Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA CÓ ĐÁP ÁN

Được đăng lên bởi thanhhuongchemistry
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 423 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC -môn HÓA HỌC- SỐ 21
Họ tên học sinh:…………………………………………………………………..Ngày:……./………/20………….

Câu 1: Chất hữu cơ X gồm C, H, O chỉ chứa các loại chức cacboxyl và hidroxyl. M X < 125, X tác dụng với Na dư thấy
n X  n H2   2  3 , X tác dụng với NaHCO3 dư thấy n X  n CO2   1  2 . Công thức phân tử của X là
A. C5H10O3.
B. C4H10O4.
C. C3H2O5.
D. C3H4O5.
Câu 2: Sản phẩm cộng của anken X với HBr chứa 39,735% khối lượng cacbon. Vậy X là
A. C5H10.
B. C6H12.
C. C2H4.
D. C4H8.
Câu 3: Đốt một este X (không mang chức khác) bằng O2 thu được CO2 và H2O. Biết nCO2  n o2 pöù  n H2O  4  5  4 . Vậy
A. Chỉ tìm được công thức đơn giản.
B. X là este 2 chức no hở.
C. Tìm được công thức phân tử.
D. Tìm được 2 công thức phân tử.
Câu 4: Xem phản ứng: A(k) + nB(k)  C(k). Nếu nồng độ mol của A, B tăng gấp đôi, thì vận tốc phản ứng tăng
gấp 8 lần. Vậy n bằng
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 5: Este X (không mang chức khác) được tạo bởi axit adipic và 1 rượu đơn chức Y mạch hở thủy phân hoàn toàn
22,6(g) X bằng NaOH, thu được muối và 0,2(mol) rượu. Công thức của Y là
A. CH3OH.
B. C2H5OH.
C. C3H5OH.
D. C3H7OH.
Câu 6: Mantozơ, xenlulozơ và tinh bột đều có phản ứng
A. Với dung dịch NaCl.
B. Tráng gương.
C. Màu với iốt.
D. Thủy phân trong môi trường axit.
Câu 7: Hỗn hợp A gồm Fe3O4, ZnO, Mg tan hết trong dung dịch HCl dư thành dung dịch Y. Tiếp tục dẫn NH 3 dư vào
Y. Lấy kết tủa tạo thành nung trong không khí đến khối lượng không đổi, còn lại rắn Z (cho các phản ứng xảy ra hoàn
toàn). Vậy Z gồm những oxit nào dưới đây? (I): FeO
(II): Fe2O3
(III): ZnO
(IV): MgO
A. (I), (II), (III).
B. (II), (III).
C. (II), (IV).
D. (I), (II), (IV).
Câu 8: Hoà tan 5,6(g) Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch X. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với
V(ml) dung dịch KMnO4 0,5(M). Giá trị của V là
A. 80.
B. 40.
C. 20.
D. 60.
Câu 9: Hòa tan hết hỗn hợp A gồm CuO, Al 2O3, Fe3O4, FeO vào H2SO4 đặc nóng dư, thu dung dịch Y và khí SO 2.
Nhận xét nào đúng?
A. Cả 4 oxit là chất khử.
B. Chỉ có 3 oxit là chất khử.
C. Chỉ có 2 oxit là bị oxi hóa.
D. Chỉ có 1 oxit là bị oxi hóa.
Câu 10: Một chất hữu cơ X có công thức phân tử C 7H8O2. Biết X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 11, X tác dụng
với Na dư  H2 thì tỉ lệ mol XH2 = 11. Vậy công thức của X là
A. C6H7COOH.
B. C5H2(CH2OH)2.
C. CH3C6H3(OH)2.
D. HOCH2C6H4OH.
Câu 11: Nhiệt phân m(g) Fe(NO3)3 đến khối lượng không đổi. Dẫn hỗn hợp khí sau phản ứng hấp thụ hết vào nước
thành 1,5 lít dung dịch có pH = 1. Vậy m bằng
A. 12,1(g).
B. 24,2(g).
C. ...
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC -môn HÓA HỌC- SỐ 21
Họ tên học sinh:…………………………………………………………………..Ngày:……./………/20………….
Câu 1: Chất hữu cơ X gồm C, H, O chỉ chứa các loại chức cacboxyl và hidroxyl. M
X
< 125, X tác dụng với Na dư thấy
2
X
H
n n 2 3
, X tác dụng với NaHCO
3
dư thấy
2
X
CO
n n 1 2
. Công thức phân tử của X là
A. C
5
H
10
O
3
. B. C
4
H
10
O
4
. C. C
3
H
2
O
5
. D. C
3
H
4
O
5
.
Câu 2: Sản phẩm cộng của anken X với HBr chứa 39,735% khối lượng cacbon. Vậy X là
A. C
5
H
10
. B. C
6
H
12
. C. C
2
H
4
. D. C
4
H
8
.
