Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2011-2012 MÔN HÓA HỌC

Được đăng lên bởi Sinh Viên
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1350 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
NGUYỄN HUỆ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2011-2012
MÔN HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 90 phút;
(60 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 132

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
I. Phần chung cho tất cả các thí sinh( 40 câu, từ câu {<1>} đến câu {<40>})

Câu 1: X là một ancol có công thức phân tử C3H8On, X có khả năng hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường. Số
chất có thể có của X là:
A. 3
B. 4
C. 2
D. 1
Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 1 anđêhit X được nCO2 - nH2O = nX. Cho 11,52 gam X phản ứng với lượng dư
AgNO3 trong NH3 được 69,12 gam Ag. Công thức của X là:
A. CH2(CHO)2 .
B. CH2=CH-CHO.
C. CH3CHO.
D. HCHO.
Câu 3: Từ m kg khoai có chứa 25% tinh bột, bằng phương pháp lên men người ta điều chế được 100 lít rượu
600.Giá trị của m là: (biết khối lượng riêng của C2H5OH là 0,8g/ml hiệu suất chung của cả quá trình là 90%)
A. 375,65kg
B. 338,09kg
C. 676,2kg.
D. 93,91kg
Câu 4: Chất hữu cơ X có công thức phân tử là C5 H8O2. Cho X tác dụng với dung dịch Br2 thu được chất hữu
cơ Y có công thức là C5H8O2Br2. Đun nóng Y trong NaOH dư thu được glixerol, NaBr và muối cacboxylat
của axit Z. Vậy công thức cấu tạo của X là :
A. HCOOCH(CH3)-CH=CH2
B. CH3-COOCH=CH-CH3
C. CH2=CH-COOCH2CH3
D. CH3COOCH2-CH=CH2
Câu 5: Hòa tan hoàn toàn 31,25 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al và Zn trong dung dịch HNO3, sau phản ứng hoàn toàn thu
được dung dịch Y và hỗn hợp gồm 0,1 mol N2O và 0,1 mol NO. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 157,05 gam
hỗn hợp muối. Vậy số mol HNO3 đã bị khử trong phản ứng trên là:
A. 0,45 mol
B. 0,5 mol
C. 0,30 mol
D. 0,40 mol
Câu 6: Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin, vinyl clorua. Số
chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH loãng(dư), đun nóng sinh ra ancol là:
A. 4
B. 3
C. 5
D. 6
Câu 7: Một α- aminoaxit có công thức phân tử là C2H5NO2, khi đốt cháy 0,1 mol oligopeptit X tạo nên từ αaminoaxit đó thì thu được 12,6 gam nước.Vậy X là:
A. tetrapeptit
B. đipeptit
C. tripeptit
D. pentapeptit
Câu 8: Khí CO2 tác dụng được với: (1) nước Gia-ven; (2) dung dịch K2CO3; (3) nước Brom; (4) dung dịch
NaHSO3; (5) dung dịch KOH, (6) dung dịch NaHCO3, (7) Mg nung nóng.
A. 1, 2, 5, 6
B. 2, 4, 5, 7
C. 1, 2, 5, 7
D. 2, 3, 4, 5
Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 29,16 gam hỗn hợp X gồm RCOOH, C2H3COOH, và (COOH)2 thu được m gam
H2O và 21,952 lít CO2 (đktc). Mặt khác, 29,16 gam hỗn hợp X phản ứng ...
Trang 1/5 - Mã đề thi 132
TRƯ
ỜNG THPT CHUY
ÊN
NGUYỄN HUỆ
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2011-2012
MÔN HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút;
(60 câu trắc nghiệm)
đề thi 132
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
I. Phần chung cho tất cả các thí sinh( 40 câu, từ câu {<1>} đến câu {<40>})
Câu 1: X một ancol công thức phân tC
3
H
8
O
n
, X khnăng hòa tan Cu(OH)
2
nhiệt độ thường. S
chất có thể có của X là:
A. 3 B. 4 C. 2 D. 1
Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 1 anđêhit X được nCO
2
- nH
2
O = nX. Cho 11,52 gam X phản ứng với lượng dư
AgNO
3
trong NH
3
được 69,12 gam Ag. Công thức của X là:
A. CH
2
(CHO)
2
. B. CH
2
=CH-CHO. C. CH
3
CHO. D. HCHO.
Câu 3: T m kg khoai chứa 25% tinh bột, bằng phương pháp lên men người ta điều chế được 100 t rượu
60
0
.Giá tr của m là: (biết khối lượng riêng của C
2
H
5
OH là 0,8g/ml hiệu suất chung của cả quá trình là 90%)
A. 375,65kg B. 338,09kg C. 676,2kg. D. 93,91kg
Câu 4: Cht hữu cơ X công thức phân tlà C
5
H
8
O
2
. Cho X tác dụng với dung dịch Br
2
thu được chất hữu
Y ng thức là C
5
H
8
O
2
Br
2
. Đun nóng Y trong NaOH thu được glixerol, NaBr và mui cacboxylat
của axit Z. Vậy công thức cấu tạo của X là :
A. HCOOCH(CH
3
)-CH=CH
2
B. CH
3
-COOCH=CH-CH
3
C. CH
2
=CH-COOCH
2
CH
3
D. CH
3
COOCH
2
-CH=CH
2
Câu 5: Hòa tan hn toàn 31,25 gam hỗn hp X gm Mg, Al và Zn trong dung dch HNO
3
, sau phảnng hoàn toàn thu
đưc dung dịch Y và hỗn hp gm 0,1 mol N
2
O và 0,1 mol NO. Cô cn dung dịch sau phản ứng thu đưc 157,05 gam
hỗn hp muối. Vậy s mol HNO
3
đã b kh trong phn ng trên là:
A. 0,45 mol B. 0,5 mol C. 0,30 mol D. 0,40 mol
Câu 6: Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin, vinyl clorua. S
chất trong dãy khi thủy phân trong dung dch NaOH loãng(dư), đun nóng sinh ra ancol là:
A. 4 B. 3 C. 5 D. 6
Câu 7: Một α- aminoaxit ng thức phân tlà C
2
H
5
NO
2
, khi đốt cháy 0,1 mol oligopeptit X tạo nên tα-
aminoaxit đó thì thu được 12,6 gam nước.Vậy X là:
A. tetrapeptit B. đipeptit C. tripeptit D. pentapeptit
Câu 8: K CO
2
tác dụng được với: (1) nước Gia-ven; (2) dung dịch K
2
CO
3
; (3) nước Brom; (4) dung dịch
NaHSO
3
; (5) dung dch KOH, (6) dung dch NaHCO
3
, (7) Mg nung nóng.
A. 1, 2, 5, 6 B. 2, 4, 5, 7 C. 1, 2, 5, 7 D. 2, 3, 4, 5
Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 29,16 gam hn hợp X gồm RCOOH, C
2
H
3
COOH, (COOH)
2
thu được m gam
H
2
O và 21,952 t CO
2
(đktc). Mặt khác, 29,16 gam hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với NaHCO
3
dư thu được
11,2 lít (đktc) khí CO
2
.Giá tr của m là
A. 10,8 gam B. 9 gam C. 8,1gam D. 12,6 gam
Câu 10: Gisử gang cũng như thép chỉ là hp kim của Sắt với Cacbon và Sắt phế liệu chỉ gồm Sắt, Cacbon
Fe
2
O
3
. Coi phn ứng xảy ra trong lò luyện thép Martanh là:
0
2 3
3 2 3
t
Fe O C Fe CO

