Ktl-icon-tai-lieu

đề thi thử đại học môn hóa

Được đăng lên bởi nguyenphu-bang
Số trang: 171 trang   |   Lượt xem: 4203 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ð THI TH

ð 001
(ð thi có 06 trang)

VÀO ð I H C, CAO ð NG

Môn thi: HÓA H C
Th i gian làm bài: 90 phút (không k th i gian giao ñ )

PH N CHUNG: (44 câu – t câu 1 ñ n câu 44)

1. Nh ng nhóm nguyên t nào dư i ñây ngoài nguyên t kim lo i còn có nguyên t phi kim ?
A. Phân nhóm chính (PNC) nhóm IA (tr hiñro) và PNC nhóm II (IIA)
B. PNC nhóm III (IIIA) ñ n PNC nhóm VIII (VIIIA)
C. Phân nhóm ph (PNP) nhóm I (IB) ñ n PNP nhóm VIII (VIIIB)
D. H lantan và h actini
2. Tính ch t v t lí nào dư i ñây c a kim lo i KHÔNG ph i do các electron t do trong kim lo i gây ra
?

A. Ánh kim

B. Tính d o
C. Tính c ng
D. Tính d n ñi n và d n
nhi t
3. L n lư t cho t ng kim lo i Mg, Al, Fe và Cu (có s mol b ng nhau), tác d ng v i lư ng dư dung
d ch HCl. Khi ph n ng hoàn toàn thì th tích H2 (trong cùng ñi u ki n) thoát ra nhi u nh t là t kim
lo i :
A. Mg
B. Al
C. Fe
D. Cu
4. Hòa tan hoàn toàn m gam Na kim lo i vào 100 ml dung d ch HCl 1M thu ñư c dung d ch A. Trung
hòa dung d ch A c n 100 mL dung d ch H2SO4 1M. Tính m.
A. 2,3 gam
B. 4,6 gam
C. 6,9 gam
D. 9,2 gam
5. Thêm t
t
t ng gi t dung d ch ch a 0,05 mol HCl vào dung d ch ch a
0,06 mol Na2CO3. Th tích khí CO2 (ñktc) thu ñư c b ng :
A. 0,000 lít.
B. 0,560 lít.
C. 1,120 lít.
D. 1,344 lít.
6. Hòa tan h t 7,6 gam h n h p hai kim lo i ki m th thu c hai chu kì liên ti p b ng dung d ch HCl dư
thì thu ñư c 5,6 lít khí (ñktc). Hai kim lo i này là :
A. Be và Mg.
B. Mg và Ca.
C. Ca và Sr.
D. Sr và Ba.
7. Nư c c ng không gây ra tác h i nào dư i ñây ?
A. Gây ng ñ c nư c u ng.
B. Làm m t tính t y r a c a xà phòng, làm hư h i qu n áo.
C. Làm h ng các dung d ch pha ch , làm th c ph m lâu chín và gi m mùi v th c ph m.
D. Gây hao t n nhiên li u và không an toàn cho các n i hơi, làm t c các ñư ng ng d n nư c.
8. Cho 0,8 mol nhôm tác d ng v i dung d ch HNO3 thu ñư c 0,3 mol khí X (không có s n ph m kh
nào khác). Khí X là :
B. NO.
C. N2O.
D. N2.
A. NO2.
9. Hòa tan 47,4 gam phèn chua KAl(SO4)2.12H2O vào nư c ñư c dung d ch A. Thêm ñ n h t dung
d ch ch a 0,2 mol Ba(OH)2 vào dung d ch A thì lư ng k t t a thu ñư c b ng :
A. 7,8 gam.
B. 46,6 gam.
C. 54,4 gam.
D. 62,2 gam.
10. Cho 0,015 mol b t Fe vào dung d ch ch a 0,04 mol HNO3 th y thoát ra khí NO duy nh t. Khi ph n
ng hoàn toàn thì kh i lư ng mu i thu ñư c b ng :
A. 2,42 gam.
B. 2,70 gam.
C. 3,63 gam.
D. 5,12 gam.
11. Ph n ng nào dư i ñây KHÔNG th t o s n ph m là FeO ?

A. Fe(OH)2 t
→
B. C. Fe(NO3)2 t
→

B. FeCO3

t
→
500−600 o C

D. CO + Fe2O3 
→
12. Phát bi u nào dư i ñây là ñúng (gi thi t c...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi thử đại học môn hóa - Người đăng: nguyenphu-bang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
171 Vietnamese
đề thi thử đại học môn hóa 9 10 974