Ktl-icon-tai-lieu

Đè thi thử đại học môn Lý

Được đăng lên bởi Mai Anh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 824 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ (Lần thứ 1)
Luyện Thi Đại Học – Ôn luyện “Kỳ Thi Quốc Gia” 2015
(Biên soạn: Trần Văn Đức)
(Thời gian làm bài: 90 phút)
Câu 1: Một chất điểm dao động điều hoà với phương trình x = 6sin (t +


) (cm). Kể từ thời điểm t = 0, thời điểm
6

chất điểm qua li độ x = -3 3 (cm) lần thứ 2013 là:
a. 4.025,5 (s)
b. 2.012,75 (s)
c. 2013,17(s)
d. 2012,5 (s)
Câu 2: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Thay đổi L thì
thấy điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn cảm đạt cực đại và bằng 200 (v), lúc đó điện áp giữa 2 đầu tụ điện C bằng 100
(v). Giá trị điện áp U hiệu dụng giữa 2 đầu mạch là:
a. 300 (V)
b. 200 2 (V)
c. 150 (V)
d. 100 2 (V)
Câu 3: Thực hiện thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng. Nguồn sáng S phát ra đồng thời 3 ánh sáng đơn sắc 1 =
0.6m, 2 = 0.5m và 3 = 0,7 (m). Trong khoảng giữa 2 vân cùng màu liên tiếp, nếu 2 vân sáng trùng nhau ta chỉ tính
là 1 vân thì vân sáng quan sát được là:
a. 89
b. 88
c. 90
d. 87
Câu 4: Vật nhỏ của con lắc lò xo treo thẳng đứng đang đứng yên ở vị trí cân bằng thì được kéo xuống dưới theo phương
thẳng đứng đến vị trí lò xo dãn một đoạn gấp 3 lần độ dãn của lò xo khi vật cân bằng ,rồi thả nhẹ cho dao động điều
hoà. Biết thời gian lò xo bị nén trong 1 chu kỳ là

1
(s), khối lượng vật nhỏ m = 100g, lấy g = 10m/s2 và 2 = 10. Lực
6

kéo về lớn nhất là : a . 3 (N)
b. 2 (N)
c. 4 (N)
d. 1 (N)
Câu 5: Một mạch dao động LC lý tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên tụ 2 .10-9
(C) và cường độ dòng điện hiệu dụng là 1 (mA). Thời gian ngắn nhất từ lúc năng lượng điện trường bằng 3 lần năng
lượng từ trường đến khi năng lượng điện trường bằng
a.


. 10-6 (s)
5

b.


. 10-6 (s)
4

1
lần năng lượng từ trường là:
3


c. . 10-6 (s)
d. . 10-6 (s)
3
6

Câu 6: Chiếu lần lượt 2 bức xạ điện từ 1, và 2 = 1/3 vào một tấm kim loại có công thoát electron 3.1054 (eV) thì thấy
động năng ban đầu cực đại của các quang electron gấp 9 lần nhau. Bước sóng của 1 là:
a. 0.32 (m)
b. 0.36(m)
c. 0.3(m)
d. 0.39(m)
Câu 7: Muốn thu được đúng 6 vạch quang phổ thì năng lượng cần dùng để kích thích1 khối khí nguyên tử Hydro khi nó
đang ở trạng thái kích thích thứ nhất là:
a. 2,55 (eV)  W < 2,856 (eV)
b. 11,985 (eV)  W <12,486 (eV)
c. 3,175 (eV)  W < 4,011 (eV)
d. 12,75 (eV)  W< 13,056 (eV)
Câu 8: Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã T = 2 giờ .Từ thời điểm t 1 đến thời điểm t2 = 2t1 số hạt nhân bị phân rã hết
25%. Tại thời điểm t3 = 3 t1 số hạt nhân ...




