Ktl-icon-tai-lieu

đề thi thử đạu học môn toán THPT Thái Nguyên

Được đăng lên bởi tanbenkm2
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 308 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường: ĐH Công nghệ TT & TT

Đề thi thử môn Toán cao cấp 1

Nhóm: GUG

Ngày thi: 13/12/2013
KIỂM TRA
(Thời gian làm bài: 120’)
ĐỀ 7

Câu 1: (1 điểm) Giải phương trình nghiệm phức sau: x 4  3  i 0 .

 1 1 3
 
Câu 2: (1 điểm) Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận sau: A  0  4 1
 
 2 3 2
 
Câu 3: (1 điểm)
a) Trong không gian T2[x] cho hệ vectơ E  x 2  x  1; x  1; 2 x  1 . Chứng minh hệ vectơ E là một
cơ sở của không gian T2[x].
b) Tìm tọa độ vectơ t(x) = 3x2 + 4x – 1 theo cơ sở E.
Câu 4: (1 điểm) Cho ánh xạ:

R3 
 R3
( x, y , z )  ( x  2 y  z , x  y  z , x  y  2 z )

Tìm cơ sở và số chiều của Kerf , Imf .
3
R

R2
Câu 5: (1 điểm) Cho ánh xạ f :
( x, y, z ) a (2 x  y  z ,  2 x  y )
Tìm ma trận của f trong cặp cơ sở: E  1,0,1; 1,1,1; 1, 2,1 và F  1,2 ;   1,1
Câu 6: (1 điểm) Cho ánh xạ f :

R3 
 R3
.
f ( x, y , z )   6 x  2 y  2 z ;  2 x  3 y; 2 x  3 z 

Tìm trị riêng và vectơ riêng của ánh xạ.
Câu 7: (0,5 điểm) Tìm điểm gián đoạn của hàm số sau, cho biết đó là gián đoạn loại gì?

 3  4 x 1
khi x 2

f ( x)  x 2  4
tại x0 = 2.
 6
khi x 2

Câu 8: (0,5 điểm) Tìm giá trị m để hàm số sau liên tục tại x = 3:

 6x  2  4
khi x 3

f  x  x  3
m
khi x 3


Câu 9: (1 điểm) Tính đạo hàm cấp n của các hàm số sau: y  x 2  x . cos 2 x .

Câu 10: ( 0,5 điểm) Tìm khai triển Taylor tại x0 đến cấp n của hàm số sau: y 

x 2  3x
, x 1, n 4
x 1

Câu 11: (0,5 điểm) Tìm khai triển Maclaurin đến cấp n của hàm số:


Câu 12: (1 điểm) Tính tích phân suy rộng sau:

dx
I 
.
x2  1
2 x.

------Hết------

 2  3x 
y ln
, n 5
 3  2x 

...
Trường: ĐH Công nghệ TT & TT Đề thi thử môn Toán cao cấp 1
Nhóm: GUG Ngày thi: 13/12/2013
KIỂM TRA
(Thời gian làm bài: 120’)
ĐỀ 7
Câu 1: (1 điểm) Giải phương trình nghiệm phức sau:
03
4
ix
.
Câu 2: (1 điểm) Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận sau:
232
140
311
A
Câu 3: (1 điểm)
a) Trong không gian T
2
[x] cho hệ vectơ
12;1;1
2
xxxxE
. Chứng minh hệ vectơ E một
cơ sở của không gian T
2
[x].
b) Tìm tọa độ vectơ t(x) = 3x
2
+ 4x – 1 theo cơ sở E.
Câu 4: (1 điểm) Cho ánh xạ:
)2,,2(),,(
33
zyxzyxzyxzyx
RR
Tìm cơ sở và số chiều của Kerf , Imf .
Câu 5: (1 điểm) Cho ánh xạ f :
3 2
( , , ) (2 , 2 )x y z x y z x y

R R
a
Tìm ma trận của f trong cặp cơ sở:
1,2,1;1,1,1;1,0,1 E
1,1;2,1 F
Câu 6: (1 điểm) Cho ánh xạ f :
zxyxzyxzyxf 32;32;226),,(
33
RR
.
Tìm trị riêng và vectơ riêng của ánh xạ.
Câu 7: (0,5 điểm) Tìm điểm gián đoạn của hàm số sau, cho biết đó là gián đoạn loại gì?
tại x
0
= 2.
Câu 8: (0,5 điểm) Tìm giá trị m để hàm số sau liên tục tại x = 3:
3
3
3
426
xkhim
xkhi
x
x
xf
Câu 9: (1 điểm) Tính đạo hàm cấp n của các hàm số sau:
xxxy
22
cos.
.
Câu 10: ( 0,5 điểm) Tìm khai triển Taylor tại x
0
đến cấp n của hàm số sau:
4,1,
1
3
2
nx
x
xx
y
đề thi thử đạu học môn toán THPT Thái Nguyên - Trang 2
đề thi thử đạu học môn toán THPT Thái Nguyên - Người đăng: tanbenkm2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
đề thi thử đạu học môn toán THPT Thái Nguyên 9 10 384