Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012-2013 MÔN: HÓA HỌC

Được đăng lên bởi ji-chung
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1418 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG
THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012-2013
MÔN: HÓA HỌC

Thời gian làm bài:90 phút
Mã đề 245

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;
Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 40 câu: Từ câu 01 đến câu 40)
Câu 1: Phản ứng: FexOy + 2yHI → xFeI2 + (y-x) I2 + y H2O không phải là phản ứng oxi hóa khử nếu:
A. luôn luôn là phản ứng oxi hoá khử, không phụ thuộc vào giá trị x,y B. x = y = 1
C. x = 3; y = 4
D. x = 2; y = 3.
Câu 2: Cho hỗn hợp chứa x mol Mg, y mol Fe vào dung dịch chứa z mol CuSO4. Sau khi kết thúc các
phản ứng thu được chất rắn gồm 2 kim loại. Muốn thoả mãn điều kiện đó thì:
A. z = x + y
B. x < z < y
C. x ≤ z < x +y
D. z ≥ x
Câu 3: Cho dãy các chất: Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2. Số chất trong
dãy có tính chất lưỡng tính là:
A. 2
B. 3
C. 5
D. 4
Câu 4: Cho 28g bột sắt vào dung dịch AgNO3 dư, giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khi sắt tác dụng
hết sẽ thu được bao nhiêu gam chất rắn?
A. 162g
B. 216g
C. 108g
D. 270g
Câu 5: Có bốn ống nghiệm đựng các hỗn hợp sau: 1) Benzen + phenol 2) Anilin + dd H2SO4 (lấy dư)
3) Anilin +dd NaOH
4)Anilin + nước. Hãy cho biết trong ống nghiệm nào có sự tách lớp
A. 3, 4
B. 1, 2, 3
C. 1, 4
D. Chỉ có 4
Câu 6: Để nhận ra ion SO24− trong dung dịch hỗn hợp có lẫn các ion CO32–, PO43– SO32– và HPO42–, nên
dùng thuốc thử là dung dịch chất nào dưới đây ?
A. H2SO4 đặc dư
B. BaCl2 / H2SO4 loãng dư
C. Ca(NO3)2
D. Ba(OH)2
Câu 7: Để phân biệt 2 dung dịch KI và KCl bằng hồ tinh bột người ta phải dùng thêm 1 chất nào sau
đây? Đáp án nào không đúng:
A. FeCl3
B. Không cần dùng chất nào
C. Cl2 hoặc Br2
D. O3
Câu 8: Có 4 hợp chất hữu cơ có công thức phân tử lần lượt là: CH2O, CH2O2, C2H2O3 và C3H4O3.Số
chất vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với dung dịch NaOH, vừa có phản ứng tráng gương là
A. 3
B. 1
C. 2
D. 4
3+
Câu 9: Tổng số hạt trong ion M là 37. Vị trí của M trong bảng tuần hòa là:
A. chu kì 3, nhóm IIA
B. chu kì 3, nhóm VIA
C. chu kì 4, nhóm IA
D. chu kì 3, nhóm IIIA
Câu 10: Tạo lipit từ glixerin phản ứng với 2 axit béo RCOOH và R'COOH, ta thu được hỗn hợp các
trieste. Tính số trieste này?
A. 5
...
www.dethithudaihoc.com
www.mathvn.comwww.dethithudaihoc.com
1
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO HI PHÒNG
THPT CHUYÊN TRN PHÚ
ĐỀ THI TH ĐẠI HC LN 1 NĂM 2012-2013
MÔN: HÓA HC
Thi gian làm bài:90 phút
đề 245
H, tên thí sinh:..........................................................................
S báo danh:...............................................................................
Cho biết khi lượng nguyên t (theo đvC) ca các nguyên t:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;
Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
A. PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH ( 40 câu: T câu 01 đến câu 40)
Câu 1: Phn ng: Fe
x
O
y
+ 2yHI xFeI
2
+ (y-x) I
2
+ y H
2
O không phi là phn ng oxi hóa kh nếu:
A. luôn luôn là phn ng oxi hoá kh, không ph thuc vào giá tr x,y B. x = y = 1
C. x = 3; y = 4 D. x = 2; y = 3.
Câu 2: Cho hn hp cha x mol Mg, y mol Fe vào dung dch cha z mol CuSO
4
. Sau khi kết thúc các
phn ng thu được cht rn gm 2 kim loi. Mun tho mãn điu kin đó thì:
A. z = x + y B. x < z < y C. x z < x +y D. z x
Câu 3: Cho dãy các cht: Ca(HCO
3
)
2
, NH
4
Cl, (NH
4
)
2
CO
3
, ZnSO
4
, Al(OH)
3
, Zn(OH)
2
. S cht trong
dãy có tính cht lưỡng tính là:
A. 2 B. 3 C. 5 D. 4
Câu 4: Cho 28g bt st vào dung dch AgNO
3
dư, gi s phn ng xy ra hoàn toàn thì khi st tác dng
hết s thu được bao nhiêu gam cht rn?
A. 162g B. 216g C. 108g D. 270g
Câu 5: Có bn ng nghim đựng các hn hp sau: 1) Benzen + phenol 2) Anilin + dd H
2
SO
4
(ly dư)
3) Anilin +dd NaOH 4)Anilin + nước. Hãy cho biết trong ng nghim nào có s tách lp
A. 3, 4 B. 1, 2, 3 C. 1, 4 D. Ch có 4
Câu 6: Đ nhn ra ion
2
4
SO
trong dung dch hn hp có ln các ion CO
3
2–
, PO
4
3–
SO
3
2–
và HPO
4
2–
, nên
dùng thuc th là dung dch cht nào dưới đây ?
A. H
2
SO
4
đặc dư B. BaCl
2
/ H
2
SO
4
loãng dư
C. Ca(NO
3
)
2
D. Ba(OH)
2
Câu 7: Đ phân bit 2 dung dch KI và KCl bng h tinh bt người ta phi dùng thêm 1 cht nào sau
đây? Đáp án nào không đúng:
A. FeCl
3
B. Không cn dùng cht nào
C. Cl
2
hoc Br
2
D. O
3
Câu 8: 4 hp cht hu cơ công thc phân t ln lượt là: CH
2
O, CH
2
O
2
, C
2
H
2
O
3
C
3
H
4
O
3
.S
cht va tác dng vi Na, va tác dng vi dung dch NaOH, va có phn ng tráng gương là
A. 3 B. 1 C. 2 D. 4
Câu 9: Tng s ht trong ion M
3+
là 37. V trí ca M trong bng tun hòa là:
A. chu kì 3, nhóm IIA B. chu kì 3, nhóm VIA
C. chu kì 4, nhóm IA D. chu kì 3, nhóm IIIA
Câu 10: To lipit t glixerin phn ng vi 2 axit béo RCOOH R'COOH, ta thu đưc hn hp các
trieste. Tính s trieste này?
A. 5 B. 8 C. 6 D. 4
Câu 11: Cho m gam bt st vào dung dch hn hp cha 0,16 mol Cu(NO
3
)
2
0,4 mol HCl, lc đều
cho phn ng xy ra hoàn toàn. Sau phn ng thu được hn hp kim loi có khi lượng bng 0,7m gam
và V lít khí (đktc). Giá tr ca V và m ln lượt là
A. 4,48 lít và 21,55 gam B. 2,24 lít và 33,07 gam
C. 4,48 lít và 33,07 gam D. 1,12 lít và 18,20 gam
Câu 12: Trong các ch
t p.O
2
N-C
6
H
4
-OH, m.CH
3
-C
6
H
4
-OH, p.NH
2
-C
6
H
4
-CHO, m.CH
3
-C
6
H
4
-NH
2
.
Cht có lc axit mnh nht và cht có lc bazơ mnh nht tương ng là
A. p.O
2
N-C
6
H
4
-OH và p.NH
2
-C
6
H
4
-CHO B. p.O
2
N-C
6
H
4
-OH và m.CH
3
-C
6
H
4
-NH
2
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012-2013 MÔN: HÓA HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012-2013 MÔN: HÓA HỌC - Người đăng: ji-chung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012-2013 MÔN: HÓA HỌC 9 10 339