Ktl-icon-tai-lieu

đề thi thử đại học môn hóa

Được đăng lên bởi vohoanganhtutnk38
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 449 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC
Cho biết: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr =
52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108; Ba = 137; P = 31.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: X là một tetrapeptit cấu tạo từ một amino axit (A) no, mạch hở có 1 nhóm –COOH; 1 nhóm –NH 2. Trong A %N
= 15,73% (về khối lượng). Thủy phân m gam X trong môi trường axit thu được 41,58 gam tripeptit; 25,6 gam đipeptit và
92,56 gam A. Giá trị của m là
A. 149 gam.
B. 143,45 gam.
C. 161 gam.
D. 159 gam.
Câu 2: Khi bón đạm ure cho cây người ta không bón cùng với
A. NH4NO3.
B. phân kali.
C. phân lân.
D. vôi.
Câu 3: Tơ nào sau đây được điều chế từ polime trùng hợp?
A. Tơ capron.
B. Tơ Axetat.
C. Tơ lapsan.
D. Tơ nilon-6,6.
Câu 4: Chia m gam hổn hợp gồm Al và Na làm hai phần bằng nhau, phần 1 cho vào nước dư thu được 13,44 lít
khí (đktc), phần 2 cho vào dung dịch HCl dư thu được 20,16 lít khí (đktc), giá trị của m là
A. 33 gam.
B. 40,8 gam.
C. 20,4 gam.
D. 43,8 gam.
Câu 5: Cho 1,62 gam nhôm vào 100 ml dung dịch chứa CuSO 4 0,6M và Fe2(SO4)3 xM. Kết thúc phản ứng thu
được 4,96 gam chất rắn gồm 2 kim loại. Giá trị của x là
A. 0,25.
B. 0,1.
C. 0,15.
D. 0,2.
Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 34 gam hổn hợp X gồm CH2(COOH)2 ,CxHyCOOH và HCOOH , dẫn toàn bộ sản
phẩm cháy vào dung dịch nước vôi trong dư 110 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 47,2 gam. Cũng
cho 34 gam X tác dụng với lượng dư CaCO3 thu được V lít CO2 (đktc). Giá trị của V là
A. 11,2 lít.
B. 5,6 lít.
C. 6,72 lít.
D. 7.84 lít.
Câu 7: Trong số các chất: SiO2, MnO2, KClO3, PbS, FeS, CaOCl2, CuS, số chất tác dụng được với dung dịch
HCl là
A. 5.
B. 7.
C. 4.
D. 6.
Câu 8: Cho m gam Fe tan hết trong 400 ml dung dịch FeCl 31M thu được dung dịch Y; Cô cạn Y thu được
71,72 g chất rắn khan. Để hoà tan m gam Fe cần tối thiểu V lít dung dịch HNO 3 1M và giải phóng khí NO. Giá
trị của V là
A. 540 ml.
B. 480 ml.
C. 160 ml.
D. 320 ml.
Câu 9: Trong các dung dịch: C 6H5NH3Cl, KHSO4, C6H5ONa, (NH4)2SO4, NaF, CH3COOK, Na2CO3 Số dung
dịch có pH < 7 là
A. 4.
B. 5.
C. 3.
D. 2.
Câu 10: Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch chứa 3 muối AlCl 3, ZnCl2, CuSO4 thu được kết tủa X. Nung kết
tủa X được chất rắn Y, sau đó dẫn khí H 2 dư đi qua Y nung nóng thì chất rắn thu được gồm
A. Al2O3 và Cu.
B. Al2O3.
C. Al và Cu.
D. Zn và Al2O3.
Câu 11: Đốt a mol X là trieste của glixerol và axit đơn chức, mạch hở thu được b mol CO 2 và c mol H2O, biết
b-c= 5...

