Ktl-icon-tai-lieu

đề thi thử 2015

Được đăng lên bởi minhngoc7298
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 478 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO

KYØ THI TRUNG HOÏC PHOÅ THOÂNG QUOÁC GIA NAÊM 2015

ÑEÀ THI CHÍNH THÖÙC

Moân thi: TOAÙN

(Ñeà thi goàm 01 trang)

Thôøi gian laøm baøi: 180 phuùt, khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà
−−−−−−−−−−−−

Caâu 1 (1,0 ñieåm). Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò cuûa haøm soá y = x3 − 3x.
Caâu 2 (1,0 ñieåm). Tìm giaù trò lôùn nhaát vaø giaù trò nhoû nhaát cuûa haøm soá f(x) = x +

4
treân ñoaïn [1; 3].
x

Caâu 3 (1,0 ñieåm).
a) Cho soá phöùc z thoûa maõn (1 − i) z − 1 + 5i = 0. Tìm phaàn thöïc vaø phaàn aûo cuûa z.

M

b) Giaûi phöông trình log2 (x2 + x + 2) = 3.
Caâu 4 (1,0 ñieåm). Tính tích phaân I =

O

1

(x − 3)ex dx.

C

0

7.

Caâu 5 (1,0 ñieåm). Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Oxyz, cho caùc ñieåm A(1; −2; 1), B(2; 1; 3) vaø
maët phaúng (P ) : x − y + 2z − 3 = 0. Vieát phöông trình ñöôøng thaúng AB vaø tìm toïa ñoä giao ñieåm
cuûa ñöôøng thaúng AB vôùi maët phaúng (P ).

24

Caâu 6 (1,0 ñieåm).

H

2
a) Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc P = (1 − 3 cos 2α)(2 + 3 cos 2α), bieát sin α = .
3

SI

N

b) Trong ñôït öùng phoù dòch MERS-CoV, Sôû Y teá thaønh phoá ñaõ choïn ngaãu nhieân 3 ñoäi phoøng choáng
dòch cô ñoäng trong soá 5 ñoäi cuûa Trung taâm y teá döï phoøng thaønh phoá vaø 20 ñoäi cuûa caùc Trung taâm
y teá cô sôû ñeå kieåm tra coâng taùc chuaån bò. Tính xaùc suaát ñeå coù ít nhaát 2 ñoäi cuûa caùc Trung taâm y
teá cô sôû ñöôïc choïn.

N

Caâu 7 (1,0 ñieåm). Cho hình choùp S.ABCD coù ñaùy ABCD laø hình vuoâng caïnh a, SA vuoâng goùc
vôùi maët phaúng (ABCD), goùc giöõa ñöôøng thaúng SC vaø maët phaúng (ABCD) baèng 45◦ . Tính theo
a theå tích cuûa khoái choùp S.ABCD vaø khoaûng caùch giöõa hai ñöôøng thaúng SB, AC.

TU

YE

Caâu 8 (1,0 ñieåm). Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Oxy, cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A. Goïi H
laø hình chieáu vuoâng goùc cuûa A treân caïnh BC; D laø ñieåm ñoái xöùng cuûa B qua H; K laø hình chieáu
vuoâng goùc cuûa C treân ñöôøng thaúng AD. Giaû söû H(−5; −5), K(9; −3) vaø trung ñieåm cuûa caïnh AC
thuoäc ñöôøng thaúng x − y + 10 = 0. Tìm toïa ñoä ñieåm A.
Caâu 9 (1,0 ñieåm). Giaûi phöông trình

√
x2 + 2x − 8
= (x + 1) x + 2 − 2 treân taäp soá thöïc.
2
x − 2x + 3

Caâu 10 (1,0 ñieåm). Cho caùc soá thöïc a, b, c thuoäc ñoaïn [1; 3] vaø thoûa maõn ñieàu kieän a + b + c = 6.
Tìm giaù trò lôùn nhaát cuûa bieåu thöùc
P =

