Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi quốc gia năm 2000

Được đăng lên bởi NGUYENTHANHANH
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 583 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tãm t¾t c¸ch gi¶i ®Ò thi chän häc sinh giái Quèc gia
m«n hãa häc 1999 - 2000
(B¶ng A)
C©u I : Cho s¬ ®å sau :
C
A

axeton

D

B

1,4-®ibrom-2-buten

G

n-Butan

B1

550 - 600oC
A1

B2

C1

glixerin trinitrat

D1

1) CH2 - CH2

Mg
ete khan

C2

isoamylaxetat

D2

2) H3O+

A , A1 , B , B1, B2 . . . D2 lµ c¸c hîp chÊt h÷u c¬ .
1) H·y ghi c¸c chÊt cÇn thiÕt vµ ®iÒu kiÖn ph¶n øng trªn c¸c mòi tªn .
2) ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña tÊt c¶ c¸c hîp chÊt h÷u c¬ ë s¬ ®å trªn .
3) ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng t¹o thµnh glixerin trinitrat tõ n-butan theo s¬
®å trªn .
C¸ch gi¶i
1)

CrO3 / H+

H2O / H+

A
CH3CH2CH2CH3
550 - 600oC

B

G

Br2

400-500oC
Cl2 , H2O
NaOH dd

B1

450-500oC
HCl

Mn(CH3COO)2

Al2O3 / ZnO

Cl2

A1

C

C1

Mg

axeton

CH2Br-CH=CH-CH2Br
D1

CH2-ONO2
CH -ONO2
CH2-ONO2

HNO3

H2SO4®

1) CH2 - CH2

B2
C2
ete khan
2) H3O+

ThO2 , to

D

CH3COOH

D2

H+ , to

CH3CO2C5H11-i

2)

A: CH2=CH2 ; B : CH3CH2OH ; C: CH3-CH=O ; D : CH3-COOH ; A1 : CH3-CH=CH2 ;
G : CH2=CH-CH=CH2 ; B1 : CH2=CH-CH2-Cl ; C1 : CH2Cl-CHOH-CH2Cl ;
D1 : CH2OH-CHOH-CH2OH ; B2 : CH3-CHCl-CH3 ; C2 : ( CH3 )2CH-MgCl
;
D2 : ( CH3 )2CH-CH2-CH2OH . ( HoÆc C lµ CH3COOH , D lµ Ca(CH3COO)2 víi ®iÒu kiÖn
ph¶n øng hîp lÝ ; hay A lµ CH4 B lµ CH  CH , C lµ CH3CH = O) .

3)

CH3CH2CH2CH3

550 - 600oC

450-500oC

CH3-CH=CH2 + Cl2
ClCH2-CH=CH2 + Cl2 + H2O
CH2Cl-CHOH-CH2Cl

+ 2 NaOH

CH2OH-CHOH-CH2OH + 3 HNO3

CH4

to

+

CH3-CH=CH2

ClCH2-CH=CH2
+ HCl
CH2Cl-CHOH-CH2Cl + HCl

CH2OH-CHOH-CH2OH + 2 NaCl
CH2-ONO2
CH-ONO2
+
3 H2O
10-20oC
CH2-ONO2
H2SO4 ®

C©u II :
1) T¸m hîp chÊt h÷u c¬ A, B, C, D, E, G, H, I ®Òu chøa 35,56% C; 5,19%H;
59,26% Br trong ph©n tö vµ ®Òu cã tØ khèi h¬i so víi nit¬ lµ 4,822. §un nãng A hoÆc B
víi dung dÞch NaOH ®Òu thu ®îc an®ehit n-butiric, ®un nãng C hoÆc D víi dung dÞch
NaOH ®Òu thu ®îc etylmetylxeton. A bÒn h¬n B, C bÒn h¬n D, E bÒn h¬n G, H vµ I
®Òu cã c¸c nguyªn tö C trong ph©n tö.
a. ViÕt c«ng thøc cÊu tróc cña A , B , C , D , E , G , H vµ I.
b. ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra .

2) Hai xicloankan M vµ N ®Òu cã tØ khèi h¬i so víi metan b»ng 5,25. Khi
monoclo ho¸ (cã chiÕu s¸ng) th× M cho 4 hîp chÊt, N chØ cho mét hîp chÊt duy nhÊt.
a. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña M vµ N.
b. Gäi tªn c¸c s¶n phÈm t¹o thµnh theo danh ph¸p IUPAC.
c. Cho biÕt cÊu d¹ng bÒn nhÊt cña hîp chÊt t¹o thµnh tõ N, gi¶i thÝch.
C¸ch gi¶i : 1) a.

