Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử

Được đăng lên bởi Nhat Thien Pham
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 478 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ 21
Câu 1: Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng thu được 7
gam hỗn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Lọc tách X, rồi thêm 3,9 gam bột Zn vào dung dịch Y, sau khi
phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 6,14 gam chất rắn. Giá trị của m là
A. 6,40.
B. 5,76.
C. 3,20.
D. 3,84.
t
Câu 2: Cho phương trình: NaXtt + H2SO4đ  NaHSO4 + HX
Phương trình trên có thể được dùng điều chế được các axit nào?
A. HCl, HF, HBr.
B. HC1, HBr, HNO3.
C. HC1, HF, HNO3.
D. HCl, HI, HNO3.
Câu 3: Trường hợp nào sau đây thu được kết tủa khi cho phản ứng xảy ra hoàn toàn ?
A. Cho dung dịch NH4Cl vào dung dịch KAlO2.
B. Cho KOH dư vào dung dịch CrCl3.
C. Cho khí CO2 dư vào dung dịch Ba(OH)2.
D. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch KAlO2.
Câu 4: Một oxit của Fe khi tan vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch A làm mất màu thuốc
tím và có khả năng hòa tan Cu. Công thức oxit là
A. Fe2O3.
B. Fe3O4.
C. FeO2.
D. FeO.
Câu 5: Một hỗn hợp X gồm anđehit acrylic và một anđehit đơn chức no mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 1,44
gam hỗn hợp trền cần vừa hết 1,624 lít khí oxi (đktc) thu được 2,86 gam CO2. Cho hỗn hợp X tác dụng
với dung dịch AgNO3 dư trong amoniac thu được m gam bạc. Giá trị của m là
A. 11,88.
B. 10,80.
C. 8,64.
D. 7,56.
Câu 6: Hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Cu (tỉ lệ mol là 1 : 2). Cho m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa
0,08 mol HCl, kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y và còn lại m1 gam chất rắn Z. Cho dung dịch Y tác
dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được m2 gam kết tủa. Giá trị của m1, m2 lần lượt là
A. 0,64 và 11,48.
B. 0,64 và 3,24.
C. 0,64 và 14,72.
D. 0,32 và 14,72.
Câu 7: Chất nào sau đây có khả năng tạo kết tủa với dung dịch brom ?
A. Phenol.
B. Etilen.
C. Benzen.
D. Axetilen.
Câu 8: Cho các phản ứng sau:
t
H2S + O2 dư 
khí X + H2O
850 C , Pd
NH3 + O2     khí Y + H2O
NH4HCO3 + HClloãng  khí Z + …
Các khí X, Y, Z lần lượt là
A. SO2, NO, CO2.
B. SO2, N2, CO2.
C. SO2, N2, NH3.
D. SO2, NO, NH3.
Câu 9: Cho 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 500 ml dung dịch KOH 0,1M và Ba(OH)2 0,12M kết thúc phản ứng
thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 4,925.
B. 3,940.
C. 1,970.
D. 2,550.
Câu 10: Chất nào sau đây có khả năng làm quỳ tím ẩm hóa xanh ?
A. Alanin.
B. Anilin.
C. Metyl amin.
D. Glyxin.
Câu 11: Cho m gam Mg vào dung dịch HNO3 dư, sau phản ứng kết thúc thu được 0,1792 lít khí N2 (đktc)
và dung dịch X chứa 6,67m gam muối. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây ?
A. 3,6.
B. 1,2.
C. 2,4.
D. 4,8.
Câu 12: Cho thí nghiệm được mô tả như hình...
ĐỀ 21
Câu 1: Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO
3
0,2M, sau một thời gian phản ứng thu được 7
gam hỗn hợp chất rắn X dung dịch Y. Lọc tách X, rồi thêm 3,9 gam bột Zn vào dung dịch Y, sau khi
phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 6,14 gam chất rắn. Giá trị của m là
A. 6,40. B. 5,76. C. 3,20. D. 3,84.
Câu 2: Cho phương trình: NaX
tt
+ H
2
SO
o
t
NaHSO
4
+ HX
Phương trình trên có thể được dùng điều chế được các axit nào?
