Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Tài chính doanh nghiệp

Được đăng lên bởi Nắng Thủy Tinh
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 686 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyên đề 1. Những vấn đề cơ bản của Tài chính doanh nghiệp:
Khái niệm: Xét về bản chất, Tài chính doanh nghiệp là các quan hệ kinh tế dưới hình thức giá
trị nảy sinh gắn liền với việc tạo lập, sử dụng quỹ tiền tệ phát sinh trong các hoạt động của
doanh nghiệp
Xét về hình thức, là các quỹ tiền tệ trong quá trình tạo lập, phân phối, sử dụng và vận động gắn
liền với hoạt động của doanh nghiệp.
2. Quyết định tài chính doanh nghiệp
Căn cứ vào thời gian thực hiện có thể chia các quyết định tài chính của doanh nghiệp ra thành 2
nhóm là quyết định tài chính dài hạn và quyết định tài chính ngắn hạn
* Quyết định tài chính dài hạn bao gồm
- Quyết định đầu tư dài hạn: là quyết định lựa chọn doanh nghiệp nên đầu tư vào những cư hội
hay những dự án đầu tư nào trong điều kiện nguồn lực tài chính có giới hạn để tối đa hóa giá trị
cho chủ sở hữu.
- Quyết định huy động vốn dài hạn: Là quyết định lựa chọn nên huy động vốn dài hạn từ những
nguồn nào, với quy mô bao nhiêu để tối đa hóa giá trị cho chủ sở hữu.
- Quyết định về chính sách phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp: là quyết định lựa chọn nên
dành bào nhiêu lợi nhuận để chia cho chủ sở hữu, dành bao nhiêu lợi nhuận để tái đầu tư trở lại
doanh nghiệp nhằm tối đa hóa giá trị cho chủ sở hữu.
* Quyết định tài chính ngắn hạn bao gồm:
- Quyết định dự trữ vốn bằng tiền: Doanh nghiệp dự trữ vốn bằng tiền sẽ đảm bảo cho hoạt
động thanh toán, chi trả nhằm thực hiện nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp với các chủ thể
khác được thuận lợi, hạn chế rủi ro trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên việc dự trữ vốn bằng
tiền sẽ làm tăng chi phí cơ hội của vốn và tăng nguy cơ rủi ro do tiền có thể bị mất giá do lạm
phát, hay thay đổi tỷ giá…gây ra
- Quyết định về nợ phải thu: Khi doanh nghiệp bán chịu sẽ làm tăng khả năng cạnh tranh dẫn
đến làm tăng doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Tuy nhiên bán chịu sẽ gia tăng nợ phải
thu, dẫn đến ứ đọng vốn và doanh nghiệp có thể gặp rủi ro không thu hồi được công nợ.
- Quyết định về chiết khấu thanh toán: Việc áp dụng chiết khấu thanh toán sẽ giúp doanh nghiệp
thu hồi nhanh tiền bán hàng, giảm nhu cầu vốn dẫn đến giảm bớt chi phí sử dụng vốn. Tuy vậy,
do thực hiện chiết khấu cho khách hàng nên lợi nhuận bán hàng của doanh nghiệp sẽ sụt giảm.
1

VD: chiết khấu thanh toán 2/7 net 40 có nghĩa là: thời hạn cho mua chịu tối đa là 40 ngày.
Nhưng nếu người mua thanh toán sớm trong vòng 7 ngày đầu thì sẽ chiết khấu cho 2%
- Quyết định về dự trữ vốn tồn kho: Dự trữ về vật tư sản xuất để đảm bảo liên tục ...
Chuyên đề 1. Những vấn đề cơ bản của Tài chính doanh nghiệp:
Khái niệm: Xét về bản chất, Tài chính doanh nghiệp các quan hệ kinh tế dưới nh thức giá
trị nảy sinh gắn liền với việc tạo lập, s dụng qu tiền t phát sinh trong các hoạt động của
doanh nghiệp
Xét về hình thức, là các quỹ tiền tệ trong quá trình tạo lập, phân phối, sử dụng và vận động gắn
liền với hoạt động của doanh nghiệp.
2. Quyết định tài chính doanh nghiệp
Căn cứ vào thời gian thực hiện có thể chia các quyết định tài chính của doanh nghiệp ra thành 2
nhóm là quyết định tài chính dài hạn và quyết định tài chính ngắn hạn
* Quyết định tài chính dài hạn bao gồm
- Quyết định đầu dài hạn: quyết định lựa chọn doanh nghiệp nên đầu vào những hội
hay những dự án đầu tư nào trong điều kiện nguồn lực tài chính có giới hạn để tối đa hóa giá trị
cho chủ sở hữu.
- Quyết định huy động vốn dài hạn: Là quyết định lựa chọn nên huy động vốn dài hạn từ những
nguồn nào, với quy mô bao nhiêu để tối đa hóa giá trị cho chủ sở hữu.
- Quyết đnh v chính sách phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp: quyết định lựa chọn nên
dành bào nhiêu lợi nhuận để chia cho chủ sở hữu, dành bao nhiêu lợi nhuận để tái đầu tư trở lại
doanh nghiệp nhằm tối đa hóa giá trị cho chủ sở hữu.
* Quyết định tài chính ngắn hạn bao gồm:
- Quyết đnh dự trữ vốn bằng tiền: Doanh nghiệp dự trữ vốn bằng tiền sẽ đảm bảo cho hoạt
động thanh toán, chi trả nhằm thực hiện nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp với các chủ thể
khác được thuận lợi, hạn chế rủi ro trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên việc dự trữ vốn bằng
tiền sẽ làm tăng chi phí hội của vốn tăng nguy cơ rủi ro do tiền thể bị mất giá do lạm
phát, hay thay đổi tỷ giá…gây ra
- Quyết định về nợ phải thu: Khi doanh nghiệp bán chịu sẽ làm tăng khả năng cạnh tranh dẫn
đến làm tăng doanh thu lợi nhuận của doanh nghiệp. Tuy nhiên bán chịu sẽ gia tăng nợ phải
thu, dẫn đến ứ đọng vốn và doanh nghiệp có thể gặp rủi ro không thu hồi được công nợ.
- Quyết định về chiết khấu thanh toán: Việc áp dụng chiết khấu thanh toán sẽ giúp doanh nghiệp
thu hồi nhanh tiền bán hàng, giảm nhu cầu vốn dẫn đến giảm bớt chi phí sdụng vốn. Tuy vậy,
do thực hiện chiết khấu cho khách hàng nên lợi nhuận bán hàng của doanh nghiệp sẽ sụt giảm.
1
Đề thi Tài chính doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi Tài chính doanh nghiệp - Người đăng: Nắng Thủy Tinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Đề thi Tài chính doanh nghiệp 9 10 992