Ktl-icon-tai-lieu

đề thi thử đại học

Được đăng lên bởi duongtuyet12111997
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 463 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
HÀ TĨNH

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
ĐẦU NĂM HỌC 2012-2013
MÔN:Vật lý 12

Thời gian làm bài: 90 phút
(50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 137

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Câu 1: Một đĩa đặc khối lượng m = 10 kg ,bán kính R = 20 cm đang quay quanh trục trùng trục đối
xứng với tốc độ góc 240 vòng/phút. Để hãm người ta dùng lực Q = 10 N để áp một má phanh vào
r
mép đĩa ( Q có phương bán kính).Hệ số ma sát trượt giữa má phanh và đĩa là  = 0,314.Thời gian
để đĩa dừng lại,kể từ khi tác dụng lực hãm là
A. 1,27 (s).
B. 2,51 (s).
C. 8,00 (s).
D. 7,63 (s).
Câu 2: Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy nó nhô lên cao 10 lần trong 18s,
khoảng cách giữa hai ngọn sóng kề nhau là 1,8m. Vận tốc truyền sóng trên mặt biển là
A. v = 1m/s.
B. v = 3,6m/s.
C. v = 4m/s.
D. v = 0,9m/s.
Câu 3: Môt ống sáo một đầu kín một đầu hở phát âm cơ bản có tần số 300 Hz, vận tốc truyền âm
trong không khí là 330 m/s . Chiều dài của ống sáo là:
A. 27,5 cm.
B. 55,0 cm.
C. 110,0 cm.
D. 65,0 cm.
Câu 4: Một con lắc lò xo, với lò xo có độ cứng 50 N/m, dao động điều hòa theo phương ngang.Cứ
sau 0,05 s thì con lắc lại cách vị trí cân bằng một khoảng như cũ. Khối lượng vật nặng của con lắc
bằng
A. 50,7 g.
B. 100,0 g.
C. 25,0 g.
D. 30,7 g.
Câu 5: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 30 cm , dao động theo phương
thẳng đứng với phương trình trình uA= uB = acos(20πt) ( với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên
mặt chất lỏng là 60 cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AB cùng pha với nguồn là
A. 6.
B. 7.
C. 5.
D. 4.
Câu 6: Một con lắc có khối lượng 200 g, dao động điều hòa với tốc độ cực đại 1 m/s. Khi con lắc có
vận tốc 50 cm/s thì có thế năng bằng
A. 25,0 mJ.
B. 150,0 mJ.
C. 7,5 J.
D. 75,0 mJ.
Câu 7: Một sóng truyền trên mặt biển có bước sóng 3m. Khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất
trên cùng 1 phương truyền sóng dao động lệch pha nhau 900 là
A. 3,00m.
B. 0,75m.
C. 2,00m.
D. 1,50m.
Câu 8: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 11cm dao động theo phương thẳng
đứng, ngược pha với tần số 20Hz. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 0,5m/s. Số gợn lồi trên
đoạn AB là
A. 10.
B. 9.
C. 7.
D. 8.
Câu 9: Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 8 cm có hai nguồn kết hợp dao động theo
phương thẳng đứngvới phương trình u 1=u2=acos
t (cm). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là
30cm/s...
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
HÀ TĨNH
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
ĐẦU NĂM HỌC 2012-2013
MÔN:Vật lý 12
Thời gian làm bài: 90 phút
(50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 137
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Câu 1: Một đĩa đặc khối lượng m = 10 kg ,bán kính R = 20 cm đang quay quanh trục trùng trục đối
xứng với tốc độ góc 240 vòng/phút. Để hãm người ta dùng lực Q = 10 N để áp một phanh vào
mép đĩa (
Q
r
phương bán kính).Hệ số ma sát trượt giữa phanh đĩa
= 0,314.Thời gian
để đĩa dừng lại,kể từ khi tác dụng lực hãm là
A. 1,27 (s). B. 2,51 (s). C. 8,00 (s). D. 7,63 (s).
Câu 2: Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy nhô lên cao 10 lần trong 18s,
khoảng cách giữa hai ngọn sóng kề nhau là 1,8m. Vận tốc truyền sóng trên mặt biển là
A. v = 1m/s. B. v = 3,6m/s. C. v = 4m/s. D. v = 0,9m/s.
Câu 3: Môt ống sáo một đầu kín một đầu hở phát âm bản tần số 300 Hz, vận tốc truyền âm
trong không khí là 330 m/s . Chiều dài của ống sáo là:
A. 27,5 cm. B. 55,0 cm. C. 110,0 cm. D. 65,0 cm.
Câu 4: Một con lắc xo, với xo độ cứng 50 N/m, dao động điều hòa theo phương ngang.Cứ
sau 0,05 s thì con lắc lại cách vị trí cân bằng một khoảng như cũ. Khối lượng vật nặng của con lắc
bằng
A. 50,7 g. B. 100,0 g. C. 25,0 g. D. 30,7 g.
Câu 5: mặt chất lỏng hai nguồn kết hợp A B cách nhau 30 cm , dao động theo phương
thẳng đứng với phương trình trình u
A
= u
B
= acos(20πt) ( với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên
mặt chất lỏng là 60 cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AB cùng pha với nguồn là
A. 6. B. 7. C. 5. D. 4.
Câu 6: Một con lắc có khối lượng 200 g, dao động điều hòa với tốc độ cực đại 1 m/s. Khi con lắc có
vận tốc 50 cm/s thì có thế năng bằng
A. 25,0 mJ. B. 150,0 mJ. C. 7,5 J. D. 75,0 mJ.
Câu 7: Một sóng truyền trên mặt biển bước sóng 3m. Khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất
trên cùng 1 phương truyền sóng dao động lệch pha nhau 90
0
A. 3,00m. B. 0,75m. C. 2,00m. D. 1,50m.
Câu 8: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 11cm dao động theo phương thẳng
đứng, ngược pha với tần số 20Hz. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 0,5m/s. Số gợn lồi trên
đoạn AB là
A. 10. B. 9. C. 7. D. 8.
Câu 9: Tại hai điểm A B trên mặt nước cách nhau 8 cm hai nguồn kết hợp dao động theo
phương thẳng đứngvới phương trình u
1
=u
2
=acos t (cm). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước
30cm/s Xét đoạn thẳng CD = 4cm trên mặt ớc chung đường trung trực với AB. Khoảng cách
lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao dộng với biên độ cực đại là:
A. 9,7 cm. B. 6 cm. C. 8,9 cm. D. 3,3 cm.
Câu 10: Dao động của vật nào sau đây có biên độ giảm dần ?
A. Dao động của quả lắc đồng hồ. B. Dao động của mặt trống.
C. Dao động cái phao trên sóng nước. D. Dao động của thân xe, khi nổ máy.
Câu 11: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox phương trình x = 8cos(πt - 3π/4) cm.Kết
luận nào sau đây là đúng?
A. chu kì của dao động là 1 s.
B. Tốc độ của chất điểm tại vị trí cân bằng là 8 cm/s.
Trang 1/5 - Mã đề thi 137
đề thi thử đại học - Trang 2
đề thi thử đại học - Người đăng: duongtuyet12111997
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
đề thi thử đại học 9 10 357