Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN LÝ ĐỀ SỐ 15

Được đăng lên bởi Anh Duy
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 276 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN LÝ ĐỀ SỐ 15
-Tuyensinh247.com
Thời gian làm bài thi: 90 phút không kể thời gian phát đề
I. PHẦN CHUNG
Câu 1 : Một nam châm điện dùng dòng điện xoay chiều có tần số f được đặt phía trên sợi dây thép căng ngang có chiều dài 50 cm,
hai đầu cố định. Do tác dụng của nam châm điện, dây thép dao động tạo sóng dừng. Biết vận tốc truyền sóng trên dây thép là 20 m/s.
Số bụng sóng trên dây là 5. Tân số f bằng
A. 200 Hz

B. 100 Hz

C. 50 Hz

D. 1 Hz

Câu 2 : Một con lắc lò xo treo thẳng đứng (m = 100 g, k = 40 N/m, chiều dài tự nhiên l0 = 30 cm) đang dao động điều hòa và khi vật
ở vị trí thấp nhất lò xo có chiều dài là 36,5 cm. Lấy g = 10 m/s2. Động năng của vật nặng khi lò xo có chiều dài 34,5 cm bằng
A. 0,24 J.

B. 0,012 J.

C. 0,036 J.

D. 24 mJ.

Câu 3 : Phát biểu nào sai khi nói về hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng?
A. Xảy ra khi ánh sáng đi qua B. Không tuân theo định luật
một lỗ nhỏ.
truyền thẳng ánh sáng.

C. Giải thích được khi coi ánh D. Giải thích được khi coi
sáng là sóng.
chùm sáng là chùm hạt.

B. x = 2cos(10t ) (cm)

C. x = 4cos(20t ) (cm)

N
H

A. x = 2cos(10t +

24
7

Câu 4 : Một lò xo đầu trên cố định, đầu dưới treo vật khối lượng 100 g. Cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Trong
quá trình dao động, chiều dài của lò xo biến đổi từ 40 cm đến 44 cm và khi qua vị trí cân bằng vật có tốc độ bằng 20 cm/s. Lấy g = 10
m/s2. Viết phương trình dao động. Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống, lúc t = 0 lò xo có chiều dài 41 cm và
đang đi xuống
D. x = 2cos(10t ) (cm)

) (cm)

A. 0,75π

YE
N

SI

Câu 5 : Cho đoạn mạch gồm một cuộn dây và một ampe kế mắc nối tiếp. Lần lượt mắc hai đầu mạch vào nguồn điện không đổi có
điện áp U và vào nguồn điện xoay chiều có điện áp u = 2Ucos2πft thì ampe kế đều chỉ cùng một trị số là I. Bỏ qua điện trở của các
dây nối và của ampe kế. Dòng điện xoay chiều lệch pha so với điện áp hai đầu cuộn dây một góc bằng
B. 0,5π

C. -0,125π

D. -0,25π

A. 1 N

B. 0,2 N

TU

Câu 6 : Con lắc lò xo có khối lượng 0,5 kg đang dao động điều hòa. Độ lớn cực đại của gia tốc và vận tốc lần lượt là 5 m/s2 và 0,5
m/s. Khi tốc độ của con lắc là 0,3 m/s thì lực kéo về có độ lớn là
C. 2 N

D. 0,4 N

Câu 7 : Một sóng cơ có chu kì T = 0,2 s truyền theo phương x’Ox. Hai điểm gần nhau nhất trên phương x’Ox cách nhau 20 cm dao
động lệch pha nhau 0,2π. Tốc độ truyền sóng trên phương x’Ox là
A. 20 m/s

