Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SPHN MON HÓA HỌC MS: 132

Được đăng lên bởi ji-chung
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2035 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
NGUYỄN HUỆ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ NHẤT
NĂM HỌC 2012-2013
MÔN : HÓA HỌC - KHỐI A, B

Thời gian làm bài: 90 phút;
(60 câu trắc nghiệm)
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Mã đề thi 132

I. Phần chung cho tất cả các thí sinh( 40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Chọn chất có tinh thể phân tử:
A. nước đá, naphtalen, iot.
B. iot, nước đá, kali clorua.
C. than chì, kim cương, silic.
D. iot, naphtalen, kim cương.
Câu 2: Cách nào sau đây không điều chế được NaOH:
A. Cho Na tác dụng với nước.
B. Điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn xốp (điện cực trơ).
C. Cho dd Ca(OH)2 tác dụng với dd Na2CO3.
D. Điện phân dd NaCl có màng ngăn xốp (điện cực trơ).
Câu 3: Có bao nhiêu chất hoặc dung dịch sau đây cho phản ứng với nước brôm: glucozơ, fructozơ, saccarozơ,
mantozơ, ancol etylic, anđehit axetic, axit fomic, axit benzoic, phenol và anilin?
A. 6
B. 7
C. 5
D. 8
Câu 4: Loại phân hóa học nào sau đây khi bón cho đất làm tăng độ chua của đất:
A. Đạm 2 lá (NH4NO3) B. Ure: (NH2)2CO
C. phân vi lượng
D. Phân Kali (KCl)
Câu 5: A, B, D là 3 hợp chất thơm có công thức phân tử là C7H6Cl2. Khi đun nóng với dung dịch NaOH loãng,
thì A phản ứng theo tỷ lệ mol 1: 2, B phản ứng theo tỷ lệ mol 1:1, còn D không phản ứng. Số đồng phân cấu
tạo của A, B, D là:
A. 1, 3, 5
B. 1, 2, 3
C. 1, 3, 4
D. 1, 3, 6
Câu 6: Cho các chất sau: CH3COOCH2CH2Cl, ClH3N-CH2COOH, C6H5Cl (thơm), HCOOC6H5 (thơm),
C6H5COOCH3 (thơm), HO-C6H4-CH2OH (thơm), CH3CCl3, CH3COOC(Cl2)-CH3. Có bao nhiêu chất khi tác
dụng với NaOH đặc dư, ở nhiệt độ và áp suất cao cho sản phẩm có 2 muối?
A. 7
B. 4
C. 5
D. 6
Câu 7: Hỗn hợp X gồm phenol và anilin. Lấy m gam X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 1M thu
được hỗn hợp Y. Cho hỗn hợp Y tác dụng hết với 500 ml dung dịch NaOH 1M, rồi cô cạn thấy còn lại 31,3
gam chất rắn khan. Giá trị của m là:
A. 18,7
B. 28
C. 65,6
D. 14
Câu 8: Số trường hợp xảy ra phản ứng oxi hóa-khử trong các pư sau: (a) Propin + H2, xúc tác Ni, t0; (b)
metyl axetilen + Br2/CCl4 ở -200C; (c) axetilen + H2, xúc tác Pd/PbCO3; (d) propilen + dd AgNO3/NH3; (e)
butađien + Br2/CCl4 ở - 400C; (g) isobutilen + HCl; (h) etilen + H2O, xúc tác H+, t0; (i) anlyl clorua + dd
NaOH; (k) glixerol + Cu(OH)2. Số trường hợp xảy ra phản ứng oxi hóa - khử là:
A. 5
B. 4
C. 7
D. 6
Câu 9: Cho 7,1 gam P2...
www.DeThiThuDaiHoc.com
www.mathvn.comwww.dethithudaihoc.com
Trang 1 -đề thi 132
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
NGUYN HU
ĐỀ THI TH ĐẠI HC LN TH NHT
NĂM HC 2012-2013
MÔN : HÓA HC - KHI A, B
Thi gian làm bài: 90 phút;
(60 câu trc nghim)
H, tên thí sinh:..........................................................................
S báo danh:...............................................................................
đề thi 132
(Thí sinh không được s dng tài liu)
I. Phn chung cho tt c các thí sinh( 40 câu, t câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Chn cht có tinh th phân t:
