Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Olympic môn Toán lớp 8 Phòng GD Đức Thọ

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 247 lần   |   Lượt tải: 0 lần
phßng gd-®t ®øc thä
häc 2012-2013
§Ò thi chÝnh thøc

®Ò thi olympic to¸n 8 n¨m
Thêi gian lµm bµi 120 phót


4xy 
1
1
: 2 2 2
2 
2
y  x  y  x y  2xy  x 
a) T×m ®iÒu kiÖn x, y ®Ó gi¸ trÞ cña A ®îc x¸c ®Þnh
b) Rót gän A
c) NÕu x, y lµ c¸c sè thùc tháa m·n 3x 2  y 2  2x  2y  1, h·y t×m c¸c gi¸ trÞ nguyªn ®¬ng cña A ?

C©u 1: Cho biÓu thøc A 

2



 y 2  x2  0


 y  x
Lêi gi¶i: a) §KX§ cña A lµ:  y 2  2xy  x 2  0

 y0

1
1
 2 2 2
0
 y  x y  2xy  x 2

 y  x   y  x   2x 2  2xy
4xy
2y
4xy
b) A  2 2 :

.
2
y  x  y  x  y  x
2y
 y  x  y  x
2

c) §K cÇn: Tõ ®iÒu kiÖn 3x 2  y 2  2x  2y  1  2x 2  2xy  x 2  2xy  y 2  2  x  y   1  2
 2x 2  2xy   x  y   2  x  y   1  2  2x 2  2xy   x  y  1  2
2

2

 2x 2  2xy  2   x  y  1  2 . Do ®ã 0 < A  2 nªn gi¸ trÞ A cÇn t×m lµ A   1;2
2

§K ®ñ: Víi A = 1   x  y  1  1
XÐt x  y  1  1  x  y (lo¹i v× x  y)
2

XÐt x  y  1  1  x  y  2 thay vµo 3x 2  y 2  2x  2y  1 ®îc 3  y  2   y 2  2  y  2   2y  1
2

 2y  3  2

 4y 2  12y  7  0  4y 2  12y  9  2   2y  3   2  
2

 2y  3   2



 y





 y

3 2
2
3 2
2

3 2
2 1 ;
3 2
 2 1
x
y
x
2
2
2
2
2
Víi A = 2   x  y  1  0  x  y  1  0  x  y  1 thay vµo 3x 2  y 2  2x  2y  1 ®îc
y

 y  0 (lo¹i)
1
x
3  y  1  y  2  y  1  2y  1  4y  6y  0  2y  2y  3   0  
3
 y
2

2
  2  1 3  2   2  1 3   2 
VËy A = 1 khi  x;y    
;
;
 ;


2
2 
2
2  

 
2

2

2

  3 1 
A = 2 khi  x;y     ; 
  2 2 
x 2  17 x 2  15 x 2  13 x 2  11



2008
2010
2012
2014
b) T×m c¸c sè x, y, z biÕt x 2  y 2  z 2  xy  yz  zx vµ x 2012  y 2012  z 2012  32013

C©u 2: a) Gi¶i ph¬ng tr×nh sau

2
2
2
2
Lêi gi¶i: a) Ph¬ng tr×nh t¬ng ®¬ng x  17  1  x  15  1  x  13  1  x  11  1
2008
2010
2012
2014

x 2  2025 x 2  2025 x 2  2025 x 2  2025
1
1
1 
 1



 x 2  2025 



 0
2008
2010
2012
2014
 2008 2010 2012 2014
1
1
1
1
1
1
1
1
V×
vµ
nªn





0
2008 2012
2010 2014
2008 2010 2012 2014
Do ®ã ta cã x 2  2025  0  x  45 . TËp nghiÖm cña ph¬ng tr×nh lµ: S   45;45
b) Tõ gi¶ thiÕt x 2  y 2  z 2  xy  yz  zx  2x 2  2y 2  2z 2  2xy  2yz  2zx  0







  x  y   y  z   z  x  0  x  y  y  z  z  x  0  x  y  z
2

2

2

Do ®ã x 2012  y 2012  z 2012  32013  3x 2012  32013  x  3 . VËy x = y = z = 3...
phßng gd-®t ®øc thä ®Ò thi olympic to¸n 8 n¨m
häc 2012-2013
§Ò thi chÝnh thøc Thêi gian lµm bµi 120 phót
C©u 1: Cho biÓu thøc
2 2 2 2 2 2
4xy 1 1
A :
y x y x y 2xy x
a) T×m ®iÒu kiÖn x, y ®Ó gi¸ trÞ cña A ®îc x¸c ®Þnh
b) Rót gän A
c) NÕu x, y lµ c¸c sè thùc tháa m·n
2 2
3x y 2x 2y 1
, h·y t×m c¸c gi¸ trÞ nguyªn ®¬ng cña A ?
Lêi gi¶i
: a) §KX§ cña A :
 
2 2
2 2
2 2 2 2
y x 0
y x
y 2xy x 0
y 0
1 1
0
y x y 2xy x
b)
2
2
2 2 2
y x y x
4xy 2y 4xy
A : . 2x 2xy
y x y x y x 2y
y x y x
c) §K cÇn: Tõ ®iÒu kiÖn
2 2 2 2 2
3x y 2x 2y 1 2x 2xy x 2xy y 2 x y 1 2
2 2
2 2
2x 2xy x y 2 x y 1 2 2x 2xy x y 1 2
2
2
2x 2xy 2 x y 1 2
. Do ®ã 0 < A 2 nªn gi¸ trÞ A cÇn t×m lµ
A 1;2
§K ®ñ: Víi A = 1
XÐt
x y 1 1 x y
(lo¹i v× x y)
XÐt
x y 1 1 x y 2  
thay vµo
2 2
3x y 2x 2y 1
®îc
2
2
3 y 2 y 2 y 2 2y 1
2
2 2
3 2
y
2y 3 2
2
4y 12y 7 0 4y 12y 9 2 2y 3 2
2y 3 2 3 2
y
2
 
3 2 2 1
y x
2 2
;
3 2 2 1
y x
2 2
Víi A = 2
2
x y 1 0 x y 1 0 x y 1
thay vµo
2 2
3x y 2x 2y 1
®îc
2
2
3 y 1 y 2 y 1 2y 1
2
y 0 (lo¹i)
1
4y 6y 0 2y 2y 3 0 x
3
2
y
2
VËy A = 1 khi
2 1 3 2 2 1 3 2
x;y ; ; ;
2 2 2 2
A = 2 khi
3 1
x;y ;
2 2
C©u 2: a) Gi¶i ph¬ng tr×nh sau
2 2 2 2
x 17 x 15 x 13 x 11
2008 2010 2012 2014
b) T×m c¸c sè x, y, z biÕt
2 2 2
x y z xy yz zx
2012 2012 2012 2013
x y z 3
Lêi gi¶i
: a) Ph¬ng tr×nh t¬ng ®¬ng
2 2 2 2
x 17 x 15 x 13 x 11
1 1 1 1
2008 2010 2012 2014
Đề thi Olympic môn Toán lớp 8 Phòng GD Đức Thọ - Trang 2
Đề thi Olympic môn Toán lớp 8 Phòng GD Đức Thọ - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi Olympic môn Toán lớp 8 Phòng GD Đức Thọ 9 10 612