Ktl-icon-tai-lieu

đề thi thử

Được đăng lên bởi ab01692094441
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1067 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 5 – VLTT SỐ 129
Cho biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; độ lớn điện tích
nguyên tố e = 1,6.10-19C, khối lượng electron là me = 9,1.10-31 kg, đơn vị khối lượng nguyên tử
1u=931,5MeV/c2
Câu 1. Trong dao động điều hòa, khi gia tốc của vật đang có giá trị âm và độ lớn đang tăng thì
A. Vận tốc dương
B. vận tốc và gia tốc cùng chiều
C. lực kéo về sinh công dương
D. li độ của vật âm.
7
Câu 2. Cho proton có động năng KH = 2,25MeV bắn vào hạt nhân 3 Li đang đứng yên. Sau phản ứng
xuất hiện hai hạt nhân X giống nhau, có cùng động năng và có phương chuyển động hợp với phương bay
của hạt proton một góc φ như nhau. Cho biết khối lượng của các hạt lần lượt là mH = 1,0073u ; mLi =
7,0142u; mX = 4,0015u . Phản ứng không kèm theo bức xạ gamma. Giá trị của góc φ bằng
A. 39,450
B. 41,350
C. 82,70
D. 78,90
Câu 3. Một khung dây dẫn phẳng dẹt, quay đều quanh trục Δ nằm trong mặt phẳng khung dây, trong một
từ trường đều có vecto cảm ứng từ vuông góc với trục quay Δ. Từ thông cực đại qua diện tích khung dây
11 2
Wb . Tại thời điểm t từ thông qua khung dây và suất điện động trong khung có độ lớn lần lượt là
6
11 2
Wb và 110 2 V. Tần số của suất điện động cảm ứng xuất hiệu trong khung dây là
12

là

A. 120Hz
B. 60Hz
C. 100Hz
D. 50Hz
Câu 4. Một đường dây tải điện giữa hai địa điểm A và B có hệ số công suất bằng 1. Tại A đặt máy tăng
áp, tại B đặt máy hạ áp. Đ ường dây tải có điện trở tổng cộng là 40Ω . Cường độ hiệu dụng trên dây tải là
50A. Công suất hao phí trên dây tải bằng 5% công suất tiêu thụ ở B và điện áp hiệu dụng hai đầu cuôn thứ
cấp máy hạ áp là 200V. Tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp là
A. 100
B. 20
C. 200
D. 250
Câu 5. Một mạch điện xoay chiều theo thứ tự gồm tụ điện có điện dung C, điện trở thuần R và cuộn dây
thuần cảm có độ tự cảm thay đổi được. Thay đổi L = L0 thì uRC vuông pha so với u. Sau đó giảm L thì
A. UL giảm rồi tăng
B. UL tăng rồi giảm
C. UC tăng rồi giảm
D. UR giảm rồi tăng
Câu 6. Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch điện gồm điện trở thuần R; tụ điện có điện
dung C và cuộn dây cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Cho biết khi L = L1 =
2L1 thì biểu thức cường độ dòng điện lần lượt là i1 2 cos(100t 
Biểu thức điện áp hai đầu mạch là

