Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM 2012

Được đăng lên bởi Sinh Viên
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2569 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TUYÊN QUANG
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM 2012
MÔN HÓA HỌC; KHỐI A+ B.
Thời gian làm bài: 90 phút.
Mã đề thi 132

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H=1; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; Al=27; P=31; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Cr=52; Fe=56;
Cu=64; Zn=65; Mn = 55; Br=80; Ag=108; Sn=119; I=127; Ba=137.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Trong môi trường kiềm, đipeptit mạch hở tác dụng được với Cu(OH)2 cho dung dịch màu tím xanh
B. Trong một phân tử tripeptit mạch hở có 3 liên kết peptit.
C. Các hợp chất peptit bền trong môi trường bazơ và môi trường axit.
D. axit glutamic HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH có tính lưỡng tính
Câu 2: Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) được gọi là
A. thạch cao sống.

B. đá vôi.

C. thạch cao nung.

D. thạch cao khan.

Câu 3: Este E được điều chế từ axit đơn chức, mạch hở X và ancol đơn chức, mạch hở Y. Đốt cháy hoàn
toàn 4,8 gam E, thu được 5,376 lít CO 2 và 3,456 gam H2O. Mặt khác, khi cho 15 gam E tác dụng với 195 ml
dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 14,1 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo
của Y là
A. CH2=CHCH2OH

B. CH3CH2CH2OH

C. CH3CH2OH

D. CH≡ C-CH2OH

Câu 4: Hỗn hợp X gồm các chất hữu cơ mạch hở, đơn chức có cùng công thức phân tử là C 3H4O2. Đun
nóng nhẹ 14,4 gam X với dung dịch KOH dư đến hoàn toàn thu được dung dịch Y (giả sử không có sản
phẩm nào thoát ra khỏi dung dịch sau phản ứng). Trung hòa bazơ còn dư trong dung dịch Y bằng HNO 3,
thu được dung dịch Z. Cho Z tác dụng với dung dịch AgNO 3 dư trong NH3 thu được 43,2 gam kết tủa. Hỏi
cho 14,4 gam X tác dụng Na dư thu được tối đa bao nhiêu lit H2 ở đktc ?
A. 2,24 lit

B. 1,12 lit

C. 3,36 lit

D. 4,48 lit

Câu 5: Cho 8,96 lit CO2 (đktc) sục vào dung dịch chứa 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp Ca(OH) 2 2M và
NaOH 1,5M thu được a gam kết tủa và dung dịch X. Đun nóng kĩ dung dịch X thu được thêm b gam kết tủa.
Giá trị b là:
A. 5 gam

B. 15 gam

C. 20 gam

D. 10 gam

Câu 6: Đipeptit mạch hở X và tripeptit mạch hở Y đều được tạo nên từ một aminoaxit (no, mạch hở, trong
phân tử chứa một nhóm -NH 2 và một nhóm -COOH). Đốt cháy hoàn toàn 0,15 m...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TUYÊN QUANG
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM 2012
MÔN HÓA HỌC; KHỐI A+ B.
Thời gian làm bài: 90 phút.
Mã đề thi 132
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H=1; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; Al=27; P=31; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Cr=52; Fe=56;
Cu=64; Zn=65; Mn = 55; Br=80; Ag=108; Sn=119; I=127; Ba=137.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Trong môi trường kiềm, đipeptit mạch hở tác dụng được với Cu(OH)
2
cho dung dịch màu tím xanh
B. Trong một phân tử tripeptit mạch hở có 3 liên kết peptit.
C. Các hợp chất peptit bền trong môi trường bazơ và môi trường axit.
D. axit glutamic HOOC-CH
2
-CH
2
-CH(NH
2
)-COOH có tính lưỡng tính
Câu 2: Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO
4
.2H
2
O) được gọi là
A. thạch cao sống. B. đá vôi. C. thạch cao nung. D. thạch cao khan.
Câu 3: Este E được điều chế từ axit đơn chức, mạch hở X ancol đơn chức, mạch hở Y. Đốt cháy hoàn
toàn 4,8 gam E, thu được 5,376 lít CO
2
3,456 gam H
2
O. Mặt khác, khi cho 15 gam E tác dụng với 195 ml
dung dịch NaOH 1M, cạn dung dịch sau phản ứng thu được 14,1 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo
của Y là
A. CH
2
=CHCH
2
OH B. CH
3
CH
2
CH
2
OH C. CH
3
CH
2
OH D. CHC-CH
2
OH
Câu 4: Hỗn hợp X gồm các chất hữu mạch hở, đơn chức có cùng công thức phân tử là C
3
H
4
O
2
. Đun
nóng nhẹ 14,4 gam X với dung dịch KOH đến hoàn toàn thu được dung dịch Y (giả sử không có sản
phẩm nào thoát ra khỏi dung dịch sau phản ứng). Trung hòa bazơ còn trong dung dịch Y bằng HNO
3
,
thu được dung dịch Z. Cho Z tác dụng với dung dịch AgNO
3
trong NH
3
thu được 43,2 gam kết tủa. Hỏi
cho 14,4 gam X tác dụng Na dư thu được tối đa bao nhiêu lit H
2
ở đktc ?
A. 2,24 lit B. 1,12 lit C. 3,36 lit D. 4,48 lit
Câu 5: Cho 8,96 lit CO
2
(đktc) sục vào dung dịch chứa 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp Ca(OH)
2
2M và
NaOH 1,5M thu được a gam kết tủa và dung dịch X. Đun nóngdung dịch X thu được thêm b gam kết tủa.
Giá trị b là:
A. 5 gam B. 15 gam C. 20 gam D. 10 gam
Câu 6: Đipeptit mạch hở X tripeptit mạch hở Y đều được tạo nên từ một aminoaxit (no, mạch hở, trong
phân tử chứa một nhóm -NH
2
một nhóm -COOH). Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol Y, thu được tổng khối
lượng CO
2
H
2
O bằng 82,35 gam. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, sản phẩm thu được cho lội từ từ qua
nước vôi trong dư, tạo ra m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 40 B. 80 C. 60 D. 30
Câu 7: Tổng số các hạt electron trong anion XY
3
2-
là 42. Trong đó X chiếm 40% về khối lượng. Trong các
hạt nhân của X và Y đều có số hạt proton bằng số hạt nơtron. Vị trí của X, Y trong bảng tuần hoàn là?
A. X ở ô thứ 16, chu kỳ 3, nhóm VIA; Y ở ô thứ 9; chu kỳ 2, nhóm VIIA
B. X ở ô thứ 16, chu kỳ 3, nhóm VIA; Y ở ô thứ 8; chu kỳ 2, nhóm VIA
Trang 1
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM 2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM 2012 - Người đăng: Sinh Viên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM 2012 9 10 971