Ktl-icon-tai-lieu

đề thi thử đại học vật lý 2013

Được đăng lên bởi dungtiensinh93
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 5205 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 2013 _ TẬP 1

GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH

ĐỂ TÌM ĐÁP ÁN CỦA BỘ ĐỀ THI CÁC BẠN TÌM TRÊN GOOGLE THEO TỪ KHÓA SAU:
“ BỘ TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 2013 - THẦY NGUYỄN HỒNG KHÁNH”
Tập 1 của bộ đề thi bao gồm 15 đề với nội dung cơ bản, giúp các bạn học sinh nhanh chóng tái hiện lại kiến thức đã
học. Sau khi làm hết 15 đề này các em đã cơ bản nhớ hết các công thức quan trọng và hình thành những kỹ năng cơ bản trong
giải đề thi trắc nghiệm.
- Các em so đáp án với đáp án của thầy đưa ra mà đúng trên 40 câu là tốt.
- Nếu đúng dưới 30 cầu thì lên làm lại lần nữa sau đó mới chuyển lên tập 2.
Thầy chúc các em hoàn thành tốt tập 1 và thu được những bài học kinh nghiệm bổ ích!
GIÁO DỤC HỒNG PHÚC
*****
( GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - NĂM HỌC 2013
- MÔN VẬT LÝ Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề - Đề số 1

Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không c
= 3.108 m/s; 1u = 931,5 MeV/c2.
Câu 1: Một vật dao động điều hoà, cứ sau một khoảng thời gian 2,5s thì động năng lại bằng thế năng. Tần số dao động của vật
là
A: 0,1 Hz
B: 0,05 Hz
C: 5 Hz
D: 2 Hz
Câu 2: Một vật dao động điều hoà, thời điểm thứ hai vật có động năng bằng ba lần thế năng kể từ lúc vật có li độ cực đại là
2
s . Chu kỳ dao động của vật là
15

