Ktl-icon-tai-lieu

đề thi Oracle

Được đăng lên bởi duylong-coltech-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2782 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Khoa Hệ thống Thông tin

ĐỀ THI MÔN: HỆ QUẢN TRỊ CSDL ORACLE
Thời gian làm bài: 90 phút
(Đề thi bao gồm 4 trang - Học viên không được phép xem tài liệu)
 Họ và tên: .......................................................

Chữ ký và họ tên

 MSSV: ...........................Lớp: ........................

Cán bộ coi thi

 Ngày thi: .........................................................

2

3

4

5

6

7

8

9

Điểm số: ……..……..
Điễm chữ: …………..

Phần 1: BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM: ( Chọn:
1

Đề 3

- Bỏ chọn:

- Chọn lại:

)

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A
B
C
D

ĐỀ THI
PHẦN 1: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (7 điểm, 20 câu)
Câu 1. Lệnh nào sau đây làm mất hiệu lực các trigger
trên bảng EMP
A. ALTER TRIGGERS ON TABLE EMP DISABLE;
B. ALTER EMP DISABLE ALL TRIGGERS;
C. ALTER TABLE EMP DISABLE ALL TRIGERS;
D. Không có câu lệnh nào cả.

WHERE To_number(To_char(NGAYSINH,‟yyyy‟))
BETWEEN 1965 AND 1977

B. SELECT * FROM NHANVIEN
WHERE To_char(NGAYSINH,‟yyyy‟))
BETWEEN 1965 AND 1977

Câu 2. Các quyền của System Privileges bao gồm:
A. SELECT, INSERT, UPDATE
B. DELETE, ALTER
C. INDEX, REFERENCES.
D. Tất cả các quyền trên.
Câu 3. Câu lệnh sau thực hiện điều
alter user effie identified by kerberos;
A. Tạo một user effie.
B. Thay đổi user effie thành 1 user toàn cục.
C. Đổi mật khẩu cho user effie.
D. Cả 3 câu trên đều sai.

Câu 5. Để tìm nhân viên sinh vào khoảng 1965 và
1977, câu lệnh nào sau đây là đúng?
A. SELECT * FROM NHANVIEN

C. SELECT * FROM NHANVIEN
WHERE To_number (NGAYSINH,‟yyyy‟))
BETWEEN 1965 AND 1977

gì?

D. Tất cả các câu đều đúng
Câu 6. Câu lệnh sau có ý nghĩa gì:
ALTER ROLE
“QuanTriSV” IDENTIFIED
“123456”
A. Tạo role “QuanTriSV” có password là “123456”
B. Thay đổi password mới cho role “QuanTriSV” là
“123456”
C. Xóa role “QuanTriSV” có password là “123456”
D. Gán password là “123456” cho role
“QuanTriSV”.

Câu 4. Lệnh nào sau đây dùng để cấp phát quyền:
A. REVOKE
B. CREATE
C. GRANT
D. Không có câu nào đúng
1/4

Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Khoa Hệ thống Thông tin
Câu 7. Câu lệnh nào sau đây trả về số lượng khách
hàng
A. SELECT COUNT(*) FROM customers;
B. SELECT TOTAL(firstname) FROM customers;
C. SELECT COUNT(customers) FROM customers;
D. SELECT TOTAL(*) FROM customers;

Câu 12. Điều gì làm cho vòng lặp WHILE ngừng
lặp?
A. Khi điều kiện được đánh giá là NULL
B. Khi điều kiện được đánh giá là FALSE
C. Khi điều kiện được đánh giá là TRUE
D. Câu lệnh EXIT luôn luôn được sử dụng để kết
thúc vòng lặp.

Câu 8. Trong Ora...
Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Khoa Hệ thống Thông tin
1/4
ĐỀ THI MÔN: HỆ QUẢN TRỊ CSDL ORACLE
Thời gian làm bài: 90 phút
ề thi bao gồm 4 trang - Học viên không được phép xem tài liệu)
Họ và tên: .......................................................
MSSV: ...........................Lớp: ........................
Ngày thi: .........................................................
Chữ ký và họ tên
Cán bộ coi thi
Điểm số: ……..……..
Điễm chữ: …………..
Phần 1: BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM: ( Chọn: - Bỏ chọn: - Chọn lại: )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
A
B
C
D
ĐỀ THI
PHẦN 1: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (7 điểm, 20 câu)
Câu 1. Lệnh nào sau đây làm mất hiệu lực các trigger
trên bảng EMP
A. ALTER TRIGGERS ON TABLE EMP DISABLE;
B. ALTER EMP DISABLE ALL TRIGGERS;
C. ALTER TABLE EMP DISABLE ALL TRIGERS;
D. Không có câu lệnh nào cả.
Câu 2. Các quyền của System Privileges bao gồm:
A. SELECT, INSERT, UPDATE
B. DELETE, ALTER
C. INDEX, REFERENCES.
D. Tất cả các quyền trên.
Câu 3. Câu lệnh sau thực hiện điều gì?
alter user effie identified by kerberos;
A. Tạo một user effie.
B. Thay đổi user effie thành 1 user toàn cục.
C. Đổi mật khẩu cho user effie.
D. Cả 3 câu trên đều sai.
Câu 4. Lệnh nào sau đây dùng để cấp phát quyền:
A. REVOKE
B. CREATE
C. GRANT
D. Không có câu nào đúng
Câu 5. Để tìm nhân viên sinh vào khoảng 1965
1977, câu lệnh nào sau đây là đúng?
A. SELECT * FROM NHANVIEN
WHERE To_number(To_char(NGAYSINH,‟yyyy‟))
BETWEEN 1965 AND 1977
B. SELECT * FROM NHANVIEN
WHERE To_char(NGAYSINH,‟yyyy‟))
BETWEEN 1965 AND 1977
C. SELECT * FROM NHANVIEN
WHERE To_number (NGAYSINH,‟yyyy‟))
BETWEEN 1965 AND 1977
D. Tất cả các câu đều đúng
Câu 6. u lệnh sau có ý nghĩa gì:
ALTER ROLE “QuanTriSV” IDENTIFIED
“123456”
A. Tạo role “QuanTriSV” có password là “123456”
B. Thay đổi password mới cho role “QuanTriSV” là
“123456”
C. Xóa role “QuanTriSV” có password là “123456”
D. Gán password là “123456” cho role
“QuanTriSV”.
Đề 3
đề thi Oracle - Trang 2
đề thi Oracle - Người đăng: duylong-coltech-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
đề thi Oracle 9 10 246