Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử đại học 2014

Được đăng lên bởi caothuongsky
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 364 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014
MÔN TOÁN - THỜI GIAN : 180 phút ( Số 15 )
-----------------------------Câu 1: (2 điểm). Cho hàm số y = - x3 + 3mx2 -3m – 1.
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m = 1.
b. Tìm các giá trị của m để hàm số có cực đại, cực tiểu. Với giá trị nào của m
thì đồ thị hàm số có điểm cực đại, điểm cực tiểu đối xứng với nhau qua đường
thẳng d: x + 8y – 74 = 0.
Câu 2: (1 điểm).
Giải phương trình: 1 + 3 (sinx + cosx) + sin2x + cos2x = 0
 x  y  x 2  y 2  12
Câu 3: (1 điểm). Giải hệ phương trình: 
 y x 2  y 2  12
2
ln( x 2  1)
dx .
Câu 4: (1 điểm). Tính tích phân : I  
3
x
1
a
, SA  a 3 ,
2
·
·
SAB
 SAC
 30 0 . Gäi M lµ trung ®iÓm SA , chøng minh SA  ( MBC ) . TÝnh thể
tích khối chóp S.ABC theo a.
Câu 6. (1 điểm).Tìm m để phương trình:
x2
x 2  2 x  m.( x  4).
 2 8  2 x  x 2  14  m  0 có nghiệm thực.
4 x
Câu 7 : (1 điểm). Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC cân tại A, phương
trình cạnh AB: x + y – 3 = 0 , phương trình cạnh AC : x – 7y + 5 = 0, đường thẳng
BC đi qua điểm M(1; 10). Viết phương trình cạnh BC và tính diện tích của tam
giác ABC.
Câu 8 . Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz, cho hai đường thẳng
x
y z
x 1 y 1 z 1
1 : 
và
2 :



1 2 1
1
1
3
Chứng minh hai đường thẳng 1 và 2 chéo nhau. Viết phương trình mặt
phẳng (P) chứa đường thẳng 2 và tạo với đường thẳng 1 một góc 300.
Câu 9 : (1 điểm). Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức Niutơn của
n
1

2
n 1
k
 2.x   , biết rằng An  Cn1  4n  6 (n là số nguyên dương, x > 0, An là số
x

chỉnh hợp chập k của n phần tử, Cnk là số tổ hợp chập k của n phần tử)
.................................................Hết.......................................................
Câu 5. (1 điểm). Cho h×nh chãp S.ABC cã AB = AC = a, BC =

Cẩn thận không bao giờ thừa !!!

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 15
Nội dung

Câu

1.a

Điể
m

Khi m = 1. Ta có hàm số y = - x3 + 3x2 – 4.
Tập xác định D = R.
Sự biến thiên.
Chiều biến thiên.
y’ = - 3x2 + 6x , y’ = 0  x = 0 v x = 2.
y’> 0  x ( 0;2). Hàm số đồng biến trên khoảng ( 0; 2).
y’ < 0  x (- ∞; 0)  (2; +∞).Hàm số nghịch biến trên các khoảng (- ∞;0) và (2; +∞).
Cực trị. Hàm số đạt cực đại tại x = 2, yCĐ = y(2) = 0. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 0, yCT =
y(0) = - 4.
( x 3  3x 2  4)  , Lim ( x 3  3x 2  4)   .Đồ thị hàm số không có tiệm
Giới hạn. xLim

x 
cận.
Tính lồi, lõm và điểm uốn.
y’’ = - 6x +6 , y’’ = 0  x = 1.Điểm uốn I(1; - 2)
Bảng biến thiên.
x
-∞
0
1
2
+∞
y’
0
+
...
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014
MÔN TOÁN - THỜI GIAN : 180 phút ( Số 15 )
------------------------------
Câu 1: (2 điểm). Cho hàm số y = - x
3
+ 3mx
2
-3m – 1.
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m = 1.
b. Tìm các giá trị của m để hàm số có cực đại, cực tiểu. Với giá trị nào của m
thì đồ thị hàm số điểm cực đại, điểm cực tiểu đối xứng với nhau qua đường
thẳng d: x + 8y – 74 = 0.
Câu 2: (1 điểm).
Giải phương trình: 1 +
3
(sinx + cosx) + sin2x + cos2x = 0
Câu 3: (1 điểm). Giải hệ phương trình:
2 2
2 2
12
12
x y x y
y x y
Câu 4: (1 điểm). Tính tích phân :
2
3
2
1
ln( 1)x
I dx
x
.
Câu 5. (1 điểm). Cho h×nh chãp S.ABCAB = AC = a, BC =
2
a
,
3SA a
,
·
·
0
SAB SAC 30
. Gäi M lµ trung ®iÓm SA , chøng minh
( )SA MBC
. TÝnh thể
tích khối chóp S.ABC theo a.
Câu 6. (1 điểm).Tìm m để phương trình:
2 2
2
2 .( 4). 2 8 2 14 0
4
x
x x m x x x m
x
có nghiệm thực.
Câu 7 : (1 điểm). Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC cân tại A, phương
trình cạnh AB: x + y – 3 = 0 , phương trình cạnh AC : x – 7y + 5 = 0, đường thẳng
BC đi qua điểm M(1; 10). Viết phương trình cạnh BC và tính diện tích của tam
giác ABC.
Câu 8 . Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz, cho hai đường thẳng
1
:
2
:
1 1 1
1 1 3
x y z
Chứng minh hai đường thẳng
1
2
chéo nhau. Viết phương trình mặt
phẳng (P) chứa đường thẳng
2
và tạo với đường thẳng
1
một góc 30
0
.
Câu 9 : (1 điểm). Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức Niutơn của
1
2.
n
x
x
, biết rằng
2 1
1
4 6
n
n n
A C n
(n là số nguyên dương, x > 0,
k
n
A
là số
chỉnh hợp chập k của n phần tử,
k
n
C
là số tổ hợp chập k của n phần tử)
.................................................Hết.......................................................
Cẩn thận không bao giờ thừa !!!
Đề thi thử đại học 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi thử đại học 2014 - Người đăng: caothuongsky
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi thử đại học 2014 9 10 647