A. nước đá, naphtalen, iot. B. iot, nước đá, kali clorua.
C. than chì, kim cương, silic. D. iot, naphtalen, kim cương.
Câu 2: Cách nào sau đây không điu chế được NaOH:
A. Cho Na tác dng vi nước.
B. Đin phân dung dch NaCl không có màng ngăn xp (đin cc trơ).
C. Cho dd Ca(OH)
2
tác dng vi dd Na
2
CO
3
.
D. Đin phân dd NaCl có màng ngăn xp (đin cc trơ).
Câu 3: bao nhiêu cht hoc dung dch sau đây cho phn ng vi nước brôm: glucozơ, fructozơ, saccarozơ,
mantozơ, ancol etylic, anđehit axetic, axit fomic, axit benzoic, phenol và anilin?
A. 6 B. 7 C. 5 D. 8
Câu 4: Loi phân hóa hc nào sau đây khi bón cho đất làm tăng độ chua ca đất:
A. Đạm 2 lá (NH
4
NO
3
) B. Ure: (NH
2
)
2
CO C. phân vi lượng D. Phân Kali (KCl)
Câu 5: A, B, D là 3 hp cht thơm có công thc phân t là C
7
H
6
Cl
2
. Khi đun nóng vi dung dch NaOH loãng,
thì A phn ng theo t l mol 1: 2, B phn ng theo t l mol 1:1, còn D không phn ng. S đồng phân cu
to ca A, B, D là:
A. 1, 3, 5 B. 1, 2, 3 C. 1, 3, 4 D. 1, 3, 6
Câu 6: Cho các cht sau: CH
3
COOCH
2
CH
2
Cl, ClH
3
N-CH
2
COOH, C
6
H
5
Cl (thơm), HCOOC
6
H
5
(thơm),
C
6
H
5
COOCH
3
(thơm), HO-C
6
H
4
-CH
2
OH (thơm), CH
3
CCl
3
, CH
3
COOC(Cl
2
)-CH
3
. bao nhiêu cht khi tác
dng vi NaOH đặc dư, nhit độ và áp sut cao cho sn phm có 2 mui?
A. 7 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 7: Hn hp X gm phenol anilin. Ly m gam X tác dng va đ vi 200 ml dung dch HCl 1M thu
được hn hp Y. Cho hn hp Y tác dng hết vi 500 ml dung dch NaOH 1M, ri cn thy còn li 31,3
gam cht rn khan. Giá tr ca m là:
A. 18,7 B. 28 C. 65,6 D. 14
Câu 8: S trường hp xy ra phn ng oxi hóa-kh trong các pư sau: (a) Propin + H
2
, c tác Ni, t
0
; (b)
metyl axetilen + Br
2
/CCl
4
-20
0
C; (c) axetilen + H
2
, xúc tác Pd/PbCO
3
; (d) propilen + dd AgNO
3
/NH
3
; (e)
butađien + Br
2
/CCl
4
- 40
0
C; (g) isobutilen + HCl; (h) etilen + H
2
O, xúc tác H
+
, t
0
;
(i) anlyl clorua + dd
NaOH; (k) glixerol + Cu(OH)
2
. S trưng hp xy ra phn ng oxi hóa - kh là:
A. 5 B. 4 C. 7 D. 6
Câu 9: Cho 7,1 gam P
2
O
5
vào 100 ml dung dch KOH 1,5M thu được dung dch X. cn dung dch X được
hn hp gm các cht là:
A. KH
2
PO
4
và H
3
PO
4
. B. KH
2
PO
4
và K
2
HPO
4
C. KH
2
PO
4
và K
3
PO
4
. D. K
3
PO
4
và K
2
HPO
4
.
Câu 10: Cho 28,2 gam hn hp hai ancol đơn chc tác dng hết vi 11,5 gam Na, sau phn ng thu 39,3 gam
cht rn. Nếu đun 28,2 gam hn hp trên vi H
2
SO
4
đặc 140
0
C, thì thu được bao nhiêu gam ete:
A. 19,2 gam B. 23,7 gam C. 24,6 gam D. 21,0 gam
Câu 11: X este được to bi axit 2 chc, mch h ancol no, 2 chc, mch h công thc đơn gin nht
là C
3
H
2
O
2
. Để hidro hóa hoàn toàn 1 mol X (xt Ni, t
0
) cn bao nhiêu mol H
2
?
A. 2 mol B. 3 mol C. 1 mol D. 4 mol
Câu 12: Theo
định nghĩa v axit-bazơ ca Bron-stêt, bao nhiêu ion là bazơ trong s các ion sau đây: Ba
2+
,
2
3 4 6 5 3 3 4
NO , Br , NH , C H O , CH COO , CO , HS ,HSO
+
:
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SPHN MON HÓA HỌC MS: 132 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SPHN MON HÓA HỌC MS: 132 - Người đăng: ji-chung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SPHN MON HÓA HỌC MS: 132 9 10 149