Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Olympic toán tuổi thơ năm 2013 cấp THCS thành phố Bà Rịa

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 225 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CUỘC THI OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ NĂM HỌC 2012 -2013
CẤP THCS THÀNH PHỐ BÀ RỊA
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ THI CÁ NHÂN
Thời gian làm bài: 30 phút
Họ và tên: ........................................................................
Trường THCS: ..............................................................


Số báo danh:

1


2
Câu 1: Kết quả của phép nhân  x  2 x  3  x   là:
2



Kết quả:

Câu 2:Giá trị nhỏ nhất của biểu thức

9 2
x  3x  3
4

là:

Kết quả:
Câu 3: Cho x  y  4; x. y  3 giá trị của biểu thức  x  y  là:
2

Kết quả:
Câu 4: Giá trị của biểu thức x 2  y 2  2 y  1 tại x  93, y  6 là:
Kết quả:
Câu 5: Rút gọn phân thức

x3  x
1  x2

Kết quả:
Câu 6: Biết rằng

3y2 A
3
. 3 
. Tính A:
2
4x 5 y
10 xy

Kết quả:
Câu 7: Cho hình thang cân ABCD (AB // CD) có AB = 13cm, CD = 25cm,
vậy diện tích hình thang ABCD bằng:

. Như

Kết quả:

Câu 8: Cho hình thang ABCD. Phân giác của góc A và góc D cắt nhau tại I, phân giác của
góc B và góc C cắt nhau tại K. Ta có
và bằng
Kết quả:
1

2
Câu 9: Nếu x  x  6  2x    x  1  2  x   2 thì x bằng :

Kết quả:





2
Câu 10: Phép chia x  5x  6 :  x  2  có kết quả là :

Kết quả:
3
2
Câu 11: Số dư của phép chia đa thức  x  4x  3x  2  :  x  2  là :

Kết quả:
Câu 12: AC, BD là hai đường kính của đường tròn tâm O thì tứ giác ABCD là hình gì ?
Kết quả:
Câu 13: Nếu a, b, c là độ dài 3 cạnh của một tam giác ABC mà
a 2  b 2  c 2  ab  bc  ca thì tam giác ABC là:
Kết quả:
Câu 14: Biểu thức  3x  1

3

bằng:

Kết quả:
Câu 15: Kết quả phân tích đa thức x 2  7x  12 thành nhân tử là :
Kết quả:
Câu 16: (Học sinh trình bày bài giải)
Cho hình thang ABCD (AB//CD). Biết
?

,

,

. Tính

2

...
CUỘC THI OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ NĂM HỌC 2012 -2013
CẤP THCS THÀNH PHỐ BÀ RỊA
ĐỀ THI CÁ NHÂN
Thời gian làm bài: 30 phút
Họ và tên: ........................................................................ Số báo danh:
Trường THCS: ..............................................................
Câu 1: Kết quả của phép nhân
2
1
2 3
2
x x x
là:
Kết quả:
Câu 2:Giá trị nhỏ nhất của biểu thức
2
9
3 3
4
x x
là:
Kết quả:
Câu 3: Cho
4; . 3x y x y
giá trị của biểu thức
2
x y
là:
Kết quả:
Câu 4: Giá trị của biểu thức
2 2
2 1x y y
tại
93, 6x y
là:
Kết quả:
Câu 5: Rút gọn phân thức
3
2
1
x x
x
Kết quả:
Câu 6: Biết rằng
2
2 3
3 3
.
4 5 10
y A
x y xy
. Tính A:
Kết quả:
Câu 7: Cho hình thang cân ABCD (AB // CD) có AB = 13cm, CD = 25cm, . Như
vậy diện tích hình thang ABCD bằng:
Kết quả:
Câu 8: Cho hình thang ABCD. Phân giác của góc A và góc D cắt nhau tại I, phân giác của
góc B và góc C cắt nhau tại K. Ta có và bằng
Kết quả:
1
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi Olympic toán tuổi thơ năm 2013 cấp THCS thành phố Bà Rịa - Trang 2
Đề thi Olympic toán tuổi thơ năm 2013 cấp THCS thành phố Bà Rịa - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi Olympic toán tuổi thơ năm 2013 cấp THCS thành phố Bà Rịa 9 10 561