Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LÂN VIII NĂM 2014 Môn: HÓA HỌC  KHỐI A, B

Được đăng lên bởi nguyenthuytrang0309
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 435 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LÂN VIII NĂM 2014
Môn: HÓA HỌC  KHỐI A, B
(Thời gian làm bài: 90 phút; 50 câu trắc nghiệm)
Họ và tên .................................................................. Số báo danh ..........................

Mã đề thi 209

Cho khối lượng nguyên tử của các nguyên tố (theo đvC): C = 12; H = 1; O = 16; S = 32; Cu = 64; Fe = 56; Cr = 52; Al = 27;
N = 14; Ca = 40; Ba = 137; Na = 23; Mg = 24; Cl = 35,5; Zn = 65; K = 39; Ag = 108;Br = 80; Mn = 55; Rb = 85,5; Cs = 133.

A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu: Từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Cho 100 ml dung dịch FeSO4 1M vào 500 ml dung dịch chứa đồng thời KMnO 4 0,04 M và H2SO4 1M, thu được
dung dịch X. Đem dung dịch X tác dụng với dung dịch Ba(OH) 2 dư thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra
hoàn toàn. Giá trị của m là
A. 127,20.
B. 128,98.
C. 152,28.
D. 150,58.
Câu 2: Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 300 ml dung dịch NaHCO 3 0,1M; K2CO3 0,2M vào 100 ml dung dịch HCl 0,2M;
NaHSO4 0,6M và khuấy đều thu được V lít CO2 thoát ra (đktc) và dung dịch X. Thêm vào dung dịch X 100 ml dung dịch
KOH 0,6M; BaCl2 1,5M thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V và m là
A. 1,0752 và 22,254.
B. 0,448 và 25,8.
C. 0,448 và 11,82.
D. 1,0752 và 20,678.
Câu 3: Có các phản ứng sau:
(1) NH4Cl + NaNO2


to


H2SO4 (đặc, dư) 