Khi lượng Sắt phế liệu (chứa 40% Fe
2
O
3
, 1%C) cần ng để khi luyện với 6 tấn gang 5%C trong lò
luyện thép Martanh, nhằm thu được loại thép 1%C, là:
A. 1,82 tấn B. 2,73 tấn C. 1,98 tấn D. 2,93 tấn
Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo X (chứa triglixerit của axit stearic,axit panmitic và các axit béo
tdo đó). Sau phản ứng thu được 13,44 t CO
2
(đktc) và 10,44 gam nước. Xà phòng hoá m gam X (H=90%)
t thu được khối lượng glixerol là:
A. 2,484 gam B. 0,828 gam C. 1,656 gam D. 0,92 gam
Câu 12: Cho từ từ 300ml dung dịch NaHCO
3
0,1M, K
2
CO
3
0,2M vào 100ml dung dịch HCl 0,2M; NaHSO
4
0,6M
thu được V lít CO
2
thoát ra đktc và dung dịch X. Thêm vào dung dch X 100ml dung dịch KOH 0,6M; BaCl
2
1,5M thu được m gam kết tủa. Giá trị của V và m:
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2011-2012 MÔN HÓA HỌC - Trang 2
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2011-2012 MÔN HÓA HỌC - Người đăng: Sinh Viên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2011-2012 MÔN HÓA HỌC 9 10 12