Ktl-icon-tai-lieu

đề thi thử đại học môn hóa chuyên nguyễn bỉnh khiêm quảng nam

Được đăng lên bởi vonhudung
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1093 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM-QUẢNG NAM
MÔN: HOÁ HỌC – NĂM 2009
MÃ ĐỀ: 101
Thời gian: 90 phút
--*-1. Trong 1 chu kì, sự biến đổi tính axit-bazơ của các oxit cao nhất và các hidroxit tương ứng theo chiều
tăng của điện tích hạt nhân là.
A. tính axit và bazơ đều tăng
B. tính axit và bazơ đều giảm
-C. tính axit tăng dần, tính bazơ giảm dần
D. tính axit giảm dần, tính bazơ tăng dần
2. Câu nào đúng trong các câu sau? Trong ăn mòn điện hoá, xảy ra
A. sự oxi hoá ở cực dương
-B. sự oxi hoá ở cực âm và sự khử ở cực dương
C. sự oxi hoá ở cực dương và sự khử ở cực âm D. sự khử ở cự âm
3 Đun nóng 132,8 gam hỗn hợp 3 ancol no đơn chức với H2SO4 đặc ở 1400C thu được hỗn hợp các ête có
số mol bằng nhau và có khối lượng là 111,2 gam . Số mol mỗi ête trong hỗn hợp là
A. 0,1
B. 0,15
C. 0,4
-D. 0,2
4. Một andehit no A mạch hở, không phân nhánh có công thức thực nghiệm là (C2H3O)n.CTCT của A là.
-A. OHC-CH2-CH2-CHO
B. HOCH2-CH=CH-CHO
C. CH3-CH(CHO)2
D. CH3-CO-CH2CHO
5. Hoà tan hoàn toàn 23,8 gam hỗn hợp một muối cacbonat của các kim loại hoá trị I và muối cacbonat
của kim loại hoá trị II trong dung dịch HCl .Sau phản ứng thu được 4,48 lit khí (đkc) . Đem cô cạn dung
dịch thu được thì khối lượng muối khan là
A. 13 gam
B. 15 gam
-C. 26 gam
D. 30 gam
6. Tiến hành thí nghiệm sau: Cho 1 ít bột đồng kim loại vào ống nghiệm chứa dd FeCl3, lắc nhẹ ống
nghiệm sẽ quan sát thấy hiện tượng nào sau đây?
A. Kết tủa sắt xuất hiện và dd có màu xanh
B. Không có hiện tượng gì xảy ra
-C. Đồng tan và dung dịch có màu xanh
D. Có khí màu vàng lục của Cl2 thoát ra
7.. Cho m gam kim loại Na vào 200g dung dịch Al2(SO4)3 1,71%. Sau khi pứ xong thu được 0,78g kết
tủa. m có giá trị là:
A. 0,69g
B. 1,61g
C, 6,9 g
-D. A,B đúng
8. Dung dịch AlCl3 bị thuỷ phân trong nước. Nếu thêm vào dung dịch các chất sau đây, chất nào sẽ tăng
cường quá trình thuỷ phân AlCl3?
A. NH4Cl
- B. Na2CO3
C. ZnSO4
D. không có chất nào cả
9. Dung dịch X chứa dung dịch NaOH 0,2M và dung dịch Ca(OH)2 0,1M .Sục 7,84 lit khí CO2 đkc vào 1
lit dung dịch X thì khối lượng kết tủa thu được là.
A. 15 gam
-B. 5 gam
C. 10 gam
D. 0 gam
10. Một anken (có 6 ng/tửC) pứ với dung dịch KMnO4 trong môi trường axit chỉ cho 1 sản phẩm oxi hoá
là CH3-CO-CH3 . Anken đó là:
-A. 2,3-dimetylbut-2-en
B. 3-metylpent-2-en
C. isopren
D. Trans hex-3-en
11.. Nitro hoá benzen bằng HNO3 đặc/H2SO4 đặc ở nhiệt độ cao thì nhận được sphẩm nào là chủ yếu
A. 1,2-dinitrobenzen
B. 1,3-dinitrobenzen
C. 1,4-dinitrobenzen
-D. 1,3,5-trinitrobenzen
12....
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM-QUNG NAM
MÔN: HOÁ HỌC – NĂM 2009
ĐỀ: 101 Thời gian: 90 phút
--*--
1. Trong 1 chu kì, sự biến đổi tính axit-bazơ của các oxit cao nhất và các hidroxit tương ứng theo chiều
tăng của điện tích hạt nhân là.
