Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử đại học, cao đẳng môn Hóa

Được đăng lên bởi nguyen-ngoc-tuan-truong-thpt-yen-dung-so-1
Số trang: 164 trang   |   Lượt xem: 2608 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần thứ hai

25 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
ĐỀ SỐ 01
1. Cấu hình electron nào sau đây là của Fe, biết Fe có số thứ tự 26 trong bảng tuần hoàn.
A. 1s22s2 2p63s23p64s23d6.

B. 1s22s2 2p63s23p63d64s2.

C. 1s22s2 2p63s23p63d74s1.

D. 1s22s2 2p63s23p63d8.

2. Khi để sắt trong không khí ẩm thường bị
A. thuỷ phân.

B. khử.

C. oxi hóa.

D. phân huỷ.

3. Chọn 1 hóa chất dưới đây để nhận biết các chất bột sau: K2O, CaO, Al2O3, MgO
A. H2O.

B. dd HCl.

C. dd NaOH.

D. dd H2SO4.

4. Đốt hỗn hợp bột sắt và iốt dư thu được
A. FeI2.

B. FeI3.

C. hỗn hợp FeI2 và FeI3.

D. không phản ứng.

5. Khi cho Na vào các dung dịch Fe 2(SO4)3, FeCl2, AlCl3, thì có hiện tượng nào xảy ra ở
cả 3 cốc:
A. có kết tủa.

B. có khí thoát ra.

C. có kết tủa rồi tan.

D. không có hiện tượng gì.

6. Để điều chế Na người ta dùng phương pháp
A. nhiệt phân NaNO3.
B. điện phân dung dịch NaCl.
C. điện phân nóng chảy NaCl.
D. cho K phản ứng với dung dịch NaCl.
7. Hoà tan hoàn toàn hợp kim Li, Na và K vào nước thu được 4,48 lít H 2 (đktc) và dung
dịch X. Cô cạn X thu được 16,2 gam chất rắn. Khối lượng hợp kim đã trên là:
A. 9,4 gam.

B. 12,8 gam.

C. 16,2 gam.

D. 12,6 gam.

8. Các chất NaHCO3, NaHS, Al(OH)3, H2O đều là
A. axit.

B. bazơ.

C. chất trung tính.

D. chất lưỡng tính.

9. Cho các dung dịch HCl vừa đủ, khí CO 2, dung dịch AlCl3 lần lượt vào 3 cốc đựng
dung dịch NaAlO2 đều thấy

A. có khí thoát ra.

B. dung dịch trong suốt.

C. có kết tủa keo trắng.

D. có kết tủa sau đó tan dần.

10. Cho 3,87 gam Mg và Al vào 200ml dung dịch X gồm HCl 1M và H 2SO4 0,5M thu
được dung dịch B và 4,368 lít H2 ở đktc. Phần trăm khối lượng của Mg và Al trong
hỗn hợp lần lượt là
A. 72,09% và 27,91%.

B. 62,79% và 37,21%.

C. 27,91% và 72,09%.

D. 37,21% và 62,79%.

11. Dung dịch nào sau đây không dẫn được điện:
A. muối ăn.

B. axit axetic.

C. axit sunfuric. D. rượu etylic.
12. Tổng nồng độ mol (CM) của các ion trong dung dịch natriphotphat 0,1M là
A. 0,5 M.

B. 0,4M.

C. 0,3M.

D. 0,1M.

13. Đem nung một khối lượng Cu(NO3)2 sau một thời gian dừng lại, làm nguội, rồi cân
thấy khối lượng giảm 0,54g. Vậy khối lượng muối Cu(NO3)2 đã bị nhiệt phân là:
A. 0,5g.

B. 0,49g.

C. 9,4g.

D. 0,94g.

[H  ][F ]
.
C.
[HF]

[H  ][F ]
.
D.
2[HF]

14. Biểu thức Ka của axit HF là
[HF]
A.
.
[H  ][F ]





B. [H ][F ].

15. Hiđroxit nào sau đây không là chất lưỡng tính
A. Zn(OH)2.

B. Fe(OH)3.

C. Al(OH)3.

D. Cr(OH)3.

16. Trộn 500 ml dung dịch HNO3 0,2M với 500 ml dung dịch Ba(OH) 2 0,2M. pH của
dung dịch thu...
Phần thứ hai
25 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
ĐỀ SỐ 01
1. Cấu hình electron nào sau đây là của Fe, biết Fe có số thứ tự 26 trong bảng tuần hoàn.
A. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
2
3d
6
. B. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
6
4s
2
.
C. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
7
4s
1
. D. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
8
.
2. Khi để sắt trong không khí ẩm thường bị
A. thuỷ phân. B. khử. C. oxi hóa. D. phân huỷ.
3. Chọn 1a chất dưới đây để nhận biết các chất bột sau: K
2
O, CaO, Al
2
O
3
, MgO
A. H
2
O. B. dd HCl. C. dd NaOH. D. dd H
2
SO
4
.
4. Đốt hỗn hợp bột sắt và iốt dư thu được
A. FeI
2
. B. FeI
3
.
C. hỗn hợp FeI
2
và FeI
3
. D. không phản ứng.
5. Khi cho Na vào các dung dịch Fe
2
(SO
4
)
3
, FeCl
2
, AlCl
3
, thì có hiện tượng nào xảy ra ở
cả 3 cốc:
A. có kết tủa. B. có khí thoát ra.
C. có kết tủa rồi tan. D. không có hiện tượng gì.
6. Để điều chế Na người ta dùng phương pháp
A. nhiệt phân NaNO
3
.
B. điện phân dung dịch NaCl.
C. điện phân nóng chảy NaCl.
D. cho K phản ứng với dung dịch NaCl.
7. Hoà tan hoàn toàn hợp kim Li, Na K vào nước thu được 4,48 lít H
2
(đktc) dung
dịch X. Cô cạn X thu được 16,2 gam chất rắn. Khối lượng hợp kim đã trên là:
A. 9,4 gam. B. 12,8 gam. C. 16,2 gam. D. 12,6 gam.
8. Các chất NaHCO
3
, NaHS, Al(OH)
3
, H
2
O đều là
A. axit. B. bazơ.
C. chất trung tính. D. chất lưỡng tính.
9. Cho các dung dịch HCl vừa đủ, khí CO
2
, dung dịch AlCl
3
lần lượt vào 3 cốc đựng
dung dịch NaAlO
2
đều thấy
Đề thi thử đại học, cao đẳng môn Hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi thử đại học, cao đẳng môn Hóa - Người đăng: nguyen-ngoc-tuan-truong-thpt-yen-dung-so-1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
164 Vietnamese
Đề thi thử đại học, cao đẳng môn Hóa 9 10 277