3600
2
2
x
32400 x 5184 x 72
4
25
;
2
2
y
32400 y 18225 y 135
9
16
2
2
z
32400 z 900 y 30
1
36
Víi x = 72; y = 135; z = 30 th× A = 237. Víi x = -72; y = -135; z = -30 th× A = -237
Đề thi Olympic môn Toán lớp 7 Phòng GD Đức Thọ - Trang 2
Đề thi Olympic môn Toán lớp 7 Phòng GD Đức Thọ - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi Olympic môn Toán lớp 7 Phòng GD Đức Thọ 9 10 464