Ktl-icon-tai-lieu

đề thi thử đại học môn toán

Được đăng lên bởi Vũ Quang Hợp
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 671 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguồn: diemthi.24h.com.vn

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2012 -2013
Môn thi : TOÁN (ĐỀ 32)
Câu I: (2,0 điểm)
Cho hàm số y = x 3 − 3x 2 − 9 x + m , trong đó m là tham số thực.
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho khi m = 0 .
2. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số đã cho cắt trục hoành tại 3
điểm phân biệt có hoành độ lập thành cấp số cộng.
Câu II: (2,0 điểm)
1
x 1
x
+ cos 2 = sin 2 .
4
3 2
2
1
1
8
2. Giải phương trình: log 2 ( x + 3) + log 4 ( x − 1) = 3 log 8 (4 x ) .
2
4

1. Giải phương trình:

Câu III: (1,0 điểm)
π
4

Tính tích phân: I = ∫
π
6

tan x
cos x 1 + cos 2 x

dx .

Câu IV: (1,0 điểm)
Tính thể tích của khối hộp ABCD. A' B ' C ' D ' theo
tứ diện đều cạnh a .
Câu V: ( 1,0 điểm)
Tìm các giá trị của tham số
 1 
− ;1 :

 2 


a . Biết rằng AA' B ' D' là khối

m để phương trình sau có nghiệm duy nhất thuộc đoạn

3 1 − x 2 − 2 x 3 + 2 x 2 +1 = m

( m ∈ R ).

Câu VI: (2,0 điểm)
1. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng (d ) có phương trình: 2 x − y − 5 = 0 và
hai điểm A(1;2) ; B ( 4;1) . Viết phương trình đường tròn có tâm thuộc đường
thẳng (d ) và đi qua hai điểm A , B .
2. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho hai điểm A(1;1;2) , B ( 2;0;2) .
a. Tìm quỹ tích các điểm M sao cho MA 2 − MB 2 = 5 .
b. Tìm quỹ tích các điểm cách đều hai mặt phẳng (OAB) và (Oxy ) .
Câu VII: (1,0 điểm)
1. Với n là số tự nhiên, chứng minh đẳng thức:
C n0 + 2.C n1 + 3.C n2 + 4.C n3 + ... + n.C nn −1 + ( n + 1).C nn = ( n + 2).2 n −1 .

Điểm thi 24h
Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT
Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm

Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT
Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT

Nguồn: diemthi.24h.com.vn
 x + iy − 2z = 10

2. Giải hệ phương trình:  x − y + 2iz = 20
ix + 3iy − (1 + i)z = 30

……………………. Hết……………………...
Lời giải tóm tắt(Đề 32)
Câu I:
2.
Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt có hoành độ lập thành cấp số cộng
⇔ Phương trình x 3 − 3 x 2 − 9 x + m = 0 có 3 nghiệm phân biệt lập thành cấp số cộng
⇔ Phương trình x 3 − 3 x 2 − 9 x = − m có 3 nghiệm phân biệt lập thành cấp số cộng
⇔ Đường thẳng y = − m đi qua điểm uốn của đồ thị
⇔ −m = −11 ⇔ m = 11.
Câu II:
1.

1
x 1
x
+ cos 2 = sin 2
4
3 2
2
2x
1 + cos
1
3 = 1 − cos x
⇔ +
4
2
4
2x
⇔ 1 + 2 + 2 cos
= 1 − cos x
3
⇔ 2 + 2 cos 2a = − cos 3a

x

a = ÷
3


⇔ 2 + 2 ( 2 cos 2 a − 1) = − ( 4 cos3 a − 3 cos a )
⇔ 2 + 4 cos2 a − 2 + 4 cos3 a − 3 cos a = 0
⇔ cos a ( 4 cos 2 a + 4 cos a − 3 ) = 0

Điểm thi 24h
Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT
Đề thi...
Nguồn: diemthi.24h.com.vn
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2012 -2013
Môn thi : TOÁN (ĐỀ 32)
Câu I: (2,0 điểm)
Cho hàm số
mxxxy
+=
93
23
, trong đó
m
là tham số thực.
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho khi
0
=
m
.
2. Tìm tất cả các giá trị của tham số
m
để đồ thị hàm số đã cho cắt trục hoành tại 3
điểm phân biệt có hoành độ lập thành cấp số cộng.
Câu II: (2,0 điểm)
1. Giải phương trình:
2
sin
2
1
3
cos
4
1
22
xx
=+
.
2. Giải phương trình:
)4(log3)1(log
4
1
)3(log
2
1
8
8
4
2
xxx
=++
.
Câu III: (1,0 điểm)
Tính tích phân:
+
=
4
6
2
cos1cos
tan
π
π
dx
xx
x
I
.
Câu IV: (1,0 điểm)
Tính thể tích của khối hộp
''''. DCBAABCD
theo
a
. Biết rằng
''' DBAA
là khối
tứ diện đều cạnh
a
.
Câu V: ( 1,0 điểm)
Tìm các giá trị của tham số
m
để phương trình sau có nghiệm duy nhất thuộc đoạn
:
mxxx
=++
12213
232
(
Rm
).
Câu VI: (2,0 điểm)
1. Trong mặt phẳng
Oxy
, cho đường thẳng
)(d
có phương trình:
052
=
yx
hai điểm
;
)1;4(B
. Viết phương trình đường tròn có tâm thuộc đường
thẳng
)(d
và đi qua hai điểm
A
,
B
.
2. Trong không gian với hệ toạ độ
Oxyz
, cho hai điểm
)2;1;1(A
,
)2;0;2(B
.
a. Tìm quỹ tích các điểm
M
sao cho
5
22
=
MBMA
.
b. Tìm quỹ tích các điểm cách đều hai mặt phẳng
)(OAB
)(Oxy
.
Câu VII: (1,0 điểm)
1. Với
n
là số tự nhiên, chứng minh đẳng thức:
113210
2).2().1(.....4.3.2
+=+++++++
nn
n
n
nnnnn
nCnCnCCCC
.
Điểm thi 24h
Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT
Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT
đề thi thử đại học môn toán - Trang 2
đề thi thử đại học môn toán - Người đăng: Vũ Quang Hợp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
đề thi thử đại học môn toán 9 10 934