Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử Đại học môn Toán - Khối A và A1 (Năm 2012-2013, Đà Nẵng)

Được đăng lên bởi xuannambka
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2027 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN V NĂM HỌC 2012 – 2013
Khu vực: Đà Nẵng
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 01 trang)
Ngày 09/12/2012

Môn: TOÁN ; Khối : A và A1
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề
(Thi thử lần VI sẽ được tổ chức vào ngày 23 tháng 12 năm 2012)

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
1
Câu I (2,0 điểm). Cho hàm số: y  x3  2x2  3x  1 (C).
3
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị  C  của hàm số.
b) Tìm các giá trị k , để tồn tại hai tiếp tuyến với  C  phân biệt và có cùng hệ số góc k , đồng thời đường thẳng đi qua
1

các tiếp điểm của hai tiếp tuyến đó tạo với đường thẳng  d  : x  2y  3  0 góc , biết cos  



Câu 2 (1,0 điểm). Giải bất phương trình 2 3  4

 x12



.

16 x 5



42 3



2 x 10





 x2  9 2 3  4

17



x 3

.

 1.

x
x
Câu 3 (1,0 điểm). Giải phương trình 2sin 6 x cos  4cos 2 x cos x  sin 4 x cos  4cos5 x.
2
2
2

Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân I  
1

x
x

4

x 1

dx.

Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình chóp S. ABC có đáy ABC là tam giác đều AB  a 3. Biết mặt bên  SBC  vuông với đáy
2
và hai mặt bên  SAB  ,  SAC  cùng tạo với đáy một góc bằng  thỏa mãn tan   . Gọi M , N lần lượt là hình chiếu
3
của A lên SB và SC. Tính thể tích khối AMNBC và diện tích tam giác AMN .
Câu 6 (1,0 điểm). Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn x2  y 2  z 2  3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
1
1
1
P 4
 4
 4
.
x  2 y  1 2 z  1 y  2 z  1 2 x  1 z  2 x  1 2 y  1

II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm): Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình Chuẩn
Câu 7.a (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có phương trình đường
thẳng BD : 2 x  y  12  0, đường thẳng AB đi qua M  5;1 và đường thẳng BC đi qua N  9;3 . Biết hoành độ
điểm B lớn hơn 5, tìm tọa độ đỉnh B.
Câu 8.a (1,0 điểm). Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm A 1, 1, 2  và B  3, 2, 1 . Viếtphương

trình mặt phẳng  P  đi qua hai điểm A, B biết mặt phẳng  P  vuông góc với mặt phẳng  Q  : x  2 y  2 z  3  0.
Câu 9.a (1,0 điểm). Một đoàn tàu gồm có 3 toa, có 5 hành khách chờ lên tàu. Mỗi người chọn cho mình một toa một
cách ngẫu nhiên và độc lập. Tìm xác xuất để cho mỗi toa có ít nhất 1 hành khách mới lên tàu.
B. Theo chương trình Nâng cao
Câu 7.b (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có phương trình các đường
thẳng AB : x  3 y  10  0, AC : x  2 y  10  0 và trực tâm H  3;1 . Xác định tọ...
ĐỀ THI THỬ ĐA
̣
I HỌC LẦN V NĂM HỌC 2012 – 2013
Khu vực: Đà Nẵng
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 01 trang)
Ngày 09/12/2012
Môn: TOÁN ; Khối : A và A1
Thời gian la
̀
m ba
̀
i: 180 phút, không kể thời gian phát đề
(Thi thử lần VI sẽ được tổ chức vào ngày 23 tháng 12 năm 2012)
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu I (2,0 điểm). Cho hàm số:
32
1
y x 2x 3x 1 (C).
3
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị
C
của hàm số.
b) Tìm các gtrị
,k
để tồn tại hai tiếp tuyến với
C
phân biệt và cùng hệ số góc
,k
đồng thời đường thẳng đi qua
các tiếp điểm của hai tiếp tuyến đó tạo với đường thẳng
d : x 2y 3 0
góc
,
biết

1
cos .
17
Câu 2 (1,0 điểm). Giải bất phương trình
2
5
13
2
2 10
16
2 3 4 9 2 3 4 1.
4 2 3
.
x
xx
x
x

Câu 3 (1,0 điểm). Giải phương trình
Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân
2
4
1
.
1
x
I dx
xx
Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình chóp
.S ABC
đáy
ABC
tam giác đều
3.AB a
Biết mặt bên
SBC
vuông với đáy
hai mặt bên
,SAB SAC
cùng tạo với đáy một góc bằng
thỏa mãn
2
tan .
3
Gọi
,MN
lần lượt nh chiếu
của
A
lên
SB
.SC
Tính thể tích khối
AMNBC
và diện tích tam giác
.AMN
Câu 6 (1,0 điểm). Cho
,,x y z
là các số thực dương thỏa mãn
2 2 2
3.x y z
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
4 4 4
111
.
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
P
x y z y z x z x y
II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm): Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình Chuẩn
Câu 7.a (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ
,Oxy
cho hình chữ nhật
ABCD
phương trình đường
thẳng
: 2 12 0,BD x y
đường thẳng
AB
đi qua
5;1M
đường thẳng
BC
đi qua
9;3 .N
Biết hoành độ
điểm
B
lớn hơn 5, tìm tọa độ đỉnh
.B
Câu 8.a (1,0 điểm). Trong không gian với hệ trục tọa độ
,Oxyz
cho điểm
1, 1, 2A
3, 2, 1 .B
Viếtphương
trình mặt phẳng
P
đi qua hai điểm
,AB
biết mặt phẳng
P
vuông góc với mặt phẳng
: 2 2 3 0.Q x y z
Câu 9.a (1,0 điểm). Một đoàn tàu gồm có 3 toa, có 5 hành khách chờ lên tàu. Mỗi người chọn cho mình một toa một
cách ngẫu nhiên và độc lập. Tìm xác xuất để cho mỗi toa có ít nhất 1 hành khách mới lên tàu.
B. Theo chương trình Nâng cao
Câu 7.b (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ
,Oxy
cho tam giác
ABC
có phương trình các đường
thẳng
: 3 10 0, : 2 10 0AB x y AC x y
và trực tâm
3;1 .H
Xác định tọa độ các đỉnh B và C, viết phương trình
đường tròn ngoại tiếp tam giác
.ABC
Câu 8.b (1,0 điểm). Trong không gian với hệ trục tọa độ
,Oxyz
cho đường thẳng
21
:
1 2 1
x y z
d


và mặt
phẳng
: 3 2 2 12 0.P x y z
Viết phương trình đường thẳng
d
là hình chiếu của đường thẳng d lên
.P
Câu 9.b (1,0 điểm). Giải hệ phương trình
2
2
1 cos
tan
1 sin
,.
4 12.2 32 log 2 1 0
xx
x
x
x
x y R
x
……………….HẾT……………….
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Đề thi thử Đại học môn Toán - Khối A và A1 (Năm 2012-2013, Đà Nẵng) - Người đăng: xuannambka
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi thử Đại học môn Toán - Khối A và A1 (Năm 2012-2013, Đà Nẵng) 9 10 465