Ktl-icon-tai-lieu

đề thi pháp luật đại cương

Được đăng lên bởi NhìngìMànhìn MộtnghìnMộtphút
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1296 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề thi pháp luật đại cương-hay
1. Đặc trưng cơ bản của nhà nước
a. Một dân tộc
b. Lãnh thổ độc lập.
c. Có chủ quyền quốc gia.
d. Một hệ thống pháp luật.
2. Bản chất của nhà nước:
a. Đảm bảo lợi ích của các tầng lớp trong xã hội.
b. Bảo vệ cho lợi ích của giai cấp nắm chính quyền.
c. a, b.
3. Sự xuất hiện của nhà nước:
a. Là tất yếu, “ở đâu có xã hội, ở đó có nhà nước”.
b. Do ý chí của cộng đồng con người trong xã hội với mong muốn bảo v ệ l ợi
ích chung.
c. Là kết quả khách quan của sự vận động xã hội khi bị phân chia thành
nhiều giai cấp.
4. Bản chất giai cấp của nhà nước:
a. Bảo vệ lợi ích cho các giai cấp trong xã hội
b. Bảo vệ lợi ích cho giai cấp thống trị.
c. Đại diện cho một giai cấp nhất định trong xã hội
5. Nhà nước quân chủ
a. Quyền lực nhà nước thuộc về một tập thể và được hình thành do bầu c ử
b. Quyền lực nhà nước thuộc về một cá nhân và được hình thành do b ầu c ử
c. Quyền lực nhà nước thuộc về một tập thể và được truyền lại theo huyết
thống
d. Quyền lực nhà nước thuộc về cá nhân và được truyền ngôi.
6. Nhà nước cộng hòa
a. Quyền lực nhà nước thuộc về một tập thể và được hình thành do bầu c ử
b. Quyền lực nhà nước thuộc về một cá nhân và được hình thành do b ầu c ử
c. Quyền lực nhà nước thuộc về một tập thể và được truyền lại theo huyết
thống
d. Quyền lực nhà nước thuộc về cá nhân và được truyền ngôi.
7. Mục đích tồn tại của nhà nước:
a. Duy trì trật tự xã hội.
b. Điều hòa lợi ích của các gia cấp khác nhau trong xã hội.
c. Bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị.
d. Cả a, b, c.
8. Nhật Bản là nhà nước:
a. Cộng hòa đại nghị
b. Quân chủ hạn chế
c. Quân chủ tuyệt đối
9. Ấn độ là nhà nước:
a. Đơn nhất
b. Liên bang
c. Liên minh
10. Nhà nước CHXHCN Việt Nam:

a. Nhà nước đơn nhất
b. Nhà nước liên bang
c. Cả a,b.
11. Nhà nước CHXHCN Việt Nam:
a. Nhà nước cộng hòa
b. Nhà nước quân chủ
c. Cả a, b.
12. Nguyên tắc hình thành của bộ máy nhà nước Việt Nam
a. Tam quyền phân lập
b. Tập quyền
c. Cả a, b.
13. Tòa án nhân dân là:
a. Cơ quan lập pháp
b. Cơ quan kiểm soát
c. Cơ quan tư pháp
d. Cơ quan hành pháp
14. Pháp luật:
a. Đại lượng đảm bảo sự công bằng trong xã hội
b. Chuẩn mực cho xử sự của các cá nhân, tổ chức trong xã h ội.
c. Cả a, b.
15. Pháp luật:
a. Đại lượng đảm bảo sự công bằng trong xã hội
b. Chuẩn mực cho xử sự của các cá nhân, tổ chức trong xã h ội.
c. Cả a, b.
16. Sự tồn tại của pháp luật:
a. Hiện tượng tất yếu, bất biến của cuộc sống tự nhiên c ủa con ng ười.
b. Do nhu cầu quản lý xã hội của nhà nước.
c. Do ý chí chủ quan của giai cấp thống t...
Đề thi pháp luật đại cương-hay
1. c tr ng c b n c a nhà n cĐặ ư ơ ướ
a. M t dân t c
b. Lãnh th c l p. độ
c. Có ch quy n qu c gia.
d. M t h th ng pháp lu t.
2. B n ch t c a nhà n c: ướ
a. m b o l i ích c a các t ng l p trong xã h i.Đả
b. B o v cho l i ích c a giai c p n m chính quy n.
c. a, b.
3. S xu t hi n c a nhà n c: ướ
a. Là t t y u, “ âu có xã h i, ó có nhà n c”. ế đ đ ướ
b. Do ý chí c a c ng ng con ng i trong xã h i v i mong mu n b o v l i đồ ườ ệ ợ
ích chung.
c. Là k t qu khách quan c a s v n ng xã h i khi b phân chia thành ế độ
nhi u giai c p.
4. B n ch t giai c p c a nhà n c: ướ
a. B o v l i ích cho các giai c p trong xã h i ệ ợ
b. B o v l i ích cho giai c p th ng tr . ệ ợ
c. i di n cho m t giai c p nh t nh trong xã h iĐạ đị
5. Nhà n c quân chướ
a. Quy n l c nhà n c thu c v m t t p th c hình thành do b u c ướ đượ
b. Quy n l c nhà n c thu c v m t cá nhân và c hình thành do b u c ướ đượ
c. Quy n l c nhà n c thu c v m t t p th c truy n l i theo huy t ướ đượ ế
th ng
d. Quy n l c nhà n c thu c v cá nhân và c truy n ngôi. ướ đượ
6. Nhà n c c ng hòaướ
a. Quy n l c nhà n c thu c v m t t p th c hình thành do b u c ướ đượ
b. Quy n l c nhà n c thu c v m t cá nhân và c hình thành do b u c ướ đượ
c. Quy n l c nhà n c thu c v m t t p th c truy n l i theo huy t ướ đượ ế
th ng
d. Quy n l c nhà n c thu c v cá nhân và c truy n ngôi. ướ đượ
7. M c ích t n t i c a nhà n c: đ ướ
a. Duy trì tr t t xã h i.
b. i u hòa l i ích c a các gia c p khác nhau trong xã h i.Đ
c. B o v l i ích c a giai c p th ng tr . ệ ợ
d. C a, b, c.
8. Nh t B n là nhà n c: ướ
a. C ng hòa i ngh đạ
b. Quân ch h n ch ế
c. Quân ch tuy t i đố
9. n là nhà n c: độ ướ
a. n nh tĐơ
b. Liên bang
c. Liên minh
10. Nhà n c CHXHCN Vi t Nam:ướ
đề thi pháp luật đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi pháp luật đại cương - Người đăng: NhìngìMànhìn MộtnghìnMộtphút
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
đề thi pháp luật đại cương 9 10 677