A. tính axit và bazơ đều tăng B. tính axit và bazơ đều giảm
-C. tính axit tăng dần, tính bazơ giảm dần D. tính axit giảm dần, tính bazơ tăng dần
2. Câu nào đúng trong các câu sau? Trong ăn mòn điện hoá, xảy ra
A. sự oxi hoá ở cực dương -B. sự oxi hoá ở cực âm và sự khử ở cực dương
C. sự oxi hoá ở cực dương và sự khử ở cực âm D. sự khử ở cự âm
3 Đun nóng 132,8 gam hỗn hợp 3 ancol no đơn chức với H
2
SO
4
đặc ở 140
0
C thu được hỗn hợp các ête có
số mol bằng nhau và có khối lượng là 111,2 gam . Số mol mỗi ête trong hỗn hợp là
A. 0,1 B. 0,15 C. 0,4 -D. 0,2
4. Một andehit no A mạch hở, không phân nhánh có công thức thực nghiệm là (C
2
H
3
O)
n
.CTCT của A là.
-A. OHC-CH
2
-CH
2
-CHO B. HOCH
2
-CH=CH-CHO
C. CH
3
-CH(CHO)
2
D. CH
3
-CO-CH
2
CHO
5. Hoà tan hoàn toàn 23,8 gam hỗn hợp một muối cacbonat của các kim loại hoá trị I và mui cacbonat
của kim loại hoá trị II trong dung dịch HCl .Sau phản ứng thu được 4,48 lit khí (đkc) . Đem cạn dung
dịch thu được thì khối lượng muối khan là
A. 13 gam B. 15 gam -C. 26 gam D. 30 gam
6. Tiến hành thí nghiệm sau: Cho 1 ít bột đồng kim loại vào ống nghiệm chứa dd FeCl
3
, lắc nhẹ ống
nghiệm sẽ quan sát thấy hiện tượng nào sau đây?
A. Kết tủa sắt xuất hiện và dd có màu xanh B. Không có hin tượng gì xảy ra
-C. Đồng tan và dung dịch có màu xanh D. Có khí màu vàng lục của Cl
2
thoát ra
7.. Cho m gam kim loại Na vào 200g dung dịch Al
2
(SO
4
)
3
1,71%. Sau khi p xong thu được 0,78g kết
tủa. m có giá trị là:
A. 0,69g B. 1,61g C, 6,9 g -D. A,B đúng
8. Dung dịch AlCl
3
bị thuỷ phân trong nước. Nếu thêm vào dung dịch các chất sau đây, chất nào sẽ tăng
cường quá trình thu phân AlCl
3
?
A. NH
4
Cl - B. Na
2
CO
3
C. ZnSO
4
D. không có chất nào c
9. Dung dịch X chứa dung dịch NaOH 0,2M và dung dịch Ca(OH)
2
0,1M .Sục 7,84 lit khí CO
2
đkc vào 1
lit dung dịch X thì khối lượng kết tủa thu được là.
A. 15 gam -B. 5 gam C. 10 gam D. 0 gam
10. Một anken (có 6 ng/tửC) pứ với dung dịch KMnO
4
trong môi trường axit chỉ cho 1 sản phẩm oxi hoá
là CH
3
-CO-CH
3
. Anken đó là:
-A. 2,3-dimetylbut-2-en B. 3-metylpent-2-en
C. isopren D. Trans hex-3-en
11.. Nitro hoá benzen bằng HNO
3
đặc/H
2
SO
4
đặc ở nhiệt độ cao thì nhận được sphẩm nào là chủ yếu
A. 1,2-dinitrobenzen B. 1,3-dinitrobenzen
C. 1,4-dinitrobenzen -D. 1,3,5-trinitrobenzen
12. Hỗn hợp A gồm 2 kim loại X,Y có hoá trị x,y không đổi không tác dụng với nước và đúng trước Cu
trong y hoạt động hoá học của các kim loại. Cho hỗn hợp A phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO
3
dư thu được 1,12 lit khí NO duy nhất (đkc)
Nếu cho lượng hỗn hợp A trên phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO
3
thì thu được bao nhiêu lit khí
N
2
. Các thể tích đều đo ở đkc
A. 0,224 lit -B. 0,336 lit C. 0,448 lit D. 0,672 lit
13.. Nung m gam đá X chứa 80% khối lượng gam CaCO
3
(phần còn lại là tạp chất trơ) một thời gian thu
được chất rắn Y chứa 45,65% CaO.Hiệu suất phân huỷ CaCO
3
là:
A. 50% -B. 75% C. 80% D. 70%
14. Điện phân dung dịch CuSO
4
nồng độ 0,5M với điện cực trơ thì thu được 1gam Cu.Nếu dùng dòng
điện 1 chiều có cường độ 1A thì thời gian điện phân tối thiểu là:
-A. 50 phút 15 giây B. 40 phút 15 giây C. 0,45 gi D. 0,65 gìơ
15. Cho các phản ứng sau:
(A) + Cl
2
(B) + (C) ; (B) + NaOH → (D) + ( E) ; (C) + NaOH → (E) + (F) ;
đề thi thử đại học môn hóa chuyên nguyễn bỉnh khiêm quảng nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi thử đại học môn hóa chuyên nguyễn bỉnh khiêm quảng nam - Người đăng: vonhudung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
đề thi thử đại học môn hóa chuyên nguyễn bỉnh khiêm quảng nam 9 10 33