Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử đại học môn Toán 2015 tỉnh Hà Tỉnh

Được đăng lên bởi Đức Trần Văn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 197 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT HỒNG LĨNH
HÀ TĨNH

KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015
Môn thi: To¸n
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề
(Đề có 01 trang, gồm 9 câu )

ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu 1 (4,0 điểm). Cho hàm số y  x 3  3x 2  1 (1)
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1).
b) Lập phương trình tiếp tuyến với (C), biết tiếp tuyến song song với đường thẳng 9x - y + 6 = 0.
Câu 2 (2,0 điểm).
a) Giải phương trình 2sin2x + 3 – 6sinx – 2cosx = 0
b) Giải phương trình 42 x  2 x  4  15.4 x  x  4  16  0
0

Câu 3 (2,0 điểm). Tính tích phân I  x 2 ( x  1) 5 dx
1

Câu 4 (2,0 điểm).





x
2
a) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số: y  e . x  3 trên đoạn [–2;2].

b) Để chào mừng Đại hội Đảng các cấp, thị xã Hồng Lĩnh lập danh sách 14 tuyến phố cần tu sửa. Có 4
tuyến phố thuộc phường Nam Hồng, 6 tuyến phố thuộc phường Bắc Hồng và 4 tuyến phố thuộc phường
Trung Lương. Chọn ngẫu nhiên 8 tuyến phố để tu sửa đợt đầu. Tính xác suất để 2 tuyến phố thuộc phường
Nam Hồng, 4 tuyến phố thuộc phường Bắc Hồng và 2 tuyến phố thuộc phường Trung Lương được chọn.
Câu 5 (2,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, mặt bên SAB là tam
giác đều, gọi H là trung điểm của đoạn AB. Biết hai mặt phẳng (SHD) và mặt phẳng (SHC) cùng vuông góc
với mặt phẳng (ABCD). Gọi M là trung điểm của AD. Tính thể tích của khối chóp S.HCD và tính khoảng
cách giữa hai đường thẳng CM và SD.
Câu 6 (2,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho tứ diện ABCD, biết tọa độ
các đỉnh A(1; 1; 0), B(3; 1; 2), C(-1; 1; 2) và D(1; -1; 2). Hãy lập phương trình mặt cầu ngoại tiếp tứ diện
ABCD và tính thể tích khối cầu tương ứng với mặt cầu đó.
Câu 7 (2,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho hình chữ nhật ABCD có A(5;-7),
điểm C thuộc đường thẳng d1 có phương trình x – y + 4 = 0. Đường thẳng d 2 đi qua D và trung điểm của
đoạn AB có phương trình 3x – 4y – 23 = 0. Tìm tọa độ của B và C, biết điểm B có hoành độ dương.







  2  x  x 2  4 x  5 y 2  1  y 1
Câu 8 (2,0 điểm). Giải hệ phương trình sau 
 3x  2  x 2 y  2 x  2 0
Câu 9 (2,0 điểm). Cho x, y, z là ba số dương thỏa mãn x + y + z = 3. Chứng minh rằng
xy  yz  zx 

1
 xyz  3
xyz

---------- HẾT ---------Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì
thêm.

Họ và tên thí sinh:..............................................; Số báo danh:...................

...
TRƯỜNG THPT HỒNG LĨNH
HÀ TĨNH
ĐỀ CHÍNH THỨC
KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015
Môn thi: To¸n
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề
(Đề có 01 trang, gồm 9 câu )
Câu 1 (4,0 điểm). Cho hàm số
3 2
y x 3x 1
(1)
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1).
b) Lập phương trình tiếp tuyến với (C), biết tiếp tuyến song song với đường thẳng 9x - y + 6 = 0.
Câu 2 (2,0 điểm).
a) Giải phương trình 2sin2x + 3 – 6sinx – 2cosx = 0
b) Giải phương trình
2 2 4 4
4 15.4 16 0
x x x x
Câu 3 (2,0 điểm). Tính tích phân
0
1
52
)1( dxxxI
Câu 4 (2,0 điểm).
a) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số:
2
. 3
x
y e x
trên đoạn [–2;2].
b) Để chào mừng Đại hội Đảng các cấp, thị Hồng Lĩnh lập danh sách 14 tuyến phố cần tu sửa. 4
tuyến phố thuộc phường Nam Hồng, 6 tuyến phố thuộc phường Bắc Hồng 4 tuyến phố thuộc phường
Trung Lương. Chọn ngẫu nhiên 8 tuyến phố để tu sửa đợt đầu. Tính xác suất để 2 tuyến phố thuộc phường
Nam Hồng, 4 tuyến phố thuộc phường Bắc Hồng và 2 tuyến phố thuộc phường Trung Lương được chọn.
Câu 5 (2,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình vuông cạnh a, mặt bên SAB tam
giác đều, gọi H là trung điểm của đoạn AB. Biết hai mặt phẳng (SHD) và mặt phẳng (SHC) cùng vuông góc
với mặt phẳng (ABCD). Gọi M trung điểm của AD. Tính thể tích của khối chóp S.HCD tính khoảng
cách giữa hai đường thẳng CM và SD.
Câu 6 (2,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho tứ diện ABCD, biết tọa độ
các đỉnh A(1; 1; 0), B(3; 1; 2), C(-1; 1; 2)D(1; -1; 2). Hãy lập phương trình mặt cầu ngoại tiếp tứ diện
ABCD và tính thể tích khối cầu tương ứng với mặt cầu đó.
Câu 7 (2,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ
Oxy
, cho hình chữ nhật ABCD A(5;-7),
điểm C thuộc đường thẳng d
1
phương trình x y + 4 = 0. Đường thẳng d
2
đi qua D trung điểm của
đoạn AB có phương trình 3x – 4y – 23 = 0. Tìm tọa độ của B và C, biết điểm B có hoành độ dương.
Câu 8 (2,0 điểm). Giải hệ phương trình sau
02223
11542
2
22
xyxx
yyxxx
Câu 9 (2,0 điểm). Cho x, y, z là ba số dương thỏa mãn x + y + z = 3. Chứng minh rằng
3
1
xyz
xyz
zxyzxy
---------- HẾT ----------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích
thêm.
Đề thi thử đại học môn Toán 2015 tỉnh Hà Tỉnh - Trang 2
Đề thi thử đại học môn Toán 2015 tỉnh Hà Tỉnh - Người đăng: Đức Trần Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi thử đại học môn Toán 2015 tỉnh Hà Tỉnh 9 10 720