Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2013 – 2014 MÔN HÓA HỌC

Được đăng lên bởi khunglongkinhdi1989
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1722 lần   |   Lượt tải: 4 lần
– Đề Thi Thử Đại Học
Trường THPT chuyên TRẦN ĐẠI NGHĨA
(Đề có 50 câu bắt buộc)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2013 – 2014
MÔN HÓA HỌC. Thời gian làm bài: 90 phút

MÃ ĐỀ: 155
(Cho biết các nguyên tử khối: He=4, H=1, C=12, O=16, S=32, N=14, Cl=35,5; Br=80, Na=23, K=39,
Mg=24, Al=27, Ca=40, Cr= 52, Mn=55, Fe=56, Zn=65, Cu=64, Ag=108, Ba=137).
Câu 1. Cho 6,175 gam Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa a mol HNO3. Sau phản ứng thu được dung dịch X
và 0,448 lit hỗn hợp khí Y gồm NO, N2O. Tỉ khối hơi của Y so với H2 là 18,5. Cô cạn dung dịch X thu được b gam
muối. Giá trị của a và b lần lượt là
A. 0,24 và 18,735.
B. 0,14 và 17,955.
C. 0,24 và 18,755.
D. 0,14 và 18,755.
HDG
Mol NO = nN2O=0.01
nZnx2= nNOx3 + nN2Ox8+nNH4NO3x8
mol NH4NO3=0,01
nHNO3=nNOx4 +
nN2Ox10+nNH4NO3x10=0,24
muối mNH4NO3 + ZnNO3= 18,755 C
Câu 2. Nung nóng hỗn hợp gồm bột Al và bột Fe3O4 trong môi trường không có không khí (xảy ra phản
ứng nhiệt nhôm, hiệu suất 100%). Các chất sau phản ứng cho tác dụng với dung dịch NaOH (dư), thu
được 6,72 lít khí H2 (đktc), cũng lượng chất này nếu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư) thu được
26,88 lít khí H2 (đktc). Khối lượng bột Al và Fe3O4 trong hỗn hợp đầu lần lượt là
A. 27 gam và 34,8 gam.
B. 27 gam và 69,6 gam.
C. 54 gam và 69,6 gam.
D. 54 gam và 34,8 gam.
HDG
8Al + 3Fe3O4 -> 4Al2O3 + 9Fe
Rắn tác dụng NaOH sinh ra H2 Al dư = nH2 x 2/3 = 0,2 mol
Fesr =0,9
Tác dụng H2SO4 nAlx3 +nFex2 = (26,88/22,4)x2
Alban đầu = 0,8 + 0,2 = 1mol
27 gam Al và
Fe3O4 =0,3 mol 69,6 gam B
Câu 3. Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam một este X thu được 0,22 gam CO2 và 0,09 gam H2O. Số đồng phân
este của X là
A. 4.
B. 3.
C. 6.
D. 2.
HDG
Mol CO2=mol H2O este đơn no hở CnH2nO2 Khối lượng O2 đốt= 0,22 + 0,09 – 0,11 = 0,2 → nO2 /este =
neste = 0,00125 Meste 88 C4H8O2 HCOOC3H7 có 2 đp , CH3COOC2H5 có 1 đp C2H5COOCH3 có 1đp
A
Đáp án 4
Câu 4. Xét ba nguyên tố X, Y, Z có cấu hình electron lần lượt là: X: 1s22s22p63s1, Y: 1s22s22p63s2,
Z: 1s22s22p63s23p1. Sắp xếp hiđroxit của X, Y, Z theo thứ tự tăng dần lực bazơ là
A. Y(OH)2< Z(OH)3< XOH.
B.Z(OH)2< Y(OH)3< XOH.
C. Z(OH)3< Y(OH)2< XOH.
D. XOH < Y(OH)2 < Z(OH)3.
HDG
Z(OH)3< Y(OH)2< XOH C
Câu 5. Để làm sạch muối ăn có lẫn tạp chất CaCl2, MgCl2, BaCl2 cần dùng 2 hoá chất là
A. dung dịch AgNO3, dung dịch NaOH.
B. dung dịch Na2SO4, dung dịch HCl.
C. dung dịch NaOH, dung dịch H2SO4.
D. dung dịch Na2CO3, dung dịch HCl.
HDG
Dung dịch Na2CO3, dung dịch HCl. D
Câu 6. Cho cân bằng: CH4(k) + H2O(k)
CO(k) + 3H2(k). Khi giảm nhiệt độ thì ...
www.DeThiThuDaiHoc.comĐề Thi Th Đại Hc
http://facebook.com/thithudaihoc
Trường THPT chuyên TRẦN ĐẠI NGHĨA
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2013 – 2014
(Đề có 50 câu bắt buộc) MÔN HÓA HỌC. Thời gian làm bài: 90 phút
MÃ ĐỀ: 155
(Cho biết các nguyên tử khối: He=4, H=1, C=12, O=16, S=32, N=14, Cl=35,5; Br=80, Na=23, K=39,
Mg=24, Al=27, Ca=40, Cr= 52, Mn=55, Fe=56, Zn=65, Cu=64, Ag=108, Ba=137).