A. u 200 cos(100t  ).V

2



H và khi L = L2 =



). A và i 2 2 cos(100t  ). A .
6
3


).V
12
12


).V
C. u 200 2 cos(100t  ).V
D. u 200 2 cos(100t 
12
12
Câu 7. Khi nói về phản ứng hạt nhân tỏa năng ...
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 5 – VLTT SỐ 129
Cho biết hằng số Plăng h = 6,625.10
-34
J.s; tc đ ánh sáng trong chân không c = 3.10
8
m/s; đ ln đin tích
nguyên tố e = 1,6.10
-19
C, khi ng electron là m
e
= 9,1.10
-31
kg, đơn v khi ng nguyên t
1u=931,5MeV/c
2
Câu 1. Trong dao động điều hòa, khi gia tốc của vật đang có giá trị âm và độ lớn đang tăng thì
A. Vận tốc dương B. vận tốc và gia tốc cùng chiều
C. lực kéo về sinh công dương D. li độ của vật âm.
Câu 2. Cho proton có động năng K
H
= 2,25MeV bắn vào hạt nhân
Li
7
3
đang đứng yên. Sau phản ứng
xuất hiện hai hạt nhân X giống nhau, có cùng động năng và có phương chuyển động hợp với phương bay
của hạt proton một góc φ như nhau. Cho biết khối lượng của các hạt lần lượt là m
H
= 1,0073u ; m
Li
=
7,0142u; m
X
= 4,0015u
. Phản ứng không kèm theo bức xạ gamma. Giá trị của góc φ bằng
A. 39,45
0
B. 41,35
0
C. 82,7
0
D. 78,9
0
Câu 3. Một khung dây dẫn phẳng dẹt, quay đều quanh trục Δ nằm trong mặt phẳng khung dây, trong một
từ trường đều có vecto cảm ứng từ vuông góc với trục quay Δ. Từ thông cực đại qua diện tích khung dây
Wb
6
211
. Tại thời điểm t từ thông qua khung dây và suất điện động trong khung có độ lớn lần lượt là
Wb
12
211
và 110
2
V. Tần số của suất điện động cảm ứng xuất hiệu trong khung dây là
A. 120Hz B. 60Hz C. 100Hz D. 50Hz
Câu 4. Một đường dây tải điện giữa hai địa điểm A và B có hệ số công suất bằng 1. Tại A đặt máy tăng
áp, tại B đặt máy hạ áp. Đ ường dây tải có điện trở tổng cộng là 40Ω . Cường độ hiệu dụng trên dây tải là
50A. Công suất hao phí trên dây tải bằng 5% công suất tiêu thụ ở B và điện áp hiệu dụng hai đầu cuôn thứ
cấp máy hạ áp là 200V. Tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp là
A. 100 B. 20 C. 200 D. 250
Câu 5. Một mạch điện xoay chiều theo thứ tự gồm tụ điện có điện dung C, điện trở thuần R và cuộn dây
thuần cảm có độ tự cảm thay đổi được. Thay đổi L = L
0
thì u
RC
vuông pha so với u. Sau đó giảm L thì
A. U
L
giảm rồi tăng B. U
L
tăng rồi giảm
C. U
C
tăng rồi giảm D. U
R
giảm rồi tăng
Câu 6. Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch điện gồm điện trở thuần R; tụ điện có điện
dung C và cuộn dây cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Cho biết khi L = L
1
=
2
H và khi L = L
2
=
2L
1
thì biểu thức cường độ dòng điện lần lượt là
Ati ).
6
100cos(2
1
Ati ).
3
100cos(2
2
.
Biểu thức điện áp hai đầu mạch là
A.
Vtu ).
12
100cos(200
B.
Vtu ).
12
100cos(200
C.
D.
Vtu ).
12
100cos(2200
Câu 7. Khi nói về phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng, phát biểu nào sau đây sai?
A. Tổng khối lượng các hạt tương tác nhỏ hơn tổng khối lượng các hạt sản phẩm.
B. Tổng độ hụt khối các hạt tương tác nhỏ hơn tổng độ hụt khối của các hạt sản phẩm.
C. Các hạt nhân sản phẩm bền vững hơn các hạt nhân tương tác
D. Tổng năng lượng liên kết của các hạt sản phẩm lớn hơn tổng năng lượng liên kết của các nhân tương
tác.
Câu 8. Trong một ống phóng tia X (Ống Cu-lít-giơ), hiệu điện thế giữa anot và catot là U
AK
= 18kV, dòng
điện trong ống có cường độ không đổi bằng 5mA. Bỏ qua động năng ban đầu của các elctron khi thoát ra
từ catot. Nếu chỉ có 0,5% động năng của chùm electronkhi đập vào đối catot được chuyển thành năng
lượng của chùm tia X phát ra từ ống thì công suất của chùm tia X phát ra là
A. 4,5W B. 0,45W C. 0,1W D. 10W
đề thi thử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi thử - Người đăng: ab01692094441
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
đề thi thử 9 10 770