Ktl-icon-tai-lieu

đề thi thử đại học

Được đăng lên bởi Vũ Quang Hợp
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 222 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013

ĐỀ THAM KHẢO

Môn thi: TOÁN; khối A và khối A1, lần 20
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
2
5
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y = − x3 + (m − 1) x 2 + (3m − 2) x − có đồ thị (Cm), m là tham số.
3
3
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho với m = 2.
b) Tìm m để trên (Cm) có hai điểm phân biệt M 1 ( x1 ; y1 ), M 2 ( x2 ; y2 ) thỏa mãn x1.x2 > 0 và tiếp tuyến
của (Cm) tại mỗi điểm đó vuông góc với đường thẳng d : x − 3 y + 1 = 0.
25π 
9π 

2
2 sin 2  x −
 − 2 cos  x +  + tan x
4 
2 


Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình
= 0.
2 cos x + 1 2 sin x + 1

(

)(

)

Câu 3 (1,0 điểm). Giải phương trình 4 x 2 + 11x + 8 = ( x + 2) 2 x 2 + 8 x + 7
2

Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân I = ∫
1

2 (1 + x.e x ) + x 2 .e x
x 2 ( 2 + x.e x )

2

dx.

Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật ABCD có AB = 2a, AD = 4a, SA
vuông góc với đáy ABCD và góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABCD) bằng 300. Gọi H, M lần
lượt là trung điểm của AB, BC; điểm N ở trên cạnh AD sao cho DN = a. Tính theo a thể tích khối chóp
S.AHMN và tính khoảng cách giữa hai đường thẳng MN và SB.
Câu 6 (1,0 điểm). Cho các số thực a, b, c thỏa mãn a 2 + b 2 + c 2 = 65.
 π
Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số y = a + b 2 sin x + c sin 2 x; x ∈ 0;  .
 2

II. PHÂN RIÊNG (3,0 điểm). Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình Chuẩn
Câu 7.a (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường thẳng d: x + y – 2 = 0 và điểm
A(−2; −2) . Lập phương trình đường tròn (C) đi qua điểm A và cắt đường thẳng d tại 2 điểm phân biệt B,
C sao cho tam giác ABC vuông cân tại A.
Câu 8.a (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M (2; − 1; 3) và đường thẳng
x + 2 y − 4 z +1
d:
=
=
. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua I(1; 0; 0), song song với đường thẳng d
2
−3
1
đồng thời cách điểm M một khoảng bằng 3.
Câu 9.a (1,0 điểm). Gọi z1 , z2 , z3 , z4 là bốn nghiệm của phương trình z 4 − z 3 − 2 z 2 + 6 z − 4 = 0 trên tập số
1 1 1 1
phức. Tính tổng S = 2 + 2 + 2 + 2 .
z1 z2 z3 z4

