Ktl-icon-tai-lieu

đề thi thử

Được đăng lên bởi buihuan2929
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 58 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ 21
2 x +1
Câu 1: Cho hàm số y= x +2
a)
b)

(C).

Khảo sát và vẽ đồ thị (C).
Tìm m để đường thẳng d: y=-x+m cắt (C ) tại hai điểm A và B sao cho
đoạn thẳng AB có độ dài nhỏ nhất.

Câu 2:
2

2 √ 3 sin 2 x (1+ cos 2 x )−4 cos 2 x . sin x−3
.
2 sin 2 x−1

a)

Giải phương trình:

b)

Tìm số phức z thỏa mãn: z+z. ´z =5+i √ 3 .
3

Câu 3: Giải phương trình: 4 logx 3−3 log27 x=2 log3 x .

Câu 4: Giải hệ PT:

{

x 3+ y 3=xy √ 2(x 2 + y 2)
√ x−2+ √ 4−x + √ 2 y−5=2 y 2−5 x .
π
3

Câu 5: Tính tích phân: I=

∫
0

( x+1 ) sin 2 x + xsinx
dx .
1+ 2 cosx

Câu 6: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình thoi c ạnh a và
0
^
A=60 . Chân đường vuông góc hạ từ đỉnh B’ xuống ABCD trùng v ới giao

điểm hai đường chéo biết đáy BB’=a. Tìm góc hợp bởi cạnh bên và đáy. Tính
thể tích và tổng diện tích các mặt bên của hình hộp và tính kho ảng cách t ừ
điểm A đến (BCC’B’) theo a.
2
2
Câu 7: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C ): ( x−1) +( y +1) =4. Gọi (C’)

là đường tròn có tâm thuộc đường thẳng d: 3x-y=0 và tiếp xúc v ới tr ục Oy
đồng thời tiếp xcs ngoài với (C ). Viết phương trình đường tròn (C’).

2
2
2
Câu 8: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S): x + y + z −2 y−8=0 , và hai

điểm A(2,-2,1), B(-2,3,4). Tìm điểm M ∈(S) sao cho ΔMAB vuông cân tại M.
Câu 9: Có 5 bạn nam và 5 bạn nữ xếp ngồi ngẫu nhiên quanh m ột bàn tròn.
Tính xác suất để cho nam, nữ ngồi xen kẽ nhau.
3
3
Câu 10: Cho x,y ∈(0,1) thỏa mãn: ( x + y ¿ ( x+ y )−xy ( x −1 )( y −1 )=0 .

1
1
+
+ xy−( x+ y)2
2
2
Tính GTLN của P= √ 1+ x √ 1+ y
.

ĐỀ THI THỬ 22
Câu 1: Cho hàm số y=
a)
b)

2 x +1
(1)
.
x−1

Khảo sát và vẽ đồ thị (1)
Xác định k để đường thẳng d: y=kx+3 cắt đồ thị hàm số (1) tại M,N sao
cho ΔOMN vuông tại O.

Câu 2:
π

a)

Giải phương trình: 2sin(2x+ 6 ¿+2 sin 2 xcosx+3 sinx=1+sin 3 x .

b)

2
Tìm tất cả số phức z thỏa mãn: z + ´z =0 . Khi đó tính tổng lũy thừa bậc

4 của tất cả các nghiệm của phương trình đã cho.
Câu 3: Giải phương trình:

Câu 4: Giải hệ PT:

{

log2 ( x 2−1)=log 1 (x−1)
2

.

( x−2 ) ( √ y 2−4 x +7+1 ) + y ( √ x 2+ 3+1 )=0
1
1
( √ x+ √ y )
+
=2
√ x+ 3 y √3 x + y

(

)

π
4

∫

Câu 5: Tính tích phân: I=

0

( x+2 cosx ) sinx
dx .
cos 2 x

Câu 6: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, tâm O.
0
^
BAD=60
. Hai mặt phẳng (SBD) và (SAC) cùng vuông góc với (ABC). (SAB)

φ=¿

tạo với (ABC) một góc

2
arctan √3 . Tính thể tích khối chóp S.ABCD và

bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện SBCD.
Câu 7: Trong Oxy, cho hình vuông ABCD có đường chéo AC: x+y-10=0. Tìm t ọa
độ đ...
Đ THI TH 21
Câu 1: Cho hàm s y=
2 x +1
x +2
(C).
a) Kh o sát và vẽ đ th (C).
b) Tìm m đ đ ng th ng d: y=-x+m c t (C ) t i hai đi m A và B sao cho ườ
đo n th ng AB có đ dài nh nh t.
Câu 2:
a) Gi i ph ng trình: ươ
2
3 sin 2x
(
1+cos2x
)
4cos 2 x . sin
2
x3
2 sin 2x1
.
b) Tìm s ph c z th a mãn: z+z.
´
z=5+i
3
.
Câu 3: Gi i ph ng trình: ươ
3
4
log
x
33 log
27
x=2 log
3
x
.
Câu 4: Gi i h PT:
{
x
3
+ y
3
=xy
2(x
2
+ y
2
)
x2+
4x +
2 y5=2 y
2
5 x
.
Câu 5: Tính tích phân: I=
0
π
3
(
x+1
)
si n 2 x +xsinx
1+2 cosx
dx
.
Câu 6: Cho hình h p ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình thoi c nh a và
^
A=60
0
. Chân đ ng vuông góc h t đ nh B’ xu ng ABCD trùng v i giao ườ
đi m hai đ ng chéo bi t đáy BB’=a. Tìm góc h p b i c nh bên và đáy. Tính ườ ế
th tích và t ng di n tích các m t bên c a hình h p và tính kho ng cách t
đi m A đ n (BCC’B’) theo a. ế
Câu 7: Trong m t ph ng Oxy, cho đ ng tròn (C ): ườ
(x1)
2
+( y +1)
2
=4.
G i (C’)
là đ ng tròn có tâm thu c đ ng th ng d: 3x-y=0 và ti p xúc v i tr c Oy ườ ườ ế
đ ng th i ti p xcs ngoài v i (C ). Vi t ph ng trình đ ng tròn (C’). ế ế ươ ườ
đề thi thử - Trang 2
đề thi thử - Người đăng: buihuan2929
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
đề thi thử 9 10 150