Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2013 MÔN TOÁN

Được đăng lên bởi thieu-gia-tuan-nhi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1192 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ebooktoan.com/forum
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2013

EBOOKTOAN.COM

MÔN TOÁN ( Thời gian 180 phút , không kể thời gian giao đề )

SỐ 15

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Cho hàm số y 

2x 1
.
x 1

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2. Tìm cặp điểm trên đồ thị (C) đối xứng với nhau qua đường thẳng d : 2 x  y  4  0
Bài giải :Đường thẳng  vuông góc với d : 2 x  y  4  0 có dạng  : x  2 y  m  0  y  
Phương trình hoành độ giao điểm của (C) và đường thẳng 
 x  1
2x 1
xm


x 1
2
( x  m )( x  1)  2(2 x  1)  0

 x 2  ( m  5) x  m  2  0 (*)
  m 2  10m  25  4m  8  (m  3) 2  24  0 m

  luôn cắt (C) tại 2 điểm phân biệt A,B Gọi I là trung điểm AB .
m5

xI  
 2 xI  x A  xB   m  5



 m5 5m
2

 I 
;

xI  m

2
4 

 yI  
y  5  m
2

 I
4

A,B đối xứng nhau qua d  I  d
 m  5 

5m
 4  0  3m  9  0  m  3
4

Thay m = –3 vào (*) Ta được

4 6
 x  1  6  y 
2
x2  2x  5  0  

4 6
 x  1  6  y 
2



4 6  
4 6 
Vậy cặp điểm cần tìm là  1  6;
 ;  1  6;


2  
2 


Câu 2: (1 điểm) Giải phương trình :

Bài giải :

tan x.cos3 x  2cos 2 x  1
 3.(sin 2 x  cos x)
1  2sin x

tan x.cos3 x  2cos 2 x  1
 3.(sin 2 x  cos x)
1  2sin x

xm
2

Ebooktoan.com/forum
 x   6  l 2 / 3
sin x  1 / 2

Điều kiện : 
  x  5 6  l 2
(l  Z )
cos x  0
 x    l 2
2


Phương trình tương đương với
sin x(4cos 2 x  3)  2cos 2 x  1  3 cos x(2sin x  1)(1  2sin x)

 sin x  2(1  cos 2 x)  3  (2cos 2 x  1)  3 cos x 1  2(1  cos 2 x) 
 sin x(2cos 2 x  1)  (2cos 2 x  1)  3 cos x(2cos 2 x  1)
 (2cos 2 x  1)( 3 cos x  sin x  1)  0

1

 x   / 6  k 
 cos 2 x  2

  x   / 6  k 2

1



 x   / 2  k 2
 cos  x  6   2


(k  Z )

 x   / 6  k 2
Đối chiếu với điều kiện Ta được nghiệm của phương trình là : 
 x  5 / 6  k 2

(k  Z )

 x3  2 y  1  0

Câu 3: (1 điểm) Giải hệ phương trình trên tập số thực : 

(3  x ) 2  x  2 y 2 y  1  0
3

x  2 y  1  0
Bài giải : 

(3  x ) 2  x  2 y 2 y  1  0

(1)

Điều kiện x  2; y 

(2)

1
2

(2)  (2  x  1) 2  x  (2 y  1  1) 2 y  1

Xét hàm số f (t )  (t 2  1)t  f '(t )  3t 2  1  0 t  R
 (t) đồng biến trên R
Từ (2) Ta có f ( 2  x )  f ( 2 y  1)  2 y  3  x
Ta có hệ phương trình :
 x3  x  2  0
x  1

(thoa )

y 1
2 y  3  x

Vậy hệ phương trình có nghiệm (1;1)
...
Ebooktoan.com/forum
EBOOKTOAN.COM ĐỀ THI TH ĐẠI HC 2013
S 15 MÔN TOÁN ( Thi gian 180 phút , không k thời gian giao đề )
PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH (7 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Cho hàm s
21
1
x
y
x
.
1. Kho sát s biến thiên và v đồ th (C) ca hàm s.
2. Tìm cặp điểm trên đồ th (C) đối xng với nhau qua đường thng
:2 4 0d x y
Bài gii :Đường thng  vuông góc vi
:2 4 0d x y
có dng
: 2 0
2
xm
x y m y
Phương trình hoành độ giao điểm ca (C) và đường thng
1
21
( )( 1) 2(2 1) 0
12
x
x x m
x m x x
x


2
( 5) 2 0 (*)x m x m
22
10 25 4 8 ( 3) 24 0m m m m m
luôn ct (C) tại 2 điểm phân bit A,B Gọi I là trung điểm AB .
5
25
55
2
;
5
24
2
4
I A B
I
I
I
I
m
x x x m
x
mm
I
xm
m
y
y









A,B đối xng nhau qua d I d
5
5 4 0 3 9 0 3
4
m
m m m
Thay m = –3 vào (*) Ta được
2
46
16
2
2 5 0
46
16
2
xy
xx
xy
Vy cặp điểm cn tìm
Câu 2: (1 điểm) Giải phương trình :
tan .cos3 2cos2 1
3.(sin 2 cos )
1 2sin
x x x
xx
x


Bài gii :
tan .cos3 2cos2 1
3.(sin 2 cos )
1 2sin
x x x
xx
x


ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2013 MÔN TOÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2013 MÔN TOÁN - Người đăng: thieu-gia-tuan-nhi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2013 MÔN TOÁN 9 10 998