a2b2 + b2 c2 + c2a2 + 12abc + 72 1
− abc.
ab + bc + ca
2
−−−−−−−−Heát−−−−−−−−

Thí sinh khoâng ñöôïc söû duïng taøi lieäu. Caùn boä coi thi khoâng giaûi thích gì theâm.
Hoï vaø t...
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO KYØ THI TRUNG HOÏC PHOÅ THOÂNG QUOÁC GIA NA Ê M 2015
ÑEÀ THI CHÍNH THÖÙC Moân thi: TOAÙN
(Ñeà t h i goàm 01 trang) Thôøi gian laøm baøi: 180 phuùt, khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà
Caâu 1 (1 ,0 ñie å m). Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò cuûa haøm soá y = x
3
3x.
Caâu 2 (1,0 ñieåm). Tìm gi t lôùn nhaát vaø giaù t nhoû nhaát cuûa haøm soá f(x) = x+
4
x
treân ñoaïn [1; 3].
Caâu 3 (1 ,0 ñie å m).
a) Cho soá phöùc z thoûa maõn (1 i) z 1 + 5i = 0. Tìm phaàn thöïc vaø phaàn aûo cuûa z.
b) Giaû i phöông trình log
2
(x
2
+ x + 2) = 3.
Caâu 4 (1 ,0 ñie å m). Tính tích phaân I =
1
0
(x 3)e
x
dx.
Caâu 5 (1 ,0 ñieåm). Trong khoâng gian vôùi heä to ï a ñoä Oxyz, cho caùc ñieåm A(1; 2; 1), B(2; 1; 3) vaø
maët phaúng (P ) : x y + 2z 3 = 0. Vieát phöông trình ñöôø ng t haú ng AB vaø tìm toïa ñoä giao ñieåm
cuûa ñöô ø ng t haú ng AB vôùi maët phaúng (P ).
Caâu 6 (1 ,0 ñie å m).
a) Tính giaù t rò cuûa bieåu thöùc P = (1 3 cos 2α)(2 + 3 cos 2α), bieát sin α =
2
3
.
b) Trong ñôït öùng phoù dòch MERS-CoV, Sôû Y t thaønh phoá ñaõ choïn ngaãu nhieân 3 ñoäi phoøng choáng
dòch ño ä ng trong soá 5 ñoäi cuûa Trung taâm y teá döï phoøng thaønh phoá vaø 20 ñoä i cuûa caùc Trung taâm
y t e á sôû ñ e å kieåm tra coâng taùc chuaån bò. Tính xaùc suaát ñeå coù ít nhaát 2 ñoäi cuûa caùc Trung taâm y
teá sôû ñöô ï c choïn.
Caâu 7 (1,0 ñieåm). Cho hình choùp S.ABCD coù ñaùy ABCD laø hình vuoâng caïnh a, SA vuoâng goùc
vôùi maë t phaúng (ABCD), goùc giöõa ñöôøng thaúng SC vaø maët phaúng (ABCD) baèng 45
. Tính theo
a theå tích cuûa khoái choùp S.ABCD vaø khoaûng caùch giöõa hai ñöôøng thaúng SB, AC.
Caâu 8 (1,0 ñieåm). Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Oxy, cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A. Goïi H
laø hình chieáu vuoâng goùc cu û a A treân caïnh BC; D laø ñieåm ñoái xöùng cuûa B qua H; K laø hình chieáu
vuoâng goùc cuûa C treân ñöôøng thaúng AD. Giaû söû H(5; 5), K(9; 3) vaø trung ñieåm cuûa caïnh AC
thuoäc ñ ö ô ø ng t haú ng x y + 10 = 0. Tìm toïa ñoä ñi e å m A.
Caâu 9 (1 ,0 ñie å m). Giaûi phö ô ng t rình
x
2
+ 2x 8
x
2
2x + 3
= (x + 1)
x + 2 2
treân taä p soá thöïc.
Caâu 1 0 (1 ,0 ñie å m). Cho caùc soá thöïc a, b, c thuoäc ñoaïn [1; 3] vaø thoûa maõn ñieàu kieä n a + b + c = 6.
Tìm gi aù trò lôùn nhaá t cuûa bieåu thö ù c
P =
a
2
b
2
+ b
2
c
2
+ c
2
a
2
+ 12abc + 72
ab + bc + ca
1
2
abc.
Heát
Thí sinh kho â n g ñöôïc söû duï n g taøi lieäu. Caùn boä coi thi khoâng giaûi thích theâm.
Hoï vaø teân thí sinh: . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. ... .. . . . . . .; Soá baùo danh: . . . . .. .. . .. . . . . . . . . .
TUYENSINH247.COM
đề thi thử 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi thử 2015 - Người đăng: minhngoc7298
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
đề thi thử 2015 9 10 199