Ktl-icon-tai-lieu

– Đề Thi Thử Đại Học ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA LẦN II NĂM 2015 TRƯỜNG HÀ NỘI - AMSTERDAM

Được đăng lên bởi vietphuong2481996
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 365 lần   |   Lượt tải: 0 lần
– Đề Thi Thử Đại Học
ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA LẦN II NĂM 2015
TRƯỜNG HÀ NỘI - AMSTERDAM
TỔ: LÍ - HÓA
( Đề thi gồm 50 câu, 06 trang )

Môn: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 132

m

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................

.co

Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố:

H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5;
K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108;

oc

Sn = 119; Cs = 133; Ba = 137; Pb = 207; I = 127.

Da
iH

Câu 1: Đun 6 gam axit axetic với 6,9 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng
thái cân bằng, thu được m gam este (biết hiệu suất của phản ứng este hoá là 75%). Giá trị của m gam là (Cho H
= 1; C = 12; O = 16)
A. 6,6.

B. 8,8.

C. 13,2.

D. 9,9

Câu 2: Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) và R (Z = 19). Bán kình của các nguyên tố

Th
iT
hu

tăng dần theo thứ tự
A. M < X < R < Y.

B. Y < M < X < R.

C. M < X < Y < R.

D. Y < X < M < R.

Câu 3: Khi hòa tan kim loại M bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl 14,6% thu được dung dịch muối có nồng độ
18,199%. Kim loại M là (Cho H = 1; O = 16; Mg = 24; S = 32; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65)
A. Fe.

B. Mg.

C. Zn.

D. Cu.

Câu 4: Chất hữu cơ B có công thức phân tử C7H8O2. Tìm công thức cấu tạo của B biết:
─ B tác dụng với Na giải phóng hidro, với n H 2 : n B = 1 : 1

De

─ Trung hoà 0,2 mol B cần dùng đúng 100 ml dung dịch NaOH 2M.
B. C6H3(OH)2CH3

C. HO ─ CH2 ─ O ─C6H5

D. CH3 ─ O ─ C6H4 ─ OH

w.

A. HO ─ C6H4─ CH2OH

Câu 5: Cho một mẫu hợp kim Na-Ca-K tác dụng với nước (dư), thu được dung dịch X và 7,84 lít H2 (ở
đktc). Thể tích dung dịch axit H2SO4 2M cần dùng để trung hoà dung dịch X là

ww

A. 60ml.

B. 175ml.

C. 100ml.

D. 150ml.

Câu 6: Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp
A. CH2 =CHCOOCH3.

B. CH2=C(CH3)COOCH3.

C. C6H5CH=CH2.

D. CH3COOCH=CH2.

Câu 7: Để khử ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại
A. Sr.

B. Li.

Facebook.com/ThiThuDaiHoc

C. Ba.

D. Zn.

Trang 1/9 - Mã đề thi 132

 – Đề Thi Thử Đại Học
Câu 8: Hình bên minh họa cho thí nghiệm
xác định sự có mặt của C và H trong hợp
chất hữu cơ.Chất X và dung dịch Y (theo thứ

.co

m

tự) là:

B. Ca(OH)2,...
www.DeThiThuDaiHoc.comĐề Thi Th Đại Hc
Facebook.com/ThiThuDaiHoc
Trang 1/9 -đề thi 132
TRƯỜNG HÀ NI - AMSTERDAM
T: LÍ - HÓA
( Đề thi gm 50 câu, 06 trang )
ĐỀ THI TH QUC GIA LN II NĂM 2015
Môn: HÓA HC
Thi gian làm bài: 90 phút; không k thi gian phát đề
đề thi 132
H, tên thí sinh:..........................................................................
S báo danh:...............................................................................
Cho biết nguyên t khi (theo đvC) ca các nguyên t:
H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5;
K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108;
Sn = 119; Cs = 133; Ba = 137; Pb = 207; I = 127.
Câu 1: Đun 6 gam axit axetic vi 6,9 gam etanol (có H
2
SO
4
đặcmcc) đến khi phn ng đạt ti trng
thái cân bng, thu đưc m gam este (biết hiu sut ca phn ng este hoá là 75%). Giá tr ca m gam là (Cho H
= 1; C = 12; O = 16)
A. 6,6. B. 8,8. C. 13,2. D. 9,9
Câu 2: Cho các nguyên t M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) và R (Z = 19). Bán kình ca các nguyên t
tăng dn theo th t
A. M < X < R < Y. B. Y < M < X < R. C. M < X < Y < R. D. Y < X < M < R.
Câu 3: Khi hòa tan kim loi M bng mt lưng va đ dung dch HCl 14,6% thu đưc dung dch mui có nng đ
18,199%. Kim loi M là (Cho H = 1; O = 16; Mg = 24; S = 32; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65)
A. Fe. B. Mg. C. Zn. D. Cu.
Câu 4: Cht hu cơ B có công thc phân t C
7
H
8
O
2
. Tìm công thc cu to ca B biết:
B tác dng vi Na gii phóng hidro, vi
1:1:
2
=
BH
nn
Trung hoà 0,2 mol B cn dùng đúng 100 ml dung dch NaOH 2M.
A. HO C
6
H
4
CH
2
OH B. C
6
H
3
(OH)
2
CH
3
C. HO CH
2
O C
6
H
5
D. CH
3
O C
6
H
4
OH
Câu 5: Cho mt mu hp kim Na-Ca-K tác dng vi nước (dư), thu được dung dch X 7,84 lít H
2
(
đktc). Th tích dung dch axit H
2
SO
4
2M cn dùng để trung hoà dung dch X là
A. 60ml. B. 175ml. C. 100ml. D. 150ml.
Câu 6: Polime dùng để chế to thu tinh hu cơ (plexiglas) được điu chế bng phn ng trùng hp
A. CH
2
=CHCOOCH
3
. B. CH
2
=C(CH
3
)COOCH
3
.
C. C
6
H
5
CH=CH
2
. D. CH
3
COOCH=CH
2
.
Câu 7: Để kh ion Cu
2+
trong dung dch CuSO
4
có th dùng kim loi
A. Sr. B. Li. C. Ba. D. Zn.
www.DeThiThuDaiHoc.com
– Đề Thi Thử Đại Học ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA LẦN II NĂM 2015 TRƯỜNG HÀ NỘI - AMSTERDAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
– Đề Thi Thử Đại Học ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA LẦN II NĂM 2015 TRƯỜNG HÀ NỘI - AMSTERDAM - Người đăng: vietphuong2481996
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
– Đề Thi Thử Đại Học ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA LẦN II NĂM 2015 TRƯỜNG HÀ NỘI - AMSTERDAM 9 10 569