A: 0,8 s
B: 0,2 s
C: 0,4 s
D: Đáp án khác
Câu 3: Một máy thu thanh đang thu sóng ngắn. Để chuyển sang thu sóng trung bình, có thể thực hiện giải pháp nào sau đây
trong mạch dao động anten
A: Giữ nguyên L và giảm C
B: Giảm C và giảm L.
C: . Giữ nguyên C và giảm L.
D: Tăng L và tăng C
Câu 4: Moät maïch dao ñoäng ñieän töø, tuï ñieän coù ñieän dung 40nF, thì maïch coù taàn soá 2.104 Hz. Ñeå maïch coù taàn soá 104Hz thì
phaûi maéc theâm tuï ñieän coù giaù trò
A: 40nF song song vôùi tuï ñieän tröôùc
B: 120nF song song vôùi tuï ñieän tröôùc
C: 40nF noái tieáp vôùi tuï ñieän tröôùc
D: 120nF noái tieáp vôùi tuï ñieän tröôùc
Câu 5: Sóng điện từ nào sau đây được dùng trong việc truyền thông tin ra vũ trụ
A: Sóng ngắn.
B: Sóng cực ngắn.
C: Sóng trung.
D: Sóng dài.
Câu 6: Khi âm truyền từ không khí vào nước , buớc sóng của nó thay đổi thế nào? Cho biết vận tốc âm trong nước là 1550 m/s,
trong không khí là 340 m/s.
A: Không thay đổi
B: Giảm đi 4,56 lần
C: Tăng lên 4,56 lần
D: Tăng lên 1210 m
Câu 7: Một con lắc lò xo thẳng đứng dao động điều hoà với biên độ 10cm. Trong quá trình dao động tỉ số lực đàn hồi cực đại
và cực tiểu của lò ...
TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THĐI HỌC MÔN VT LÝ 2013 _ TẬP 1 GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH
GIÁO DỤC HỒNG PHÚC - NƠI KHỞI ĐẦU ƯỚC MƠ!
Trang 1
Đ TÌM ĐÁP ÁN CA B Đ THI CÁC BN TÌM TN GOOGLE THEO T KHÓA SAU:
B TÀI LIỆU LUYN THI ĐI HC MÔN VẬT LÝ 2013 - THY NGUYN HNG KHÁNH”
Tp 1 ca b đ thi bao gm 15 đ vi ni dung cơ bn, giúp các bn hc sinh nhanh chóng tái hin lại kiến thc đã
hc. Sau khi làm hết 15 đ này các em đã cơ bn nh hết các công thức quan trng và hình thành những k năng cơ bn trong
giải đề thi trắc nghim.
- Các em so đáp án vi đáp án ca thầy đưa ra mà đúng trên 40 câu là tt.
- Nếu đúng dưới 30 cu thì lên làm li ln na sau đó mới chuyn lên tp 2.
Thy chúc các em hoàn thành tt tp 1 và thu được những bài hc kinh nghim b ích!
GIÁO DC HNG PHÚC
* * * * *
( GV: NGUYN HNG KHÁNH)
Đ THI TH ĐI HC - NĂM HC 2013
- MÔN VT LÝ -
Thi gian làm bài 90 phút, không k thời gian phát đ - Đ số 1
Cho biết: hng s Plăng h = 6,625.10
-34
J.s; đ ln đin tích nguyên t e = 1,6.10
-19
C; tc đ ánh sáng trong chân không c
= 3.10
8
m/s; 1u = 931,5 MeV/c
2
.
Câu 1: Mt vt dao đng điu hoà, c sau mt khoảng thi gian 2,5s thì đng năng li bng thế năng. Tn s dao động ca vật
là
A: 0,1 Hz B: 0,05 Hz C: 5 Hz D: 2 Hz
Câu 2: Mt vt dao động điu hoà, thời đim th hai vt có động năng bằng ba ln thế năng k t lúc vt có li độ cc đi là
2
15
s
. Chu k dao đng ca vt là
A: 0,8 s B: 0,2 s C: 0,4 s D: Đáp án khác
Câu 3: Mt máy thu thanh đang thu ng ngắn. Đ chuyn sang thu sóng trung bình, th thc hin giải pháp nào sau đây
trong mạch dao động anten
A: Gi nguyên L và gim C B: Giảm C và giảm L.
C: . Gi nguyên C và giảm L. D: Tăng L và ng C
Câu 4: Moät maïch dao ñoäng ñieänø, tuï ñieän coù ñieän dung 40nF, thì maïch coù taàn soá 2.10
4
Hz. Ñeå maïch coù taàn soá 10
4
Hz thì
phaûi maéc theâm tuï ñieän coù giaù trò
A: 40nF song song vôùi tuï ñieän tröôùc B: 120nF song song vôùi tuï ñieän tôùc
C: 40nF noái tieáp vôùi tuï ñieän tröôùc D: 120nF noái tieápùi tuï ñieän tröôùc
Câu 5: Sóng đin t nào sau đây đưc dùng trong vic truyn thông tin ra vũ tr
A: Sóng ngắn. B: ng cực ngắn. C: Sóng trung. D: Sóng dài.
Câu 6: Khi âm truyn t không k vào nưc , buớc sóng ca nó thay đi thế nào? Cho biết vận tc âm trong nưc là 1550 m/s,
trong không khí là 340 m/s.
A: Không thay đi B: Giảm đi 4,56 ln C: Tăng lên 4,56 lần D: Tăng lên 1210 m
Câu 7: Mt con lc lò xo thẳng đng dao đng điu hoà vi biên đ 10cm. Trong quá trình dao động t s lực đàn hi cc đi
và cc tiu ca lò xo là
13
3
, lấy g=
2
m/s. Chu kì dao đng ca vt là
A: 1 s B: 0,8 s C: 0,5 s D: Đáp án khác
Câu 8: Chn câu sai khi nói v MPĐ xoay chiu ba pha và đng cơ không đng b ba pha
A: C hai đều có ba cun dây ging nhau gn trên phần v máy và đt lch nhau 120
0
.
B: Động cơ không đng b ba pha có to là mt s khung dây dn kín
C: Máy phát đin ba pha có rôto là mt nam châm đin và ta phi tốn công cơ hc đ làm nó quay.
D: Đng cơ không đng b ba pha có ba cun dây của stato là phầnng.
Câu 9: Chn câu sai.
A: Máy phát đin có công suất ln thì to là các nam châm đin
B: MPĐ mà to là phần cảm thì không cn có b góp.
C: Trong M, các cuộn dây ca phần cảm và phần ứng đu đưc qun trên lõi thép
D: Vi máy phát đin xoay chiu mt pha thì nam châm phải là nam châm đin
Câu 10: Mt đng cơ đin xoay chiu ca máy git tiêu thđin công sut 440 W vi h sng sut 0,8, đin áp hiu dụng
ca lưới đin là 220 V. Cưng đ hiu dng chạy qua đng cơ là
A: 2,5 A B: 3 A C: 6 A D: 1,8 A
Câu 11: Mt máy phát đin xoay chiu mt pha có rôto gm 4 cp cc t, mun tần s dòng đin xoay chiu phát ra là 50
Hz thì to phải quay vi tc đ là
A: 750 vòng/phút B: 3000 vòng/phút C: 500 vòng/phút D: 1500 vòng/phút
đề thi thử đại học vật lý 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi thử đại học vật lý 2013 - Người đăng: dungtiensinh93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
đề thi thử đại học vật lý 2013 9 10 889