Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử đại học môn hóa

Được đăng lên bởi cucai5566-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 867 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHTN
Trường THPT Chuyên KHTN

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2
MÔN: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút; (50câu trắc nghiệm)
Hà nội, ngày 27 – 01 - 2013
Mã đề thi:485

Câu 1: Cho dung dịch chứa 8,04 gam hỗn hợp gồm hai muối NaX và NaY (X, Y là hai nguyên tố có trong tự nhiên, ở hai
chu kì liên tiếp thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử ZX < ZY) vào dung dịch AgNO3 (dư), thu được 11,48 gam kết tủa.
Phần trăm khối lượng của NaX trong hỗn hợp đầu là
A. 47,2%.
B. 58,2%.
C. 41,8%.
D. 52,8%.
Câu 2: Cho các phát biểu sau:
(a) Có thể dùng nước brom để phân biệt glucozơ và fructozơ.
(b) Trong môi trường axit, glucozơ và fructozơ có thể chuyển hóa lẫn nhau.
(c) Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng với dung dịch AgNO 3 trong NH3.
(d) Trong dung dịch, glucozơ và fructozơ đều hòa tan Cu(OH)2 ở điều kiện thường cho dung dịch màu xanh lam.
(e) Trong dung dịch, fructozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở.
(g) Trong dung dịch, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng 6 cạnh (dạng α và dạng β).
(h) Phân tử saccarozơ do 2 gốc α-glucozơ và β-fructozơ liên kết với nhau qua nguyên tử oxi, gốc α-glucozơ ở C 1, gốc
β-fructozơ ở C4 ( C1 – O – C4).
Số phát biểu đúng là:
A. 5.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 3: Dãy gồm các kim loại có cùng kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối là:
A. K, Ca, Ba.
B. Na, K, Ba.
C. Na, Ca, Ba.
D.Na, K, Ca.
Câu 4: Cho dãy các chất: Al, Al(OH)3, Zn(OH)2, NaHCO3, Al2O3, Zn, AlCl3, Na2SO4. Số chất trong dãy vừa phản ứng
được với dung dịch HCl, vừa phản ứng được với dung dịch NaOH là:
A. 4.
B. 6.
C. 3.
D. 5.
Câu 5: Nung nóng 23,3 gam hỗn hợp gồm Al và Cr2O3 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra
hoàn toàn. Chia hỗn hợp thu được sau phản ứng thành hai phần bằng nhau. Phần một phản ứng vừa đủ với 150 ml dung
dịch NaOH 1M (loãng). Để hòa tan hết phần hai cần vừa đủ dung dịch chứa a mol HCl. Giá trị của a là:
A. 0,75.
B. 0,5.
C. 0,45.
D. 0,65.
Câu 6: Cho sơ đồ phản ứng: Fe3O4 + HNO3

