Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 MÔN VẬT LÝ. Khối A

Được đăng lên bởi nguyenvy000000
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1228 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013
MÔN VẬT LÝ. Khối A

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Họ và tên thí sinh: ………………………………………………………SBD:……….
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Cho hai loa là nguồn phát sóng âm S1, S2 phát âm cùng phương trình
u S1  u S2  a cos t . Tốc độ truyền âm trong không khí là 345(m/s). Một người đứng ở vị trí
M cách S1 là 3(m), cách S2 là 3,375(m). Tần số âm nhỏ nhất, để người đó không nghe được
âm từ hai loa phát ra là:
A. 480(Hz)
B. 440(Hz)
C. 420(Hz)
D. 460(Hz)
Câu 2: Công thoát electron của kim loại làm catôt của một tế bào quang điện là 4,5eV. Chiếu
vào catôt lần lượt các bức xạ có bước sóng  1 = 0,16  m,  2 = 0,20  m,  3 = 0,25  m,  4
= 0,30  m,  5 = 0,36  m,  6 = 0,40  m. Cho h = 6,625.10 -34J.s, e = 1,6.10-19C, c = 3.108m/s.
Các bức xạ gây ra được hiện tượng quang điện là:
A.  3,  4,  5.
B.  1,  2.
C.  2,  3,  4.
D.  1,  2,  3.
v
Câu 3: Đồ thị vận tốc - thời gian của một vật dao động
cơ điều hoà được cho như hình vẽ bên. Tìm phát biểu
đúng:
A. Tại thời điểm t3, li độ của vật có giá trị âm
t3 t4
t
0 t1 t2
B. Tại thời điểm t4, li độ của vật có giá trị dương
C. Tại thời điểm t2, gia tốc của vật có giá trị âm
D. Tại thời điểm t1, gia tốc của vật có giá trị dương
Câu 4: Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L
=

1
mH và một tụ xoay. Tụ xoay biến thiên theo góc xoay C =   30 (pF). Để thu được
108 2

sóng điện từ có bước sóng 15m thì góc xoay của tụ phải là:
A. 36,5 0.
B. 38,5 0.
C. 35,50.
D. 37,50.
Câu 5: Một sóng cơ có bước sóng , tần số f và biên độ a không đổi, lan truyền trên một
đường thẳng từ điểm M đến điểm N cách M một đoạn

7
. Tại một thời điểm nào đó, tốc độ
3

dao động của M bằng 2fa, lúc đó tốc độ dao động của điểm N bằng :
A. 3fa.
B. 0.
C. fa.
D. 2fa.
Câu 6: Chọn kết luận sai về dao động cưỡng bức ?
A. Biên độ của dao động cưỡng bức tỷ lệ thuận với biên độ của ngoại lực và phụ thuộc vào
tần số của ngoại lực.
B. Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực.
C. Dao động cưỡng bức là dao động được duy trì bởi ngoại lực biến thiên tuần hoàn theo
thời gian.
D. Khi vật dao động cưỡng bức, biên độ dao động không phụ thuộc vào tần số của lực
cưỡng bức.
Câu 7: Mạch điện xuay chiều gồm điện trở R = 100  nối tiếp với cuộn dây thuần cảm có độ
1
H . Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch có biẻu thức u =


2 cos(100 t  ) V. Biểu thức của cường độ dòng điện qua mạch là:
12

tự...
1
WWW.VIETMATHS.COM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌCM 2013
MÔN VẬT LÝ. Khối A
Thi gian làmi: 90 phút, không kthi gian phát đ
H và tên thí sinh: ………………………………………………………SBD:……….
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
u 1: Cho hai loa nguồn phát sóng âm S
1
, S
2
phát âm cùng phương trình
tcosauu
21
SS
. Tc độ truyền âm trong không klà 345(m/s). Mt người đứng vị trí
M cách S
1
3(m), cách S
2
3,375(m). Tần số âm nhỏ nhất, đngười đó không nghe được
âm từ hai loa phát ra là:
A. 480(Hz) B. 440(Hz) C. 420(Hz) D. 460(Hz)
u 2: Công thoát electron của kim loại làm catôt ca một tế bào quang điện là 4,5eV. Chiếu
vào catôt ln lượt các bức xạ có bước sóng
1
= 0,16
m,
2
= 0,20
m,
3
= 0,25
m,
4
= 0,30
m,
5
= 0,36
m,
6
= 0,40
m. Cho h = 6,625.10
-34
J.s, e = 1,6.10
-19
C, c = 3.10
8
m/s.
Các bc xy ra được hiện tượng quang điện là:
A.
3
,
4
,
5.
B.
1
,
2
. C.
2
,
3
,
4
. D.
1
,
2
,
3
.
u 3:
Đồ thị vn tốc - thời gian của một vật dao động
điều hoà được cho như hình v bên. Tìm phát biểu
đúng:
A. Tại thời điểm t
3
, li độ của vật có giá trị âm
B. Tại thời điểm t
4
, li độ của vật có giá trị dương
C. Tại thời điểm t
2
, gia tc của vật có giá trị âm
D. Tại thời điểm t
1
, gia tc của vật có giá trị dương
u 4: Mạch chọn sóng của máy thu tuyến gồm một cuộn dây thun cảm có đtự cảm L
=
2
108
1
mH mt tụ xoay. Tụ xoay biến thiên theo góc xoay C =
30
(pF). Để thu được
sóng điện từớc sóng 15m thì góc xoay ca tụ phải là:
A. 36,5
0
. B. 38,5
0
. C. 35,5
0
. D. 37,5
0
.
u 5: Mt sóng có bước sóng , tần số f biên đa không đổi, lan truyền trên một
đường thẳng tđiểm M đến điểm N ch M một đoạn
3
7
. Tại một thời điểm nào đó, tốc đ
dao động của M bằng 2fa, lúc đó tốc độ dao động của điểm N bằng :
A. 3fa. B. 0. C. fa. D. 2fa.
u 6: Chn kết luận sai về dao động cưỡng bức ?
A. Biên độ của dao động cưỡng bức tỷ lệ thuận với biên độ của ngoại lực và ph thuộc vào
tần số của ngoại lực.
B. Tần s của dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực.
C. Dao động cưỡng bức dao động được duy trì bởi ngoại lực biến thiên tuần hoàn theo
thi gian.
D. Khi vật dao động cưỡng bức, biên độ dao động không phụ thuộc vào tần số của lực
ỡng bức.
u 7: Mạch điện xuay chiều gồm điện trở R = 100
ni tiếp với cuộn dây thuần cảm độ
t cảm L =
H
1
. Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch biẻu thức u =
120 2cos(100
t
) V. Biu thức ca cường độ dòng điện qua mạch là:
v
t
0
t
1
t
2
t
3
t
4
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 MÔN VẬT LÝ. Khối A - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 MÔN VẬT LÝ. Khối A - Người đăng: nguyenvy000000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 MÔN VẬT LÝ. Khối A 9 10 122