Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT I NĂM HỌC 2012-2013

Được đăng lên bởi ngoc-tran1
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1029 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD VÀ ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT BỈM SƠN

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT I NĂM HỌC 2012-2013
Môn: Toán - Khối A
(Thời gian làm bài: 180 phút)

Phần I: Phần chung cho tất cả các thí sinh (7,0 điểm)
Câu I. (2 điểm) Cho hàm số y = x 3 − 3 x 2 + 4 (C )
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2. Viết phương trình đường thẳng (d) cắt đồ thị (C) tại ba điểm phân biệt M(2; 0), N, P sao cho
tiếp tuyến của (C) tại N và P vuông góc với nhau.
Câu II. (2 điểm)

2 ( cos x − sin x )
1
=
.
tan x + cot 2 x
cot x − 1
 x 2 + 21 = y − 1 + y 2

2. Giải hệ phương trình: 
 y 2 + 21 = x − 1 + x 2
1. Giải phương trình:

Câu III. (1 điểm) Giải phương trình: 3 3 x − 5 = 8 x3 − 36 x 2 + 53 x − 25
Câu IV. (1 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a, SA vuông góc
với đáy. Góc tạo bởi SC và mặt phẳng (SAB) bằng 300. Gọi E là trung điểm của BC. Tính thể tích
khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng DE, SC theo a.
Câu V. (1 điểm) Cho các số dương x, y, z thỏa mãn xy + yz + zx = 3 . Chứng minh rằng:
1
4
3
+
≥
xyz ( x + y )( y + z )( z + x ) 2
Phần II: Phần riêng (3 điểm): thí sinh chỉ được chọn một trong hai phần.
A. Theo chương trình chuẩn
Câu VIa.(2 điểm)
1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thoi ABCD tâm I(2; 1) và AC = 2BD.
 1
Điểm M  0;  thuộc đường thẳng AB, điểm N(0; 7) thuộc đường thẳng CD. Tìm tọa độ đỉnh B
 3
biết B có hoành độ dương.
x2 y 2
2. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho Elip có phương trình chính tắc ( E ) : +
=1.
25 9
Viết phương trình đường thẳng song song với Oy và cắt (E) tại hai điểm A, B sao cho AB = 4.
CâuVIIa. (1 điểm) Tìm hệ số của x5 trong khai triển biểu thức P = x (1 − 2 x ) + x 2 (1 + 3 x ) , biết
n

rằng

2n

An2 − Cnn+−11 = 5 .

B. Theo chương trình nâng cao.
Câu VIb.(2 điểm)
1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng 22, biết rằng
các đường thẳng AB, BD lần lượt có phương trình là 3 x + 4 y + 1 = 0 và 2 x − y − 3 = 0 . Tìm tọa độ
các đỉnh A, B, C, D.
2. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, lập phương trình chính tắc của Elip (E) biết rằng có một
đỉnh và hai tiêu điểm của (E) tạo thành một tam giác đều và chu vi hình chữ nhật cơ sở của (E) là

(

12 2 + 3

)

Câu VIIb. (1 điểm) Tìm số nguyên dương n sao cho:1



C21n +1 − 2.2.C22n +1 + 3.22.C23n +1 − 4.23.C24n +1 + ... + ( 2n + 1) 22 n.C22nn++11 = 2013
…………………..Hết………………….
ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I KHỐI A

Câu

y = x − 3 x + 4 (C )
+ Tập xác định: D = ...
www.MATHVN.com
www.mathvn.com
1
S GD VÀ ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT BM SƠN
ĐỀ THI TH ĐẠI HC ĐỢT I NĂM HC 2012-2013
Môn: Toán - Khi A
(Thi gian làm bài: 180 phút)
Phn I: Phn chung cho tt c các thí sinh (7,0 đim)
Câu I. (2 đim) Cho hàm s
(
)
Cxxy 43
23
+=
1. Kho sát s biến thiên và v đồ th (C) ca hàm s.
2. Viết phương trình đường thng (d) ct đồ th (C) ti ba đim phân bit M(2; 0), N, P sao cho
tiếp tuyến ca (C) ti N và P vuông góc vi nhau.
Câu II. (2 đim)
1. Gii phương trình:
(
)
2 cos sin
1
tan cot 2 cot 1
x x
x x x
=
+
.
2. Gii h phương trình:
2 2
2 2
21 1
21 1
x y y
+ = +
+ = +
Câu III.
(1
đ
i
m) Gi
i ph
ươ
ng trình:
3 2
3
3 5 8 36 53 25
x x x x
= +
Câu IV.
(1
đ
i
m) Cho hình chóp S.ABCD có
đ
áy ABCD hình vuông c
nh b
ng a, SA vuông góc
v
i
đ
áy. Góc t
o b
i SC m
t ph
ng (SAB) b
ng 30
0
. G
i E trung
đ
i
m c
a BC. Tính th
tích
kh
i chóp S.ABCD và kho
ng cách gi
a hai
đườ
ng th
ng DE, SC theo a.
Câu V.
(1
đ
i
m) Cho các s
d
ươ
ng x, y, z th
a mãn
3
xy yz zx
+ + =
. Chng minh rng:
( )( )( )
1 4 3
2
xyz x y y z z x
+
+ + +
Phn II: Phn riêng (3 đim): thí sinh ch được chn mt trong hai phn.
A. Theo chương trình chun
Câu VIa.(2 đim)
1. Trong mt phng vi h ta đ Oxy, cho hình thoi ABCD tâm I(2; 1) và AC = 2BD.
Đim
1
0;
3
M
thu
c
đườ
ng th
ng AB,
đ
i
m N(0; 7) thu
c
đườ
ng th
ng CD. m t
a
độ
đỉ
nh B
bi
ế
t B có hoành
độ
d
ươ
ng.
2. Trong m
t ph
ng v
i h
t
a
độ
Oxy, cho Elip ph
ươ
ng trình chính t
c
( )
2 2
: 1
25 9
x y
E
+ =
.
Vi
ế
t ph
ươ
ng trình
đườ
ng th
ng song song v
i Oy và c
t (E) t
i hai
đ
i
m A, B sao cho AB = 4.
CâuVIIa.
(1
đ
i
m) Tìm h
s
c
a x
5
trong khai tri
n bi
u th
c
( ) ( )
2
2
1 2 1 3
n n
P x x x x
= + + , bi
ế
t
r
ng
2 1
1
5
n
n n
A C
+
=
.
B. Theo chương trình nâng cao.
Câu VIb.(
2
đ
i
m)
1. Trong m
t ph
ng v
i h
t
a
độ
Oxy, cho hình ch
nh
t ABCD có di
n tích b
ng 22, bi
ế
t r
ng
các
đườ
ng th
ng AB, BD l
n l
ượ
t ph
ươ
ng trình là
3 4 1 0
x y
+ + =
2 3 0
x y
=
. m t
a
độ
các
đỉ
nh A, B, C, D.
2. Trong m
t ph
ng v
i h
t
a
độ
Oxy, l
p ph
ươ
ng trình chính t
c c
a Elip (E) bi
ế
t r
ng có m
t
đỉ
nh hai tiêu
đ
i
m c
a (E) t
o thành m
t tam giác
đề
u chu vi hình ch
nh
t c
ơ
s
c
a (E)
(
)
12 2 3
+
Câu VIIb.
(1
đ
i
m) Tìm s
nguyên d
ươ
ng n sao cho:
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT I NĂM HỌC 2012-2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT I NĂM HỌC 2012-2013 - Người đăng: ngoc-tran1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT I NĂM HỌC 2012-2013 9 10 786