 !"#$%&'(
(Biên soạn: Trn Văn Đc)
(Thời gian làm bài: 90 phút)
)*: Một chất điểm dao động điều hoà với phương trình x = 6sin (t +
6
) (cm). Kể từ thời điểm t = 0, thời điểm
chất điểm qua li độ x = -3
3
(cm) lần thứ 2013 là:
a. 4.025,5 (s) b. 2.012,75 (s) c. 2013,17(s) d. 2012,5 (s)
)*&: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L tụ điện C mắc nối tiếp. Thay đổi L thì
thấy điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn cảm đạt cực đại bằng 200 (v), lúc đó điện áp giữa 2 đầu tụ điện C bằng 100
(v). Giá trị điện áp U hiệu dụng giữa 2 đầu mạch là:
a. 300 (V) b. 200
2
(V) c. 150 (V) d. 100
2
(V)
)*+, Thực hiện thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng. Nguồn sáng S phát ra đồng thời 3 ánh sáng đơn sắc
1
=
0.6m,
2
= 0.5m và
3
= 0,7 (m). Trong khoảng giữa 2 vân cùng màu liên tiếp, nếu 2 vân sáng trùng nhau ta chỉ tính
là 1 vân thì vân sáng quan sát được là:
a. 89 b. 88 c. 90 d. 87
)*-, Vật nhỏ của con lắc lò xo treo thẳng đứng đang đứng yên ở vị trí cân bằng thì được kéo xuống dưới theo phương
thẳng đứng đến vị trí xo dãn một đoạn gấp 3 lần độ dãn của xo khi vật cân bằng ,rồi thả nhẹ cho dao động điều
hoà. Biết thời gian xo bị nén trong 1 chu kỳ
1
6
(s), khối lượng vật nhỏ m = 100g, lấy g = 10m/s
2
2
= 10. Lực
kéo về lớn nhất là : a . 3 (N) b. 2 (N) c. 4 (N) d. 1 (N)
)*(, Một mạch dao động LC tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên tụ
2
.10
-9
(C) cường độ dòng điện hiệu dụng 1 (mA). Thời gian ngắn nhất từ lúc năng lượng điện trường bằng 3 lần năng
lượng từ trường đến khi năng lượng điện trường bằng
1
3
lần năng lượng từ trường là:
a.
5
. 10
-6
(s) b.
4
. 10
-6
(s) c.
3
. 10
-6
(s) d.
6
. 10
-6
(s)
)*., Chiếu lần lượt 2 bức xạ điện từ
1
, và
2
=
1
/3 vào một tấm kim loại có công thoát electron 3.1054 (eV) thì thấy
động năng ban đầu cực đại của các quang electron gấp 9 lần nhau. Bước sóng của
1
là:
a. 0.32 (m) b. 0.36(m) c. 0.3(m) d. 0.39(m)
)*/, Muốn thu được đúng 6 vạch quang phổ thì năng lượng cần dùng để kích thích1 khối khí nguyên tử Hydro khi nó
đang ở trạng thái kích thích thứ nhất là:
a. 2,55 (eV) W < 2,856 (eV) b. 11,985 (eV) W <12,486 (eV)
c. 3,175 (eV) W < 4,011 (eV) d. 12,75 (eV) W< 13,056 (eV)
)*0, Một chất phóng xạchu kỳ bán T = 2 giờ .Từ thời điểm t
1
đến thời điểm t
2
= 2t
1
shạt nhân bị phân hết
25%. Tại thời điểm t
3
= 3 t
1
số hạt nhân còn lại chiếm.
a. 5% b. 12,5% c. 7.5% d. 8,33%
)*1, Một chất lỏng hấp thụ ánh sáng bước sóng 0.5 (m) phát ra ánh sáng bước sóng 0.6 (m). Biết hiệu
suất phát quang là 80%. Phần trăm số phô tôn bị hấp thu dẫn đến sự phát quang là:
a. 80% b. 95% c. 89% d. 96%
)*', Phản ứng hạt nhân:
6 4
3 2
n Li X
toả năng lượng 6 (MeV). Giả sử động năng các hạt trước phản ứng
không đáng kể. Lấy gần đúng khối lượng các hạt nhân bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. Động năng của hạt X
là:
a. 4,125 (MeV) b. 2,436 (MeV) c. 3,429 (MeV) d. 5.368 (MeV)
)*, Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt l
1
l
2
= 2,25 l
1
dao động điều hoà tại cùng một nơi với tần số góc lần
lượt là
1
2
. Nối 2 con lắc thành một con lắc duy nhất thì thấy nó dao động với tần số góc 3,328 (Rad/s). Tần số góc
1
2
có giá trị là:
a.
1
= 3 (Rad/s),
2
= 2 (Rad/s) b.
1
= 4 (Rad/s),
2
= 6 (Rad/s)
c.
1
= 2 (Rad/s),
2
= 3 (Rad/s) d.
1
= 6 (Rad/s),
2
= 4 (Rad/s)
*
Đè thi thử đại học môn Lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đè thi thử đại học môn Lý - Người đăng: Mai Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đè thi thử đại học môn Lý 9 10 700