Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử đại học lần 2 môn Lý (2013 - 2014)

Được đăng lên bởi Mậm Lee
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 852 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỘI NHỮNG NGƯỜI ÔN THI ĐẠI
HỌC

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2013–2014Môn: Vậy Lý; Khối A; A1
Thời gian làm bài:90 phút;
(60 câu trắc nghiệm)

Mã đề 132
Họ và tên thí sinh……………………………..Số báo
danh………………………………………
Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10 -34J.s; tốc độ ánh sáng trong chân
không c = 3.108 m/s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10 -19 C; khối lượng
êlectron m = 9,1.10-31 kg; 1 u = 931,5 MeV/c2; số A-vô-ga-đrô NA =
6,02.1023 mol-1.
Câu 1: Khi nói về dao động cơ cưỡng bức của một hệ dao động, phát biểu
nào sau đây đúng?
A Dao động cưỡng bức luôn có chu kì bằng chu kì dao động riêng của hệ.
B Dao động cưỡng bức luôn có tần số khác với tần số dao động riêng của
hệ.
C Khi có cộng hưởng thì tần số dao động cưỡng bức bằng tần số dao động
riêng của hệ.
D Biên độ của dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào biên độ của ngoại
lực cưỡng bức.
Câu 2: Hai chất điểm M, N dao động cùng phương với phương trình lần lượt
x1 =A1cos(ωt + φ1 )
là

x 2 =A 2cos(ωt + φ 2 )
và

2
1

2
2

, trong đó t tính bằng s. Biết

2

3x + 4x = 43 (cm )

. Ở thời điểm t, M có li độ 3 cm thì tốc độ của nó bằng 8
cm/s, khi đó tốc độ của N là
A. 8 cm/s.
B. 12 cm/s.
C. 6 cm/s.
D. 9 cm/s.
Câu 3. Tại điểm O có nguồn phát sóng với công suất P( âm truyền đẳng
hướng và môi trường không hấp thụ âm). Trên phương truyền sóng, điểm
M cách O một khoảng bằng 240 m có mức cường độ âm là 40dB. Hai điểm
A,B năm trên phương OM cách nhau 20 m sao cho M là trung điểm AB.
Trong khoảng giới hạn bởi đường tròn đường bán kính OA và đường tròn
bán kính OB có năng lượng là bao nhiêu, biết tốc độ truyền sóng trong
không khí là 330m/s.
A. 2,05 μ J
B. 3,046 μ J
C. 4,23 pJ
D. 5,02 p J

Mọi thắc mắc liên hệ hòm thư: onthidaihoc1111@gmail.com

Câu 4: Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm tụ xoay C và cuộn
cảm L. Tụ xoay có điện dung tỉ lệ theo hàm số bậc nhất đối với góc xoay
φ . Ban đầu khi chưa xoay tụ thì mạch thu được sóng điện từ có tần số f .
0

Khi xoay tụ một góc

φ 1 thì mạch thu được sóng điện từ có tần số

f1=0,5f0. Khi xoay tụ một góc
1
3
A.3

f0. Tỉ số

φ 1/φ 2

φ2

thì mạch thu được sóng có tần số f2=

bằng
3
B. 8

8
C. 3

1
D. 3
Câu 5: Khi nói về sự tương úng giữa dao động điện từ và dao động cơ học
của con lắc lò xo, phát biều nào sau đây đúng:
A.Năng lượng điện trường trong tụ điện C tương ứng với động năng con
lắc.
B.Năng lượng từ trường trong cuộn cảm tương ứng với động năng con
lắc.
C.Năng lượng từ trường trong cuộn cảm tương ứng với thế năng con lắc.
D.Nă...
HỘI NHỮNG NGƯỜI ÔN THI ĐẠI
HỌC
https://www.facebook.com/onthidh
Đ THI TH ĐẠI HỌC LN 2 NĂM 2013–2014
Môn: Vậy Lý; Khối A; A1
Thời gian làm bài:90 phút;
(60 câu trắc nghiệm)
Họ và tên thí sinh……………………………..Số báo
danh………………………………………
Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10
-34
J.s; tốc độ ánh sáng trong chân
không c = 3.10
8
m/s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10
-19
C; khối lượng
êlectron m = 9,1.10
-31
kg; 1 u = 931,5 MeV/c
2
; số A--ga-đrô N
A
=
6,02.10
23
mol
-1
.
Câu 1: Khi nói về dao động cưỡng bức của một hệ dao động, phát biểu
nào sau đây đúng?
A Dao động cưỡng bức luôn có chu kì bằng chu kì dao động riêng của hệ.
B Dao động cưỡng bức luôn có tần số khác với tần số dao động riêng của
hệ.
C Khi có cộng hưởng thì tần số dao động cưỡng bức bằng tần số dao động
riêng của hệ.
D Biên độ của dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào biên độ của ngoại
lực cưỡng bức.
Câu 2: Hai chất điểm M, N dao động cùng phương với phương trình lần lượt
1 1 1
x =A cos(ωt + φ )
2 2 2
x =A cos(ωt + φ )
, trong đó t tính bằng s. Biết
2 2 2
1 2
3x + 4x = 43 (cm )
. thời điểm t, M li độ 3 cm thì tốc độ của bằng 8
cm/s, khi đó tốc độ của N là
A. 8 cm/s. B. 12 cm/s. C. 6 cm/s. D. 9 cm/s.
Câu 3. Tại điểm O có nguồn phát sóng với công suất P( âm truyền đẳng
hướng và môi trường không hấp thụ âm). Tn phương truyền sóng, điểm
M cách O một khoảng bằng 240 m có mức cường độ âm là 40dB. Hai điểm
A,B năm trên phương OM cách nhau 20 m sao cho M là trung điểm AB.
Trong khoảng giới hạn bởi đường tròn đường bán kính OA và đường tròn
bán kính OB có năng lượng là bao nhiêu, biết tốc độ truyền sóng trong
không khí là 330m/s.
A.
2,05 μ J
B.
3,046 μ J
C.
4,23 pJ
D.
5,02 p J
Mọi thắc mắc liên hệ hòm thư: onthidaihoc1111@gmail.com
Mã đề 132
Đề thi thử đại học lần 2 môn Lý (2013 - 2014) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi thử đại học lần 2 môn Lý (2013 - 2014) - Người đăng: Mậm Lee
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đề thi thử đại học lần 2 môn Lý (2013 - 2014) 9 10 307