Cho biết: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr =
52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108; Ba = 137; P = 31.
 !"#$
% X là mt tetrapeptit cu to t mt amino axit (A) no, mch h có 1 nhóm COOH; 1 nhóm NH
2
. Trong A %N
= 15,73% (v khi lưng). Thy phân m gam X trong môi trưng axit thu đưc 41,58 gam tripeptit; 25,6 gam đipeptit và
92,56 gam A. Giá trca m là
&149 gam. '143,45 gam. 161 gam. (159 gam.
)% Khi bón đạm ure cho cây người ta không bón cùng với
&NH
4
NO
3
. 'phân kali. phân lân. (vôi.
*% Tơ nào sau đây được điều chế từ polime trùng hợp?
&Tơ capron. 'Tơ Axetat. Tơ lapsan. (Tơ nilon-6,6.
% Chia m gam hổn hợp gồm Al và Na làm hai phần bằng nhau, phần 1 cho vào nước dư thu được 13,44 lít
khí (đktc), phần 2 cho vào dung dịch HCl dư thu được 20,16 lít khí (đktc), giá trị của m là
&33 gam. '40,8 gam. 20,4 gam. (43,8 gam.
+% Cho 1,62 gam nhôm vào 100 ml dung dịch chứa CuSO
4
0,6M Fe
2
(SO
4
)
3
xM. Kết thúc phản ứng thu
được 4,96 gam chất rắn gồm 2 kim loại. Giá trị của x là
&0,25. '0,1. 0,15. (0,2.
,% Đốt cháy hoàn toàn 34
gam
hổn hợp X gồm CH
)
(COOH)
)
,C
x
H
y
COOH và HCOOH , dẫn toàn bộ sản
phẩm cháy vào dung dịch nước vôi trong 110 gam kết tủa khối lượng dung dịch giảm 47,2 gam. Cũng
cho 34
gam
X tác dụng với lượng dư CaCO
*
thu được V lít CO
2
(đktc). Giá trị của V là
&11,2 lít. '5,6 lít. 6,72 lít. (7.84 lít.
-% Trong số các chất: SiO
2
, MnO
2
, KClO
3
, PbS, FeS, CaOCl
2,
CuS,
số chất tác dụng được với dung dịch
HCl là &5. '7. 4. (6.
.% Cho m gam Fe tan hết trong 400 ml dung dịch FeCl
3
1M thu được dung dịch Y; cạn Y thu được
71,72 g chất rắn khan. Để hoà tan m gam Fe cần tối thiểu V lít dung dịch HNO
3
1M và giải phóng khí NO. Giá
trị của V là &540 ml. '480 ml. 160 ml. (320 ml.
/% Trong các dung dịch: C
6
H
5
NH
3
Cl, KHSO
4
, C
6
H
5
ONa, (NH
4
)
2
SO
4
, NaF, CH
3
COOK, Na
2
CO
3
Số dung
dịch có pH < 7 là &4. '5. 3. (2.
 % Cho dung dịch NH
*
vào dung dịch chứa 3 muối AlCl
3
, ZnCl
2
, CuSO
4
thu được kết tủa X. Nung kết
tủa X được chất rắn Y, sau đó dẫn khí H
2
dư đi qua Y nung nóng thì chất rắn thu được gồm
&Al
)
O
*
và Cu. 'Al
)
O
*
. Al và Cu. (Zn và Al
)
O
*
.
 % Đốt a mol X trieste của glixerol axit đơn chức, mạch hở thu được b mol CO
2
c mol H
2
O, biết
b-c= 5a. Hiđro hóa m gam X cần 13,44 lít H
2
(đktc) thu được 54,8 gam X’. Nếu đun m gam X với dd chứa
1mol NaOH đến phản ứng hoàn toàn, cô cạn dd sau phản ứng thì thu được m
1
gam chất rắn. Giá trị của m
1
&
53,2 gam. '52,6 gam. 61,48 gam. (75,2 gam.
 )% Ứng với C
H
.
có tổng số đồng phân cấu tạo có khả năng làm mất màu dung dịch Brom là
&3. '4. 5. (2.
 *% Cho hỗn hợp a mol Zn tác dụng với dung dịch chứa b mol Cu(NO
3
)
2
c mol AgNO
3
. Kết thúc
phản ứng thu được dung dịch X và chất rắn Y. Biết a = b + 0,5c. Ta có :
&Dung dịch X chứa 3 muối và Y chứa 2 kim loại. 'Dung dịch X chứa 2 muối và Y chứa 2 kim loại.
Dung dịch X chứa 1 muối và Y có 2 kim loại. (Dung dịch X chứa 2 muối và Y có 1 kim loại.
 % Hòa tan 17 gam hỗn hợp X gồm K và Na vào nước được dung dịch Y 6,72 lít H
2
(đktc). Để trung
hòa một nửa dung dịch Y cần dùng dung dịch hỗn hợp H
2
SO
4
HCl (tỉ lệ mol 1:2). Tổng khối lượng muối
được tạo ra là
&20,65 gam. '14,97 gam. 42,05 gam. (21,025 gam.
 +% Loại tơ nào dưới đây thường dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi “len” đan áo rét? &
Tơ capron. 'Tơ nilon-6,6. Tơ nitron. (Tơ lapsan.
 ,% Ion M
2+
có cấu hình e: [Ar]3d
8
. Vị trí của M trong bảng tuần hoàn là
&Chu kỳ 4, nhóm VIIIA. 'Chu kỳ 4, nhóm VIIIB.
Chu kỳ 3, nhóm VIIIA. (Chu kỳ 3, nhóm VIIIB.
 -% Cho14,3 gam hỗn hợp X gồm Mg, Zn Al hòa tan hết trong V lít dd HNO
3
1M vừa đủ thu được
9,856 lít NO
2
(đktc) và dd Z chứa 81,9 gam muối. Thể tích HNO
3
cần dùng là
Trang 1/5 - Mã đề thi 132
đề thi thử đại học môn hóa - Trang 2
đề thi thử đại học môn hóa - Người đăng: vohoanganhtutnk38
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
đề thi thử đại học môn hóa 9 10 333