Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử đại học khối A môn toán THPT chuyên hà nội

Được đăng lên bởi Quynh Nguyen
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 59 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012
Môn: TOÁN, Khối D
Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH: (7 điểm)
2x 1
CÂU I (2 điểm) Cho hàm số y 
có đồ thị  C  .
x 1
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị  C  của hàm số.
2. Tìm điểm M trên  C  để tổng các khoảng cách từ M đến hai đường tiệm cận đạt giá trị nhỏ nhất.
CÂU II (2 điểm)
1. Giải phương trình: sin x  sin x  sin 2 x  cos x  1.
2. Giải phương trình: 5 x.8

x 1
x

 500.
1

CÂU III (1 điểm) Tính tích phân: I   x 1  xdx.
0

CÂU IV (1 điểm) Cho hình lập phương ABCD. A ' B ' C ' D ' có độ dài các cạnh bằng 1. Gọi I , K lần lượt
là trung điểm của A ' D ' và BB '. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng IK , AD và tính thể tích của
khối tứ diện IKAD.
CÂU V (1 điểm) Cho các số thực a, b, c không âm thỏa mãn điều kiện a2  b2  c2  3. Tìm giá trị nhỏ
nhất của biểu thức: P 

a3



b3



c3

.
1  b2
1  c2
1  a2
PHẦN RIÊNG: (3 điểm) Thí sinh chỉ làm một trong hai phần (Phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình chuẩn
CÂU VI. a (2 điểm)
1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC với điểm A  2; 4  và hai đường phân giác trong

của các góc B, C lần lượt có phương trình d1 : x  y  2  0; d 2 : x  3 y  6  0. Viết phương trình
đường thẳng chứa cạnh BC .
2. Trong không gian tọa độ Oxyz cho điểm M 1;2;3 . Hãy viết phương trình mặt phẳng  P  đi qua
điểm M và cắt các trục Ox, Oy, Oz tương ứng tại các điểm A, B, C sao cho O . ABC là hình chóp
đều.
CÂU VII. a (1 điểm) Từ các chữ số 0,1, 2,3, 4,5 có thể lập được bao nhiêu số lẻ có 4 chữ số, các chữ số
đôi một khác nhau và luôn có mặt chữ số 2.
B. Theo chương trình nâng cao
CÂU VI.b
1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC và điểm M  0; 1 . Phương trình đường phân giác
trong của góc A và phương trình đường cao tại C lần lượt là x  y  0, 2 x  y  3  0. Hãy viết
phương trình cạnh BC biết rằng đường thẳng AC đi qua M và độ dài AB  2 AM .
x y2 z4
x  8 y  6 z  10

; d2 :


.
2. Trong không gian tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng d1 : 
1
1
2
2
1
1
Chứng minh d1, d2 là hai đường thẳng chéo nhau và viết phương trình đường vuông góc chung của
hai đường thẳng này.
CÂU VII. b (1 điểm) Giải phương trình log 32  2 x   2 log 22 x  9.
--------------- Hết ------------Thí sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
Họ và tên thí sinh: ………………………………… Số báo danh: …………….

...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012
Môn: TOÁN, Khối D
Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian phát đề
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH: (7 điểm)
CÂU I (2 điểm) Cho hàm số
2 1
1
x
y
x
có đồ thị
.
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị
C
của hàm số.
2. Tìm điểm
M
trên
C
để tổng các khoảng cách từ
M
đến hai đường tiệm cận đạt giá tr nhỏ nhất.
CÂU II (2 điểm)
1. Giải phương trình:
2
sin sin sin cos 1.
x x x x
2. Giải phương trình:
1
5 .8 500.
x
x
x
CÂU III (1 điểm) Tính tích phân:
1
0
1 .
I x xdx
CÂU IV (1 điểm) Cho hình lập phương
. ' ' ' '
ABCD A B C D
độ dài các cạnh bằng
1.
Gọi
,
I K
lần lượt
trung điểm của
' '
A D
'.
BB
Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng
,
IK AD
tính thể tích của
khối tứ diện
.
IKAD
CÂU V (1 điểm) Cho các số thực
, ,
a b c
không âm thỏa mãn điều kiện
2 2 2
3.
a b c
Tìm gtrnhỏ
nhất của biểu thức:
3 3 3
2 2 2
.
1 1 1
a b c
P
b c a
PHẦN RIÊNG: (3 điểm) Thí sinh chỉ làm một trong hai phần (Phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình chuẩn
CÂU VI. a (2 điểm)
1. Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
cho tam giác
ABC
với điểm
2; 4
A
hai đường phân giác trong
của các c
,
B C
lần lượt phương trình
1 2
: 2 0; : 3 6 0.
d x y d x y
Viết phương trình
đường thẳng chứa cạnh
.
BC
2. Trong không gian ta độ
Oxyz
cho điểm
1;2;3 .
M y viết phương trình mặt phẳng
P
đi qua
điểm
M
cắt các trục
, ,
Ox Oy Oz
tương ng ti các điểm
, ,
A B C
sao cho
.
O ABC
là hình chóp
đều.
CÂU VII. a (1 điểm) Từ các chsố
0,1,2,3,4,5
có thể lập được bao nhiêu số lẻ có 4 chữ số, các chữ số
đôi mt khác nhau và luôn có mt chữ số
2.
B. Theo chương trình nâng cao
CÂU VI.b
1. Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
cho tam giác
ABC
và điểm
0; 1 .
M
Phương trình đường phân giác
trong của góc
A
và phương trình đường cao tại
C
lần lượt là
0,
x y
2 3 0.
x y
y viết
phương tnh cạnh
biết rằng đường thẳng
AC
đi qua M và đdài
2 .
AB AM
2. Trong không gian ta độ
Oxyz
cho hai đường thẳng
1
2 4
: ;
1 1 2
x y z
d
2
8 6 10
: .
2 1 1
x y z
d
Chứng minh
1 2
,
d d
hai đường thẳng chéo nhau viết phương trình đường vuông c chung của
hai đường thẳng này.
CÂU VII. b (1 điểm) Giải phương trình
3 2
2 2
log 2 2log 9.
x x
--------------- Hết -------------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
Họ và tên thí sinh: ………………………………… Số báo danh: …………….
Đề thi thử đại học khối A môn toán THPT chuyên hà nội - Người đăng: Quynh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi thử đại học khối A môn toán THPT chuyên hà nội 9 10 289