Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi THPT môn Tóan

Được đăng lên bởi Minh Ho
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 242 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌCLẦN I
MÔN THI: TOÁN

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO THÁI BÌNH
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

NĂM HỌC : 2014 - 2015
Thời gian làm bài :180 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu I: (4điểm) Cho hàm số y 

2x 1
có đồ thị là (C)
x

1/Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số
2/Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng y = x
Câu II: (2điểm) Tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số sau
f ( x)  2 x  5  x
1

 (x  2014)e dx
x

Câu III: (2điểm)Tính tích phân :

0

Câu IV: (4điểm) Giải phương trình
1) 32 x 1  4.3x  1  0
2) log 2 (6  x)  log 2 ( x 2  2 x)  log 2 x
Câu V: (2 điểm ) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a ,mặt bên SAB là tam giác
đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy .Gọi H là trung điểm của AB .Tính thể tích khối chóp
S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng CH và SB
Câu V I (2 điểm ) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy ,cho hình thoi ABCD có ·ABC  600 ,đường tròn (C)
có tâm I bán kính là 2 tiếp xúc với tất cả các cạnh của hình thoi .Tiếp xúc với AB,CD lần lượt tại Mvà N ,tung
độ của điểm I dương .Biết phương trình đường thẳng MN : x  3 y  1  0 đường thẳng chứa cạnh AD
không vuông góc với trục tung và đi qua P( 3;0) .Viết phương trình các đường thẳng chứa các cạnh AB,AD
Câu VII : (2 điểm ) Giải hệ phương trình
 x 3  y 3  6 y 2  2( x  7 y )  12



3  x  y  3  x 2  y 2  10 x  5 y  22

Câu VIII: (2điểm) Cho x,y,z là các số thực dương thoả mãn
( xy  yz  zx) 2 ( x 2  y 2  z 2 )  ( x  y  z )3 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
P  x 3  y 3  z 3  xyz  x  y  z  1
_________HẾT_________
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Họ và tên ……………………………….số báo danh ………………………..

...
SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO THÁI BÌNH ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌCLẦN I
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN MÔN THI: TOÁN
NĂM HỌC : 2014 - 2015
Thời gian làm bài :180 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu I: (4điểm) Cho hàm số
2 1x
y
x
có đồ thị là (C)
1/Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số
2/Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng y = x
Câu II: (2điểm) Tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số sau
( ) 2 5f x x x
Câu III : (2điểm)Tính tích phân :
1
x
0
(x 2014)e dx
Câu IV: (4điểm) Giải phương trình
2 1
1) 3 4.3 1 0
x x
2
2 2
2
2) log (6 ) log ( 2 ) logx x x x
Câu V: (2 điểm ) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a ,mặt bên SAB là tam giác
đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy .Gọi H là trung điểm của AB .Tính thể tích khối chóp
S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng CH và SB
Câu V I (2 điểm ) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy ,cho hình thoi ABCD có
·
0
60ABC
,đường tròn (C)
có tâm I bán kính là 2 tiếp xúc với tất cả các cạnh của hình thoi .Tiếp xúc với AB,CD lần lượt tại Mvà N ,tung
độ của điểm I dương .Biết phương trình đường thẳng MN :
3 1 0x y
đường thẳng chứa cạnh AD
không vuông góc với trục tung và đi qua P( 3;0) .Viết phương trình các đường thẳng chứa các cạnh AB,AD
Câu VII : (2 điểm ) Giải hệ phương trình
3 3 2
2 2
6 2( 7 ) 12
3 3 10 5 22
x y y x y
x y x y x y
 
Câu VIII: (2điểm) Cho x,y,z là các số thực dương thoả mãn
. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
3 3 3
1P x y z xyz x y z
_________HẾT_________
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Họ và tên ……………………………….số báo danh ………………………..
Đề thi THPT môn Tóan - Trang 2
Đề thi THPT môn Tóan - Người đăng: Minh Ho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi THPT môn Tóan 9 10 621