M = 28.4,822 =135 (®vC).
C : H : Br 

35,56 5,19 0,74
:
:
4 : 7 : 1
12
1
80

(C4H7Br)n
(12 .4 + 7 + 80)n = 135
n=1
C«ng thøc ph©n tö cña A , B , C ...
Tãm t¾t c¸ch gi¶i ®Ò thi chän häc sinh giái Quèc gia
m«n hãa häc 1999 - 2000 (B¶ng A)
C©u I : Cho s¬ ®å sau :
C D axeton
A B
G 1,4-®ibrom-2-buten
n-Butan
550 - 600
o
C B1 C1 D1 glixerin trinitrat
A1 1) CH
2
- CH
2
Mg
B2 C2 D2 isoamylaxetat
ete khan 2) H
3
O
+
A , A1 , B , B1, B2 . . . D2 lµ c¸c hîp chÊt h÷u c¬ .
1) H·y ghi c¸c chÊt cÇn thiÕt vµ ®iÒu kiÖn ph¶n øng trªn c¸c mòi tªn .
2) ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña tÊt c¶ c¸c hîp chÊt h÷u c¬ ë s¬ ®å trªn .
3) ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng t¹o thµnh glixerin trinitrat n-butan theo
®å trªn .
C¸ch gi¶i
1) CrO
3
/ H
+
Mn(CH
3
COO)
2
ThO
2
, t
o
C D axeton
H
2
O / H
+
A B
Al
2
O
3
/ ZnO Br
2
G CH
2
Br-CH=CH-CH
2
Br
400-500
o
C
CH
3
CH
2
CH
2
CH
3
Cl
2
Cl
2
, H
2
O NaOH dd HNO
3
CH
2
-ONO
2
550 - 600
o
C B1 C1 D1 CH -ONO
2
450-500
o
C H
2
SO
4
® CH
2
-ONO
2
A1 1) CH
2
- CH
2
HCl Mg CH
3
COOH
B2 C2 D2 CH
3
CO
2
C
5
H
11
-i
ete khan 2) H
3
O
+
H
+
, t
o
2)
A: CH
2
=CH
2
; B : CH
3
CH
2
OH ; C: CH
3
-CH=O ; D : CH
3
-COOH ; A1 : CH
3
-CH=CH
2
;
G : CH
2
=CH-CH=CH
2
; B1 : CH
2
=CH-CH
2
-Cl ; C1 : CH
2
Cl-CHOH-CH
2
Cl ;
D1 : CH
2
OH-CHOH-CH
2
OH ; B2 : CH
3
-CHCl-CH
3
; C2 : ( CH
3
)
2
CH-MgCl ;
D2 : ( CH
3
)
2
CH-CH
2
-CH
2
OH . ( HoÆc C lµ CH
3
COOH , D lµ Ca(CH
3
COO)
2
víi ®iÒu kiÖn
ph¶n øng hîp lÝ ; hay A lµ CH
4
B lµ CH CH , C lµ CH
3
CH = O) .
3) 550 - 600
o
C
CH
3
CH
2
CH
2
CH
3
CH
4
+ CH
3
-CH=CH
2
450-500
o
C
CH
3
-CH=CH
2
+ Cl
2
ClCH
2
-CH=CH
2
+ HCl
ClCH
2
-CH=CH
2
+ Cl
2
+ H
2
O CH
2
Cl-CHOH-CH
2
Cl + HCl
t
o
CH
2
Cl-CHOH-CH
2
Cl + 2 NaOH CH
2
OH-CHOH-CH
2
OH + 2 NaCl
H
2
SO
4
® CH
2
-ONO
2
CH
2
OH-CHOH-CH
2
OH + 3 HNO
3
CH-ONO
2
+ 3 H
2
O
10-20
o
C CH
2
-ONO
2
C©u II :
1) T¸m hîp chÊt h÷u A, B, C, D, E, G, H, I ®Òu chøa 35,56% C; 5,19%H;
59,26% Br trong ph©n tö vµ ®Òu cã tØ khèi h¬i so víi nit¬ lµ 4,822. §un nãng A hoÆc B
víi dung dÞch NaOH ®Òu thu ®îc an®ehit n-butiric, ®un nãng C hoÆc D víi dung dÞch
NaOH ®Òu thu ®îc etylmetylxeton. A bÒn h¬n B, C bÒn h¬n D, E bÒn h¬n G, H I
®Òu cã c¸c nguyªn tö C
trong ph©n tö.
a. ViÕt c«ng thøc cÊu tróc cña A , B , C , D , E , G , HI.
b. ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra .
Đề thi quốc gia năm 2000 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi quốc gia năm 2000 - Người đăng: NGUYENTHANHANH
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Đề thi quốc gia năm 2000 9 10 763