Câu 3: Đốt một este X (không mang chức khác) bằng O
2
thu được CO
2
và H
2
O. Biết
2 2 2
CO o pöù H O
n n n 4 5 4
. Vậy
A. Chỉ tìm được công thức đơn giản. B. X là este 2 chức no hở.
C. Tìm được công thức phân tử. D. Tìm được 2 công thức phân tử.
Câu 4: Xem phảnng: A(k) + nB(k) C(k). Nếu nồng độ mol của A, B tăng gấp đôi, thì vận tốc phản ứng tăng
gấp 8 lần. Vậy n bằng
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 5: Este X (không mang chức khác) được tạo bởi axit adipic 1 rượu đơn chức Y mạch hở thủy phân hoàn toàn
22,6(g) X bằng NaOH, thu được muối và 0,2(mol) rượu. Công thức của Y là
A. CH
3
OH. B. C
2
H
5
OH. C. C
3
H
5
OH. D. C
3
H
7
OH.
Câu 6: Mantozơ, xenlulozơ và tinh bột đều có phản ứng
A. Với dung dịch NaCl. B. Tráng gương.
C. Màu với iốt. D. Thủy phân trong môi trường axit.
Câu 7: Hỗn hợp A gồm Fe
3
O
4
, ZnO, Mg tan hết trong dung dịch HClthành dung dịch Y. Tiếp tục dẫn NH
3
dư vào
Y. Lấy kết tủa tạo thành nung trong không khí đến khối lượng không đổi, còn lại rắn Z (cho các phản ứng xảy ra hoàn
toàn). Vậy Z gồm những oxit nào dưới đây? (I): FeO (II): Fe
2
O
3
(III): ZnO (IV): MgO
A. (I), (II), (III). B. (II), (III). C. (II), (IV). D. (I), (II), (IV).
Câu 8: Hoà tan 5,6(g) Fe bằng dung dịch H
2
SO
4
loãng (dư), thu được dung dịch X. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với
V(ml) dung dịch KMnO
4
0,5(M). Giá trị của V là
A. 80. B. 40. C. 20. D. 60.
Câu 9: Hòa tan hết hỗn hợp A gồm CuO, Al
2
O
3
, Fe
3
O
4
, FeO vào H
2
SO
4
đặc nóng dư, thu dung dịch Y khí SO
2
.
Nhận xét nào đúng?
A. Cả 4 oxit là chất khử. B. Chỉ có 3 oxit là chất khử.
C. Chỉ có 2 oxit là bị oxi hóa. D. Chỉ có 1 oxit là bị oxi hóa.
Câu 10: Một chất hữu X công thức phân tử C
7
H
8
O
2
. Biết X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 11, X tác dụng
với Na dư H
2
thì tỉ lệ mol XH
2
= 11. Vậy công thức của X là
A. C
6
H
7
COOH. B. C
5
H
2
(CH
2
OH)
2
. C. CH
3
C
6
H
3
(OH)
2
. D. HOCH
2
C
6
H
4
OH.
Câu 11: Nhiệt phân m(g) Fe(NO
3
)
3
đến khối lượng không đổi. Dẫn hỗn hợp khí sau phản ứng hấp thụ hết vào nước
thành 1,5 lít dung dịch có pH = 1. Vậy m bằng
A. 12,1(g). B. 24,2(g). C. 6,05(g). D. 18,15(g).
Câu 12: Hỗn hợp X chứa 0,3(mol) hai rượu đơn chức bậc 1 có phân tử lượng hơn m 28 đvC oxi hóa hết X bằng CuO
thành hỗn hợp Y gồm các anđehit. Cho Y qua dung dịch AgNO
3
/NH
3
dư, thu được 86,4(g) Ag. Vậy hai andehit là
A. CH
3
CHO và C
3
H
7
CHO. B. HCHO và C
2
H
5
CHO.
C. C
2
H
3
CHO và HCHO. D. C
2
H
5
CHO và C
4
H
9
CHO.
Câu 13: Hòa tan hết 9,6(g) một kim loại R trong HNO
3
loãng dư, thu được 0,06(mol) N
2
dung dịch, trong đó
0,025(mol) NH
4
NO
3
. Vậy R là
A. Zn (65). B. Ca (40). C. Al (27). D. Mg (24).
Câu 14: Cho hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm kim loại bari tan hết trong trong nước, thu được dung dịch Y
0,04(mol) khí H
2
. Để trung hòa dung dịch Y, cần dùng bao nhiêu ml dung dịch HCl 2(M)?
A. 25(ml). B. 30(ml). C. 40(ml). D. 20(ml).
Câu 15: Cho các mẫu bột lấy Fe, FeO, Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
vào 4 ống nghiệm chứa dung dịch HNO
3
loãng. Kết thúc
phản ứng, lọc bỏ chất rắn, rồi cho 1 ít bột Cu vào thấy hiện tượng Cu tan dần ở
A. 4 ống nghiệm. B. 3 ống nghiệm. C. 2 ống nghiệm. D. 1 ống nghiệm.
Câu 16: Cho một đinh bằng Fe vào dung dịch chứa x(mol) HCly(mol) CuCl
2
. Kết thúc phản ứng, còn lại đinh, thấy
khối lượng không đổi (so với ban đầu). Vậy
x
y
bằng
A. 2/7. B. 3/5. C. 1/8. D. 8/27.
Câu 17: Điện phân dung dịch MgCl
2
với điện cực trơ, màng ngăn xốp đến khi H
2
O bị điện phân cả 2 điện cực thì
dừng. Sản phẩm thu được của quá trình điện phân là
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA CÓ ĐÁP ÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA CÓ ĐÁP ÁN - Người đăng: thanhhuongchemistry
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA CÓ ĐÁP ÁN 9 10 943