B. 40 m/s

C. 5 m/s

D. 10 m/s

Câu 8 : Một ống sáo có một đầu hở phát ra âm cơ bản tần số 650 Hz. Họa âm hình ...
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN LÝ ĐỀ SỐ 15
-Tuyensinh247.com
Thời gian làm bài thi: 90 phút không kể thời gian phát đề
I. PHẦN CHUNG
Câu 1 : Một nam châm điện dùng dòng điện xoay chiều có tần số f được đặt phía trên sợi dây thép căng ngang có chiều dài 50 cm,
hai đầu cố định. Do tác dụng của nam châm điện, dây thép dao động tạo sóng dừng. Biết vận tốc truyền sóng trên dây thép là 20 m/s.
Số bụng sóng trên dây là 5. Tân số f bằng
A. 200 Hz B. 100 Hz C. 50 Hz D. 1 Hz
Câu 2 : Một con lắc lò xo treo thẳng đứng (m = 100 g, k = 40 N/m, chiều dài tự nhiên l0 = 30 cm) đang dao động điều hòa và khi vật
ở vị trí thấp nhất lò xo có chiều dài là 36,5 cm. Lấy g = 10 m/s2. Động năng của vật nặng khi lò xo có chiều dài 34,5 cm bằng
A. 0,24 J. B. 0,012 J. C. 0,036 J. D. 24 mJ.
Câu 3 : Phát biểu nào sai khi nói về hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng?
A. Xảy ra khi ánh sáng đi qua
một lỗ nhỏ.
B. Không tuân theo định luật
truyền thẳng ánh sáng.
C. Giải thích được khi coi ánh
sáng là sóng.
D. Giải thích được khi coi
chùm sáng là chùm hạt.
Câu 4 : Một lò xo đầu trên cố định, đầu dưới treo vật khối lượng 100 g. Cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Trong
quá trình dao động, chiều dài của lò xo biến đổi từ 40 cm đến 44 cm và khi qua vị trí cân bằng vật có tốc độ bằng 20 cm/s. Lấy g = 10
m/s2. Viết phương trình dao động. Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống, lúc t = 0 lò xo có chiều dài 41 cm và
đang đi xuống
A. x = 2cos(10t +
) (cm)
B. x = 2cos(10t -
) (cm)
C. x = 4cos(20t -
) (cm)
D. x = 2cos(10t -
) (cm)
Câu 5 : Cho đoạn mạch gồm một cuộn dây và một ampe kế mắc nối tiếp. Lần lượt mắc hai đầu mạch vào nguồn điện không đổi có
điện áp U và vào nguồn điện xoay chiều có điện áp u = 2Ucos2πft thì ampe kế đều chỉ cùng một trị số là I. Bỏ qua điện trở của các
dây nối và của ampe kế. Dòng điện xoay chiều lệch pha so với điện áp hai đầu cuộn dây một góc bằng
A. 0,75π B. 0,5π C. -0,125π D. -0,25π
Câu 6 : Con lắc lò xo có khối lượng 0,5 kg đang dao động điều hòa. Độ lớn cực đại của gia tốc và vận tốc lần lượt là 5 m/s2 và 0,5
m/s. Khi tốc độ của con lắc là 0,3 m/s thì lực kéo về có độ lớn là
A. 1 N B. 0,2 N C. 2 N D. 0,4 N
Câu 7 : Một sóng cơ có chu kì T = 0,2 s truyền theo phương x’Ox. Hai điểm gần nhau nhất trên phương x’Ox cách nhau 20 cm dao
động lệch pha nhau 0,2π. Tốc độ truyền sóng trên phương x’Ox là
A. 20 m/s B. 40 m/s C. 5 m/s D. 10 m/s
Câu 8 : Một ống sáo có một đầu hở phát ra âm cơ bản tần số 650 Hz. Họa âm hình thành trong ống sáo không có giá trị nào sau đây?
A. 2600 Hz B. 1950 Hz C. 3250 Hz D. 5850 Hz
Câu 9 : Để thiết lập một thang bậc về cường độ âm, người ta đưa ra khái niệm
A. Độ to của âm. B. Mức cường độ âm. C. Âm sắc. D. Đặc trưng sinh lí.
Câu 10 : Đặt vào hai đầu mạch điện RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi thì điện áp hiệu dụng trên
các phần tử R, L và C đều bằng nhau. Khi tụ C bị nối tắt thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R
A. Tăng 2 lần. B. Giảm √2 lần. C. Tăng √2 lần. D. Giảm 2 lần.
TUYENSINH247
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN LÝ ĐỀ SỐ 15 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN LÝ ĐỀ SỐ 15 - Người đăng: Anh Duy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN LÝ ĐỀ SỐ 15 9 10 529