Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH KHỐI B LẦN 3 NĂM 2014 - THPT TRẦN PHÚ, HẢI PHÒNG

Được đăng lên bởi Trần Quỳnh Hoa
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1241 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH KHỐI B LẦN 3 NĂM 2014 - THPT
TRẦN PHÚ, HẢI PHÒNG
Câu 1: Số alen của gen I, II và III lần lượt là 5, 3 và 7. Biết các gen đều nằm trên NST
thường và không cùng nhóm liên kết. Số kiểu gen đồng hợp về 2 cặp gen và dị hợp về 2 cặp
gen lần lượt là
A. 71 và 303.

B. 270 và 390.

C. 105 và 630.

D. 630 và 1155.

Câu 2: Một nhà hoá sinh học đã phân lập và tinh sạch được các phân tử cần thiết cho quá
trình sao chép ADN. Khi cô ta bổ sung thêm ADN, sự sao chép diễn ra, nhưng mỗi phân tử
ADN bao gồm một mạch bình thường kết cặp với nhiều phân đoạn ADN gồm vài trăm
nucleôtit. Nhiều khả năng là cô ta đã quên bổ sung vào hỗn hợp thành phần gì?
A. Primaza (enzim mồi).

B. ADN polymeraza.

C. ARN polymeraza.

D. ADN ligaza

Câu 3: Cho Ruồi giấm thuần chủng mắt đỏ, cánh nguyên giao phối với ruồi mắt trắng cánh
xẻ thu được F1 100% ruồi mắt đỏ, cánh nguyên. Tiếp tục cho F1 giao phối với nhau F2 thu
được: 282 ruồi mắt đỏ, cánh nguyên : 62 ruồi mắt trắng, cánh xẻ : 18 ruồi mắt trắng, cánh
nguyên : 18 ruồi mắt đỏ, cánh xẻ. Cho biết 1 gen qui định 1 tính trạng, các gen nằm trên vùng
không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và có một số hợp tử qui định ruồi mắt trắng
cánh xẻ bị chết. Trong tất cả các hợp tử của F2 số hợp tử chết chiếm bao nhiêu phần trăm?
A. 24%.

B. 15,5%.

C. 5%.

D. 9%.

Câu 4: Ba loài ếch: Rana pipiens, Rana clamitans và Rana sylvatica, cùng sinh sống trong
một ao. Song chúng bao giờ cũng bắt cặp giao phối đúng với các cá thể cùng loài vì các loài
ếch này có tiếng kêu khác nhau. Đây là ví dụ về kiểu cách li nào?
A. Cách li tập tính.

B. Cách li thời gian.

C. Cách li sinh thái.

D. Cách li sau hợp tử và con lai bất thụ.

Câu 5: Ý nghĩa nào dưới đây không phải của hiện tượng hoán vị gen?
A. Tái tổ hợp lại các gen quý trên các NST khác nhau của cặp tương đồng tạo thành nhóm
gen kiên kết.
B. Làm tăng số biến dị tổ hợp, cung cấp nguyên liệu cho quá trình chọn lọc và tiến hoá.
C. Đặt cơ sở cho việc lập bản đồ gen.
D. Giúp giải thích cơ chế của hiện tượng chuyển đoạn tương hỗ trong đột biến cấu trúc NST.
Câu 6: Nhóm loài ưu thế là nhóm loài

A. có tần suất xuất hiện và độ phong phú rất thấp, nhưng sự có mặt của chúng lại làm tăng
mức độ đa dạng cho quần xã.
B. có tần suất xuất hiện và độ phong phú cao, sinh khối lớn, quyết định chiều hướng phát
triển của quần xã.
C. có vai trò thay thế cho nhóm loài khác khi nhóm này suy vong vì một nguyên nhân nào đó.
D. có vai trò kiểm soát và khống chế sự phát triển của các loài khác, duy trì s...
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH KHỐI B LẦN 3 NĂM 2014 - THPT
TRẦN PHÚ, HẢI PHÒNG
Câu 1: Số alen của gen I, II và III lần lượt là 5, 3 và 7. Biết các gen đều nằm trên NST
thường và không cùng nhóm liên kết. Số kiểu gen đồng hợp về 2 cặp gen và dị hợp về 2 cặp
gen lần lượt là
A. 71 và 303. B. 270 và 390. C. 105 và 630. D. 630 và 1155.
Câu 2: Một nhà hoá sinh học đã phân lập và tinh sạch được các phân tử cần thiết cho quá
trình sao chép ADN. Khi cô ta bổ sung thêm ADN, sự sao chép diễn ra, nhưng mỗi phân tử
ADN bao gồm một mạch bình thường kết cặp với nhiều phân đoạn ADN gồm vài trăm
nucleôtit. Nhiều khả năng là cô ta đã quên bổ sung vào hỗn hợp thành phần gì?
A. Primaza (enzim mồi). B. ADN polymeraza.
C. ARN polymeraza. D. ADN ligaza
Câu 3: Cho Ruồi giấm thuần chủng mắt đỏ, cánh nguyên giao phối với ruồi mắt trắng cánh
xẻ thu được F
1
100% ruồi mắt đỏ, cánh nguyên. Tiếp tục cho F
1
giao phối với nhau F
2
thu
được: 282 ruồi mắt đỏ, cánh nguyên : 62 ruồi mắt trắng, cánh xẻ : 18 ruồi mắt trắng, cánh
nguyên : 18 ruồi mắt đỏ, cánh xẻ. Cho biết 1 gen qui định 1 tính trạng, các gen nằm trên vùng
không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và có một số hợp tử qui định ruồi mắt trắng
cánh xẻ bị chết. Trong tất cả các hợp tử của F
2
số hợp tử chết chiếm bao nhiêu phần trăm?
A. 24%. B. 15,5%. C. 5%. D. 9%.
Câu 4: Ba loài ếch: Rana pipiens, Rana clamitans và Rana sylvatica, cùng sinh sống trong
một ao. Song chúng bao giờ cũng bắt cặp giao phối đúng với các cá thể cùng loài vì các loài
ếch này có tiếng kêu khác nhau. Đây là ví dụ về kiểu cách li nào?
A. Cách li tập tính. B. Cách li thời gian.
C. Cách li sinh thái. D. Cách li sau hợp tử và con lai bất thụ.
Câu 5: Ý nghĩa nào dưới đây không phải của hiện tượng hoán vị gen?
A. Tái tổ hợp lại các gen quý trên các NST khác nhau của cặp tương đồng tạo thành nhóm
gen kiên kết.
B. Làm tăng số biến dị tổ hợp, cung cấp nguyên liệu cho quá trình chọn lọc và tiến hoá.
C. Đặt cơ sở cho việc lập bản đồ gen.
D. Giúp giải thích cơ chế của hiện tượng chuyển đoạn tương hỗ trong đột biến cấu trúc NST.
Câu 6: Nhóm loài ưu thế là nhóm loài
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH KHỐI B LẦN 3 NĂM 2014 - THPT TRẦN PHÚ, HẢI PHÒNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH KHỐI B LẦN 3 NĂM 2014 - THPT TRẦN PHÚ, HẢI PHÒNG - Người đăng: Trần Quỳnh Hoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH KHỐI B LẦN 3 NĂM 2014 - THPT TRẦN PHÚ, HẢI PHÒNG 9 10 975