→ Fe(NO ) + N O + H O.
3 3
x y
2

Sau khi cân bằng, hệ số của phân tử HNO3 là:
A. 46x – 18y.
B. 23x – 9y.
C. 23x – 8y.
D. 13x – 9y.
Câu 7: Khối lượng riêng của canxi kim loại là 1,55 g/cm3. Giả thiết rằng, trong tinh thể canxi các nguyên tử là những
hình cầu chiếm 74% thể tích tinh thể, phần còn lại là khe rỗng. Cho nguyên tử khối của Ca là 40. Bán kính nguyên tử
canxi tính theo lí thuyết là:
A. 0,196 nm.
B. 0,158 nm.
C. 0,185 nm.
D. 0,169 nm.
Câu 8: Hỗn hợp X gồm vinyl clorua; propyl clorua; ankyl clorua; phenyl clorua, các chất có số mol bằng nhau. Cho 16...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHTN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2
Trường THPT Chuyên KHTN MÔN: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút; (50câu trắc nghiệm)
Hà nội, ngày 27 – 01 - 2013
Câu 1: Cho dung dịch chứa 8,04 gam hỗn hợp gồm hai muối NaX và NaY (X, Y là hai nguyên tố có trong tự nhiên, ở hai
chu kì liên tiếp thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử Z
X
< Z
Y
) vào dung dịch AgNO
3
(dư), thu được 11,48 gam kết tủa.
Phần trăm khối lượng của NaX trong hỗn hợp đầu là
A. 47,2%. B. 58,2%. C. 41,8%. D. 52,8%.
Câu 2: Cho các phát biểu sau:
(a) Có thể dùng nước brom để phân biệt glucozơ và fructozơ.
(b) Trong môi trường axit, glucozơ và fructozơ có thể chuyển hóa lẫn nhau.
(c) Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng với dung dịch AgNO
3
trong NH
3
.
(d) Trong dung dịch, glucozơ và fructozơ đều hòa tan Cu(OH)
2
ở điều kiện thường cho dung dịch màu xanh lam.
(e) Trong dung dịch, fructozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở.
(g) Trong dung dịch, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng 6 cạnh (dạng α và dạng β).
(h) Phân tử saccarozơ do 2 gốc α-glucozơ và β-fructozơ liên kết với nhau qua nguyên tử oxi, gốc α-glucozơ ở C
1
, gốc
β-fructozơ ở C
4
( C
1
– O – C
4
).
Số phát biểu đúng là:
A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 3: Dãy gồm các kim loại có cùng kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối là:
A. K, Ca, Ba. B. Na, K, Ba. C. Na, Ca, Ba. D.Na, K, Ca.
Câu 4: Cho dãy các chất: Al, Al(OH)
3
, Zn(OH)
2
, NaHCO
3
, Al
2
O
3
, Zn, AlCl
3
, Na
2
SO
4
. Số chất trong dãy vừa phản ứng
được với dung dịch HCl, vừa phản ứng được với dung dịch NaOH là:
A. 4. B. 6. C. 3. D. 5.
Câu 5: Nung nóng 23,3 gam hỗn hợp gồm Al và Cr
2
O
3
(trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra
hoàn toàn. Chia hỗn hợp thu được sau phản ứng thành hai phần bằng nhau. Phần một phản ứng vừa đủ với 150 ml dung
dịch NaOH 1M (loãng). Để hòa tan hết phần hai cần vừa đủ dung dịch chứa a mol HCl. Giá trị của a là:
A. 0,75. B. 0,5. C. 0,45. D. 0,65.
Câu 6: Cho sơ đồ phản ứng: Fe
3
O
4
+ HNO
3
Fe(NO
3
)
3
+ N
x
O
y
+ H
2
O.
Sau khi cân bằng, hệ số của phân tử HNO
3
là:
A. 46x – 18y. B. 23x – 9y. C. 23x – 8y. D. 13x – 9y.
Câu 7: Khối lượng riêng của canxi kim loại là 1,55 g/cm
3
. Giả thiết rằng, trong tinh thể canxi các nguyên tử là những
hình cầu chiếm 74% thể tích tinh thể, phần còn lại là khe rỗng. Cho nguyên tử khối của Ca là 40. Bán kính nguyên tử
canxi tính theo lí thuyết là:
A. 0,196 nm. B. 0,158 nm. C. 0,185 nm. D. 0,169 nm.
Câu 8: Hỗn hợp X gồm vinyl clorua; propyl clorua; ankyl clorua; phenyl clorua, các chất có số mol bằng nhau. Cho 16,5
gam X vào dung dịch NaOH dư, đun sôi một thời gian rồi trung hòa NaOH dư bằng axit HNO
3
được dung dịch Y. Cho Y
phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO
3
thu được m gam kết tủa trắng. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
A. 7,175. B. 21,525. C. 28,70. D. 14,35.
Câu 9: Cho 16,8 lít (đktc) hỗn hợp X gồm vinylaxetilen và H
2
, tỉ khối của X so với H
2
bằng 6. Nung nóng hỗn hợp X (xúc
tác Ni) một thời gian, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H
2
bằng 10. Dẫn hỗn hợp Y qua dung dịch brom dư, sau khi
phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng brom tham gia phản ứng là:
A. 8 gam. B. 16 gam. C. 12 gam. D. 24 gam.
Câu 10: Cho 18,2 gam hỗn hợp A gồm Al, Cu vào 100 ml dung dịch B chứa HNO
3
2M và H
2
SO
4
12 M rồi đun nóng thu
được dung dịch C và 8,96 lít hỗn hợp khí D (đktc) gồm NO và SO
2
(ngoài ra không có sản phẩm khử nào khác), tỉ khối
của D so với H
2
là 23,5. Tổng khối lượng chất tan trong C là
A. 66,2 gam. B. 129,6 gam. C. 96,8 gam. D. 115,2 gam.
Câu 11: Cho sơ đồ chuyển hóa: Fe
3
O
4
+ dung dịch HI (dư)
X + Y + H
2
O. Biết X và Y là sản phẩm cuối cùng của
quá trình chuyển hóa. Các chất X và Y là
A. FeI
3
và I
2
. B. FeI
3
và FeI
2
. C. FeI
2
và I
2
. D. Fe và I
2
.
Câu 12: Hỗn hợp X gồm: HCHO, CH
3
COOH, HCOOCH
3
và CH
3
CH(OH)COOH. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X cần V
lít O
2
(đktc), sau phản ứng thu được CO
2
và H
2
O. Hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong dư, thấy khối
lượng bình tăng 15,5 gam. Vậy giá trị của V tương ứng là:
Page 1
Mã đề thi:485
Đề thi thử đại học môn hóa - Trang 2
Đề thi thử đại học môn hóa - Người đăng: cucai5566-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi thử đại học môn hóa 9 10 961