(2) FeCl3 + H2S

(3) H2O2 + KI



(4) KNO3 + S + C



(5) SO2 +

K2SO3 + H2O 
(6) C +
(7) AgNO3 (dư) + FeCl2 
Số phản ứng tạo ra đơn chất là
A. 2.
B. 5.
C. 4.
D. 3.
Câu 4: Hòa tan hết 4,35 gam hỗn hợp gồm Al và hai kim loại kiềm ở 2 chu kì liên tiếp vào nước dư thu được dung dịch X
và 3,92 lít H2 (đktc). Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch X đến khi khối lượng kết tủa lớn nhất thì thu được 3,9 gam kết
tủa. Hai kim loại kiềm trong hỗn hợp ban đầu là
A. K, Rb.
B. Na, K.
C. Li, Na.
D. Rb, Cs.
Câu 5: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1) Nung NH4NO3 rắn.
(2) Đun nóng NaCl tinh thể với dung dịch H2SO4 đặc.
(3) Cho CaOCl2 vào dung dịch HCl đặc.
(4) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư.
(5) Cho K2S vào dung dịch AlCl3.
(6) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch NaHCO3.
(7) Cho FeS vào dung dịch HCl loãng.
(8) Cho Na2CO3 vào dung dịch Fe2(SO4)3.
Số thí nghiệm tạo ra chất khí là
A. 8.
B. 5.
C. 6.
D. 7.
Câu 6: Nhận xét sai là
A. Poli(ure-fomanđehit) được điều chế từ ure và fomanđehit trong môi trường axit.
B. Tơ nitron được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.
C. Tơ lapsan có nhóm chức este.
D. Trong mỗi mắt xích của poli(metyl metacrylat) chế tạo thủy tinh pl...
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC N VIII NĂM 2014
n: HÓA HỌC KHỐI A, B
(Thời gian m bài: 90 phút; 50 câu trắc nghiệm)
Họ n .................................................................. Số báo danh .......................... Mã đthi 209
Cho khối lượng nguyên tử của c nguyên tố (theo đvC): C = 12; H = 1; O = 16; S = 32; Cu = 64; Fe = 56; Cr = 52; Al = 27;
N = 14; Ca = 40; Ba = 137; Na = 23; Mg = 24; Cl = 35,5; Zn = 65; K = 39; Ag = 108;Br = 80; Mn = 55; Rb = 85,5; Cs = 133.
A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu: Tcâu 1 đếnu 40)
Câu 1: Cho 100 ml dung dịch FeSO
4
1M vào 500 ml dung dịch chứa đồng thời KMnO
4
0,04 M H
2
SO
4
1M, thu được
dung dịch X. Đem dung dịch X tác dụng với dung dịch Ba(OH)
2
thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra
hoàn toàn. Giá trị của m là
A. 127,20. B. 128,98. C. 152,28. D. 150,58.
Câu 2: Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 300 ml dung dịch NaHCO
3
0,1M; K
2
CO
3
0,2M vào 100 ml dung dịch HCl 0,2M;
NaHSO
4
0,6M khuấy đều thu được V lít CO
2
thoát ra (đktc) dung dịch X. Thêm vào dung dịch X 100 ml dung dịch
KOH 0,6M; BaCl
2
1,5M thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V và m là
A. 1,0752 và 22,254. B. 0,448 và 25,8. C. 0,448 và 11,82. D. 1,0752 và 20,678.
Câu 3: Có các phản ứng sau:
(1) NH
4
Cl + NaNO
2
o
t
(2) FeCl
3
+ H
2
S
(3) H
2
O
2
+ KI
(4) KNO
3
+ S + C
(5) SO
2
+
K
2
SO
3
+ H
2
O
(6) C + H
2
SO
4
(đặc, dư)
(7) AgNO
3
(dư) + FeCl
2
Số phản ứng tạo ra đơn chất là
A. 2. B. 5. C. 4. D. 3.
Câu 4: Hòa tan hết 4,35 gam hỗn hợp gồm Al hai kim loại kiềm2 chu kì liên tiếp vào nước dư thu được dung dịch X
và 3,92 lít H
2
(đktc). Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch X đến khi khối lượng kết tủa lớn nhất thì thu được 3,9 gam kết
tủa. Hai kim loại kiềm trong hỗn hợp ban đầu là
A. K, Rb. B. Na, K. C. Li, Na. D. Rb, Cs.
Câu 5: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1) Nung NH
4
NO
3
rắn. (2) Đun nóng NaCl tinh thể với dung dịch H
2
SO
4
đặc.
(3) Cho CaOCl
2
vào dung dịch HCl đặc. (4) Sục khí CO
2
vào dung dịch Ca(OH)
2
dư.
(5) Cho K
2
S vào dung dịch AlCl
3
. (6) Cho dung dịch KHSO
4
vào dung dịch NaHCO
3
.
(7) Cho FeS vào dung dịch HCl loãng. (8) Cho Na
2
CO
3
vào dung dịch Fe
2
(SO
4
)
3
.
Số thí nghiệm tạo ra chất khí là
A. 8. B. 5. C. 6. D. 7.
Câu 6: Nhận xét sai
A. Poli(ure-fomanđehit) được điều chế từ ure và fomanđehit trong môi trường axit.
B. Tơ nitron được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.
C. Tơ lapsan có nhóm chức este.
D. Trong mỗi mắt xích của poli(metyl metacrylat) chế tạo thủy tinh plexiglas có 5 nguyên tử cacbon.
Câu 7: X một loại phân bón hóa học. Hòa tan X vào nước thu được dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch NaOH vào Y rồi
đun nóng có khí thoát ra và thu được dung dịch Z. Cho dung dịch AgNO
3
vào Z có kết tủa màu vàng. Công thức của X
A. NH
4
Cl. B. (NH
4
)
2
HPO
4
. C. Ca(H
2
PO
4
)
2
. D. (NH
4
)
2
SO
4
.
Câu 8: Lần lượt thực hiện các thí nghiệm sục khí clo vào các dung dịch sau: Fe
2
(SO
4
)
3
; (NaCrO
2
+ NaOH); FeSO
4
; NaOH;
CuCl
2
; CrCl
2
. Số thí nghiệm làm thay đổi số oxi hóa của nguyên tố kim loại trong hợp chất là
A. 3. B. 6. C. 4. D. 5.
Câu 9: Amino axit mà muối của nó được dùng để sản xuất mì chính (bột ngọt) là
A. alanin. B. tyrosin. C. axit glutamic. D. valin.
Câu 10: Hỗn hợp X gồm ancol etylic, etylen glicol glixerol. Đốt cháy m gam X thu được 1 mol CO
2
1,4 mol H
2
O.
Cũng m gam X tác dụng tối đa với 14,7 gam Cu(OH)
2
. Giá trị của m là
A. 29,2. B. 26,2. C. 40,0. D. 20,0
Câu 11: Polime không có nguồn gốc từ xenlulozơ là
A. sợi bông. B. tơ tằm. C. tơ xenlulozơ triaxetat. D. visco.
Câu 12: Hỗn hợp X gồm anđehit Y ankin Z (Z nhiều n Y 1 ngun tử cacbon). Biết 4,48 lít hỗn hợp X ktc) có khối
lượng 5,36 gam. Nếu 0,1 mol hn hợp X thì tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch AgNO
3
1M trong NH
3
dư. Giá trị của V
A. 0,24. B. 0,32. C. 0,36. D. 0,48.
Câu 13: Hiđrat hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm các hiđrocacbon thu hỗn hợp chỉ gồm các ancol no, đơn chức, mạch
hở. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp ancol này rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ba(OH)
2
dư,
kết thúc phản ứng thu được 118,2 gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 4,2. B. 16,8. C. 8,4. D. 12,6.
Câu 14: Phản ứng hóa học không tạo ra dung dịch có màu là
A. glixerol với Cu(OH)
2
. B. dung dịch lòng trắng trứng với Cu(OH)
2
.
C. dung dịch axit axetic với Cu(OH)
2
. D. anđehit axetic với Cu(OH)
2
trong dung dịch NaOH dư, đun nóng.
Trang 1/7 - Mã đề thi 209
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LÂN VIII NĂM 2014 Môn: HÓA HỌC  KHỐI A, B - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LÂN VIII NĂM 2014 Môn: HÓA HỌC  KHỐI A, B - Người đăng: nguyenthuytrang0309
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LÂN VIII NĂM 2014 Môn: HÓA HỌC  KHỐI A, B 9 10 510