A. HCl, HF, HBr. B. HC1, HBr, HNO
3
. C. HC1, HF, HNO
3
. D. HCl, HI, HNO
3
.
Câu 3: Trường hợp nào sau đây thu được kết tủa khi cho phản ứng xảy ra hoàn toàn ?
A. Cho dung dịch NH
4
Cl vào dung dịch KAlO
2
.
B. Cho KOH dư vào dung dịch CrCl
3
.
C. Cho khí CO
2
dư vào dung dịch Ba(OH)
2
.
D. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch KAlO
2
.
Câu 4: Một oxit của Fe khi tan vào dung dịch H
2
SO
4
loãng thu được dung dịch A làm mất màu thuốc
tím có khả năng hòa tan Cu. Công thức oxit là
A. Fe
2
O
3
. B. Fe
3
O
4
. C. FeO
2
. D. FeO.
Câu 5: Một hỗn hợp X gồm anđehit acrylic một anđehit đơn chức no mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 1,44
gam hỗn hợp trền cần vừa hết 1,624 lít khí oxi (đktc) thu được 2,86 gam CO
2
. Cho hỗn hợp X tác dng
với dung dịch AgNO3 dư trong amoniac thu được m gam bạc. Giá trị của m là
A. 11,88. B. 10,80. C. 8,64. D. 7,56.
Câu 6: Hỗn hợp X gồm Fe
3
O
4
Cu (tỉ lệ mol1 : 2). Cho m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa
0,08 mol HCl, kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y và còn lại m
1
gam chất rắn Z. Cho dung dịch Y tác
dụng với dung dịch AgNO
3
dư thu được m
2
gam kết tủa. Giá trị của m
1
, m
2
lần lượt là
A. 0,64 và 11,48. B. 0,64 và 3,24. C. 0,64 và 14,72. D. 0,32 và 14,72.
Câu 7: Chất nào sau đây có khả năng tạo kết tủa với dung dịch brom ?
A. Phenol. B. Etilen. C. Benzen. D. Axetilen.
Câu 8: Cho các phản ứng sau:
H
2
S + O
2 dư
o
t
khí X + H
2
O
NH
3
+ O
2
PdC
O
,850
khí Y + H
2
O
NH
4
HCO
3
+ HCl
loãng
khí Z + …
Các khí X, Y, Z lần lượt là
A. SO
2
, NO, CO
2
. B. SO
2
, N
2
, CO
2
. C. SO
2
, N
2
, NH
3
. D. SO
2
, NO, NH
3
.
Câu 9: Cho 3,36 lít khí CO
2
(đktc) vào 500 ml dung dịch KOH 0,1M Ba(OH)
2
0,12M kết thúc phản ứng
thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 4,925. B. 3,940. C. 1,970. D. 2,550.
Câu 10: Chất nào sau đây có khả năng làm quỳ tím ẩm hóa xanh ?
A. Alanin. B. Anilin. C. Metyl amin. D. Glyxin.
Câu 11: Cho m gam Mg vào dung dịch HNO
3
dư, sau phản ứng kết thúc thu được 0,1792 lít khí N
2
(đktc)
dung dịch X chứa 6,67m gam muối. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây ?
A. 3,6. B. 1,2. C. 2,4. D. 4,8.
Câu 12: Cho thí nghiệm được mô tả như hình vẽ
Phát biểu nào sai ?
A. Khí Y là O
2
. B. X là hỗn hợp KClO
3
và MnO
2
.
C. X là KMnO
4
. D. X là CaCO
3
.
Câu 13: Hiện nay, nguồn nguyên liệu chính để sản xuất anđehit axetic trong công nghiệp là
A. etanol. B. etan. C. axetilen. D. etilen.
Đề thi thử - Trang 2
Đề thi thử - Người đăng: Nhat Thien Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi thử 9 10 327