Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN: HOÁ HỌC

Được đăng lên bởi ji-chung
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1537 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG CHUYÊN THPT
LÊ QUÝ ĐÔN

Đề thi có 5 trang

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ NHẤT
MÔN: HOÁ HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút;
Mã đề thi 132

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Học sinh nhớ ghi mã đề thi vào tờ giấy làm bài thi
Cho biết khối lượng mol nguyên tử của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P=31; S = 32;
Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Mn=55; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn=65; Rb = 85; Sr = 88; Br = 80;
Ag = 108; Sn = 119; I=127; Cs = 133; Ba = 137; Pb=207.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Câu 1: Từ C2H4, chất vô cơ và điều kiện đầy đủ. Số phản ứng ít nhất để tạo thành natri axetat và
etylen glicol là
A. 6
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 2: Có các phát biểu sau:
(1) S, P, C2H5OH đều bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3.
(2) Ion Fe3+ có cấu hình electron viết gọn là [Ar]3d5.
(3) Bột nhôm tự bốc cháy khi tiếp xúc với khí clo.
(4) Phèn chua có công thức là Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.
Số phát biểu đúng là
A. 2
B. 4
C. 3
D. 1
Câu 3: Điện phân dd chứa hỗn hợp CuSO4 và KCl với điện cực trơ, màng ngăn xốp, khi thấy khí
thoát ra ở 2 điện cực thì ngừng lại thấy có 448 ml khí (đkc) thoát ra ở anot. Dung dịch sau điện phân
có thể hòa tan tối đa 0,8 gam MgO. Khối lượng dd sau điện phân đã giảm bao nhiêu gam?
A. 1,03 gam
B. 2,89 gam
C. 2,7 gam
D. 2,95 gam
Câu 4: Cho các chất sau phản ứng với nhau từng đôi một: dd HCl, dd CrCl3, dd NaOH, dd NH3,
Cr2O3. Số lượng các cặp chất xảy ra phản ứng trong điều kiện có đủ là
A. 6.
B. 8.
C. 7.
D. 9.
Câu 5: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Ancol o-hiđroxibenzylic là sản phẩm trung gian trong quá trình điều chế nhựa novolac từ
phenol và fomanđehit.
B. Tơ nilon-6,6 thuộc loại tơ poliamit, được điều chế bằng phản ứng đồng trùng hợp các monome
tương ứng.
C. Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat, tơ nitron cùng thuộc loại tơ nhân tạo.
D. Cao su buna-S thu được khi cho cao su buna tác dụng với lưu huỳnh.
Câu 6: Cho các quá trình hóa học :
1. Sục khí H2S vào dung dịch FeCl3
2. Dung dịch AlCl3 tác dụng với dung dịch Na2S
3. Hidrat hóa C2H4
4. Nhiệt phân CaOCl2
5. KF tác dụng với H2SO4 đặc, nóng
6. Điện phân dung dịch NaCl
7. Al4C3 tác dụng với dung dịch HCl
8. Ăn mòn gang, thép trong không khí ẩm
Có bao nhiêu quá trình xẩy ra phản ứng oxi hóa – khử?
A....
Trang 1/5 - Mã đề thi 132
TRƯỜNG CHUYÊN THPT
QUÝ ĐÔN
Đề thi có 5 trang
ĐỀ THI TH ĐẠI HC LN TH NHT
MÔN: HOÁ HC
Thi gianm bài: 90 phút;
đề thi 132
H, tên thí sinh:..........................................................................
S báo danh:...............................................................................
Hc sinh nh ghiđề thi vào t giy làm bài thi
Cho biết khi lượng mol ngun t ca các nguyên t:
H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na
= 23; Mg = 24; Al = 27; P=31; S = 32;
Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Mn=55; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn=65; Rb = 85; Sr = 88; Br = 80;
Ag = 108; Sn = 119; I=127; Cs = 133; Ba = 137; Pb=207.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
u 1: T C
2
H
4
, cht cơ điu kin đầy đủ. S phn ng ít nht đ to thành natri axetat
etylen glicol là
A. 6 B. 3. C. 4. D. 5.
u 2: Có các phát biu sau:
(1) S, P, C
2
H
5
OH đều bc cháy khi tiếp xúc vi CrO
3
.
(2) Ion Fe
3+
có cu hình electron viết gn là [Ar]3d
5
.
(3) Bt nhôm t bc cháy khi tiếp xúc vi khí clo.
(4) Phèn chua có công thc là Na
2
SO
4
.Al
2
(SO
4
)
3
.24H
2
O.
S phát biu đúng là
A. 2 B. 4 C. 3 D. 1
u 3: Đin phân dd cha hn hp CuSO
4
KCl vi đin cc trơ, màng ngăn xp, khi thy k
thoát ra 2 đin cc thì ngng li thy có 448 ml khí (đkc) thoát ra anot. Dung dch sau đin phân
th hòa tan ti đa 0,8 gam MgO. Khi lượng dd sau đin phân đã gim bao nhiêu gam?
A. 1,03 gam B. 2,89 gam C. 2,7 gam D. 2,95 gam
u 4: Cho các cht sau phn ng vi nhau tng đôi mt: dd HCl, dd CrCl
3
, dd NaOH, dd NH
3
,
Cr
2
O
3
. S lượng các cp cht xy ra phn ng trong điu kin có đủ là
A. 6. B. 8. C. 7. D. 9.
u 5: Pt biu nào sau đây là đúng?
A. Ancol o-hiđroxibenzylic là sn phm trung gian trong quá trình điu chế nha novolac t
phenol và fomanđehit.
B. Tơ nilon-6,6 thuc loi tơ poliamit, được điu chế bng phn ng đồng trùng hp các monome
tương ng.
C. Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat, tơ nitron cùng thuc loi tơ nhân to.
D. Cao su buna-S thu được khi cho cao su buna tác dng vi lưu hunh.
u 6: Cho các quá trình hóa hc :
1. Sc khí H
2
S vào dung dch FeCl
3
2. Dung dch AlCl
3
tác dng vi dung dch Na
2
S
3. Hidrat hóa C
2
H
4
4. Nhit phân CaOCl
2
5. KF tác dng vi H
2
SO
4
đặc, nóng 6. Đin phân dung dch NaCl
7. Al
4
C
3
tác dng vi dung dch HCl 8. Ăn mòn gang, thép trong không khí m
Có bao nhiêu quá trình xy ra phn ng oxi hóa – kh?
A. 7 B. 6 C. 5 D. 4
u 7: Các cht khí sau: SO
2
, NO
2
, Cl
2
, N
2
O, H
2
S, CO
2
. Các cht khí khi tác dng vi dung dch
NaOH ( nhit độ thường) luôn to ra 2 mui là
A. SO
2
, CO
2
, H
2
S B. NO
2
, SO
2
, CO
2
C. Cl
2
, NO
2
D. CO
2
, Cl
2
, N
2
O
u 8: Cho 61,2 gam hn hp X gm Cu Fe
3
O
4
tác dng vi dung dch HNO
3
loãng, đun ng
khuy đều. Sau khi các phn ng xy ra hoàn tn, thu được 3,36 lít khí NO (sn phm kh duy nht,
đktc), dung dch Y 2,4 gam kim loi. Cô cn dung dch Y, thu được m gam mui khan. Giá tr
ca m là
www.DeThiThuDaiHoc.com
www.DeThiThuDaiHoc.com
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN: HOÁ HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN: HOÁ HỌC - Người đăng: ji-chung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN: HOÁ HỌC 9 10 873