Câu 1. Cho 6,175 gam Zn tác dng va đ vi dung dịch cha a mol HNO
3
. Sau phảnng thu đưc dung dch X
và 0,448 lit hỗn hp khí Y gồm NO, N
2
O. Tỉ khi hơi của Y so với H
2
18,5. cạn dung dịch X thu đưc b gam
mui. Giá trca a và b ln t
A. 0,24 và 18,735. B. 0,14 và 17,955. C. 0,24 và 18,755. D. 0,14 và 18,755.
HDG
Mol NO = nN
2
O=0.01
nZnx2= nNOx3 + nN
2
Ox8+nNH
4
NO
3
x8
mol NH
4
NO
3
=0,01
nHNO
3
=nNOx4 +
nN
2
Ox10+nNH
4
NO
3
x10=0,24
muối mNH
4
NO
3
+ ZnNO
3
= 18,755
C
Câu 2. Nung nóng hỗn hợp gồm bột Al bột Fe
3
O
4
trong môi trường không không khí (xảy ra phản
ứng nhiệt nhôm, hiệu suất 100%). c chất sau phản ứng cho tác dụng với dung dịch NaOH (dư), thu
được 6,72 lít khí H
2
(đktc), cũng lượng chất này nếu tác dụng với dung dịch H
2
SO
4
loãng (dư) thu được
26,88 lít khí H
2
(đktc). Khối lượng bột Al và Fe
3
O
4
trong hỗn hợp đầu lần lượt là
A. 27 gam và 34,8 gam. B. 27 gam và 69,6 gam.
C. 54 gam và 69,6 gam. D. 54 gam và 34,8 gam.
HDG
8Al + 3Fe
3
O
4
-> 4Al
2
O
3
+ 9Fe
Rắn tác dụng NaOH sinh ra H
2
Al dư = nH
2
x 2/3 = 0,2 mol
Tác dụng H
2
SO
4
nAlx3 +nFex2 = (26,88/22,4)x2
Fe
sr
=0,9
Al
ban đầu
= 0,8 + 0,2 = 1mol 27 gam Al và Fe
3
O
4
=0,3 mol
69,6 gam
B
Câu 3. Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam một este X thu được 0,22 gam CO
2
và 0,09 gam H
2
O. Số đồng phân
este của X là
A. 4. B. 3. C. 6. D. 2.
HDG
Mol CO
2
=mol H
2
O
este đơn no hở C
n
H
2n
O
2
Khối lượng O
2
đốt= 0,22 + 0,09 – 0,11 = 0,2 → nO
2
/este =
neste = 0,00125
Meste 88
C
4
H
8
O
2
HCOOC
3
H
7
có 2 đp , CH
3
COOC
2
H
5
có 1 đp C
2
H
5
COOCH
3
có 1đp
Đáp án 4
A
Câu 4. Xét ba nguyên tố X, Y, Z có cấu hình electron lần lượt là: X: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
1
, Y: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
,
Z: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
1
. Sắp xếp hiđroxit của X, Y, Z theo thứ tự tăng dần lực bazơ là
A. Y(OH)
2
< Z(OH)
3
< XOH. B.Z(OH)
2
< Y(OH)
3
< XOH.
C. Z(OH)
3
< Y(OH)
2
< XOH. D. XOH < Y(OH)
2
< Z(OH)
3
.
HDG Z(OH)
3
< Y(OH)
2
< XOH
C
Câu 5. Để làm sạch mui ăn có lẫn tạp cht CaCl
2
, MgCl
2
, BaCl
2
cn dùng 2 hoá cht là
A. dung dịch AgNO
3
, dung dịch NaOH. B. dung dịch Na
2
SO
4
, dung dịch HCl.
C. dung dịch NaOH, dung dịch H
2
SO
4
. D. dung dịch Na
2
CO
3
, dung dịch HCl.
HDG
Dung dịch Na
2
CO
3
, dung dịch HCl.
D
Câu 6. Cho cân bằng: CH
4
(k) + H
2
O(k)
CO(k) + 3H
2
(k). Khi giảm nhiệt độ thì tỉ khối của hỗn hợp khí so
với H
2
giảm đi. Phát biểu đúng khi nói về cân bằng này là
A. Phản ứng thuận toả nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ.
B. Phản ứng nghịch toả nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch khi tăng nhiệt độ.
C. Phản ứng thuận thu nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ.
D. Phản ứng nghịch thu nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận khi giảm nhiệt độ.
HDG
Mol trước < mol sau mà m
t
=m
s
n
t
.M
t
= n
s
.M
s
M
t
>M
s
.
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2013 – 2014 MÔN HÓA HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2013 – 2014 MÔN HÓA HỌC - Người đăng: khunglongkinhdi1989
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2013 – 2014 MÔN HÓA HỌC 9 10 935