B. Theo chương trình Nâng cao
Câu 7.b (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho parabol ( P ) : y 2 = 4 x . Lập phương trình
đường thẳng d đi qua tiêu điểm của (P), cắt (P) tại A và B sao cho AB = 4.
Câu 8.b (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho bốn điểm A(0; 0; –1), B(1; 2; 1),
C (2;1; −1) và D(3; 3...
Khóa hc Luyn gii đề môn Toán –Thy Đặng Vit Hùng Video cha đề ti: www.moon.vn
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐỀ THAM KHO
ĐỀ THI TH ĐI HC NĂM 2013
Môn thi: TOÁN; khi A và khi A1, ln 20
Thi gian làm bài: 180 phút, không k thi gian phát đề
I. PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH (7,0 đim)
Câu 1 (2,0 đim). Cho hàm s
3 2
2 5
( 1) (3 2)
3 3
= − + +
y x m x m x
đồ
th
(
C
m
),
m
là tham s
.
a)
Kh
o sát s
bi
ế
n thiên và v
đồ
th
c
a hàm s
đ
ã cho v
i
m
= 2.
b)
Tìm
m
để
trên (
C
m
) hai
đ
i
m phân bi
t
1 1 1 2 2 2
( ; ), ( ; )
M x y M x y
th
a mãn
1 2
. 0
>
x x
ti
ế
p tuy
ế
n
c
a (
C
m
) t
i m
i
đ
i
m
đ
ó vuông góc v
i
đườ
ng th
ng
: 3 1 0.
+ =
d x y
Câu 2 (1,0 đim). Gii phương trình
( )( )
2 2
25π 9π
2sin 2cos tan
4 2
2 cos 1 2 sin 1
+ +
=
+ +
x x x
x x
Câu 3 (1,0 đim). Gii phương trình
2 2
4 11 8 ( 2) 2 8 7
+ + = + + +
x x x x x
Câu 4 (1,0 đim). Tính tích phân
(
)
( )
2
2
2
2
1
2 1 . .
.
2 .
+ +
=
+
x x
x
x e x e
I dx
x x e
Câu 5 (1,0 đim). Cho hình chóp S.ABCD đáy hình ch nht ABCD AB = 2a, AD = 4a, SA
vuông c vi đáy ABCD góc gia đường thng SC mt phng (ABCD) bng 30
0
. Gi H, M ln
lượt trung đim ca AB, BC; đim N trên cnh AD sao cho DN = a. Tính theo a th tích khi chóp
S.AHMN và tính khong cách gia hai đường thng MNSB.
Câu 6 (1,0 đim). Cho các s thc a, b, c tha mãn
2 2 2
65.
a b c+ + =
Tìm giá tr ln nht và nh nht ca hàm s
π
2 sin sin 2 ; 0; .
2
y a b x c x x
= + +
II. PHÂN RIÊNG (3,0 đim). Thí sinh ch đưc làm mt trong hai phn (phn A hoc phn B)
A. Theo chương trình Chun
Câu 7.a
(1,0 đim).
Trong mt phng vi h ta độ Oxy cho đường thng d: x + y 2 = 0 đim
( 2; 2)
A . Lp phương trình đường tròn (C) đi qua đim Act đường thng d ti 2 đim phân bit B,
C sao cho tam giác ABC vuông cân ti A.
Câu 8.a
(1,0 đim).
Trong không gian vi h ta độ ,Oxyz cho đim )3;1;2(
M đường thng
2 4 1
: .
2 3 1
+ +
= =
x y z
d Viết phương trình mt phng (P) đi qua I(1; 0; 0), song song vi đường thng d
đồng thi cách đim M mt khong bng
Câu 9.a
(1,0 đim).
Gi
1 2 3 4
, , ,
z z z z
là bn nghim ca phương trình
4 3 2
2 6 4 0
+ =
z z z z trên tp s
phc. Tính tng
2 2 2 2
1 2 3 4
1 1 1 1
.
= + + +S
z z z z
B. Theo chương trình Nâng cao
Câu 7.b
(1,0 đim).
Trong mt phng vi h ta độ Oxy, cho parabol
2
( ): 4
=
P y x
. Lp phương trình
đường thng d đi qua tiêu đim ca (P), ct (P) ti AB sao cho AB = 4.
Câu 8.b
(1,0 đim).
Trong không gian vi h ta độ
Oxyz
cho bn đim A(0; 0; –1), B(1; 2; 1),
(2;1; 1)
C và D(3; 3; –3). Tìm ta độ đim M thuc đường thng AB đim N thuc trc hoành sao
cho đường thng MN vuông góc vi đường thng CDđộ dài MN = 3.
Câu 9.b (1,0 đim).
Gii h phương trình
2 2 2
3 3
3 3 27 9
log ( 1) log ( 1) 1
+ + + +
+ = +
+ + + =
x y x y x y
x y
đề thi thử đại học - Người đăng: Vũ Quang Hợp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
đề thi thử đại học 9 10 527