Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Thử ĐH Môn Toán

Được đăng lên bởi nguyen-viet-loc
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 3201 lần   |   Lượt tải: 0 lần
13 Đề thi thử Đại học & Cao đẳng năm 2012 – 2013

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ­ CAO ĐẲNG NĂM 2012 ­2013 – Số 1
Môn: Toán khối A, A1, B, D 
Thời gian:180 phút không kể thời gian giao đề.
Câu I. (2điểm) 
3
2
1. Cho hàm số  y = x − 3 ( m + 1 ) x + 12mx − 3m + 4  (C). Tìm m để hàm số có hai cực trị là A và B sao cho hai 
9

điểm này cùng với điểm  C −1; − ÷lập thành tam giác nhận gốc tọa độ O làm trọng tâm.
2

3
2
2. Cho hàm số  y = x + 3 x + m . Tìm tham số m để hàm số có hai điểm cực trị A, B sao cho  ·AOB = 120 0 .
Câu II. (2điểm)
 3π

− 2 x ÷.
1. Giải phương trình:   cos x 1 + 2 3 sin 2 x = cos3 x − 4 cos 
 2

2
2
 x + 3 y + y + 8 x = 5
2. Giải hệ phương trình.  
 x ( x + 8 ) + y ( y + 3 ) = 13
Câu III. (1điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang vuông tại A và D. Biết AB = 2a, AD =a,  DC =  
a (a > 0) và  SA ⊥  mặt phẳng đáy (ABCD). Góc tạo bởi giữa mặt phẳng  (SBC) với đáy bằng 450.  Tính thể 
tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách từ B  tới mặt phẳng (SCD) theo a.
Câu IV.  (1điểm) Cho các số  dương a, b, c thoả  mãn điều kiện   a 2 + b2 + c 2 + abc = 4 . Chứng minh rằng 
a +b +c ≤3 .
Câu V. (2điểm).
3 1
1. Trong mặt phẳng Oxy cho hình vuông ABCD có tâm  I  ; ÷. Các đường thẳng AB, CD lần lượt đi qua 
2 2
các điểm  M ( −4; −1 ) ,  N ( −2; −4 ) . Tìm toạ độ các đỉnh của hình vuông đó biết B có hoành độ âm.
2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng 12, tâm I thuộc đường thẳng 
( d ) : x − y − 3 = 0  và có hoành độ  x I = 9 , trung điểm của một cạnh là giao điểm của (d) và trục Ox. Tìm tọa 
2
độ các đỉnh của hình chữ nhật.
Câu VI. (1điểm). Trong mặt phẳng toạ độ  Oxy. Ở góc phần tư thứ nhất ta lấy 2 điểm phân biệt, cứ thế ở 
các góc phần tư thứ hai, thứ ba, thứ tư ta lần lượt lấy 3, 4, 5 điểm phân biệt (các điểm không nằm trên các  
trục toạ độ). Trong 14 điểm đó ta lấy 2 điểm bất kỳ. Tính xác suất để đoạn thẳng nối hai điểm đó cắt cả 
hai trục toạ độ.
Câu VII. (1điểm).

(

)

Tìm m để phương trình sau có nghiệm thực:   9 + 2 4 − x 2 = m

(

)

2−x + 2+ x .

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Đáp số: 
kπ
π
−12 + 2 3
, x = + k 2π
. Câu II:
1)  x =
2
6
3
2)  ( x ; y ) = ( 1;1 ) , ( x ; y ) = ( −5; −7 ) ,  ( x ; y ) = −3 + 6 ;2 6 − 2 và  ( x ; y ) = −3 − 6 ;2 6 + 2 .
1)  m = −

Câu I: 

Câu III: 

1
2

2)  m =

(

2a3
a 6
,  d ( B;( SCD) ) =
2
3
1)  A( 2;3 ) B ( −1;1 ) C( 1; −2 ) , D( 4;0 )

)

(

)

VS . ABCD =

Câu V:
Câu VI:

23
91

Câu VII: 

2 5 ≤m ≤

2) A(2;1), B(5;4), C(7;2), D(4;­1).

13 2
.
4

Trường THPT Phù Cừ ­ Hưng ...
13 Đề thi thử Đại học & Cao đẳng năm 2012 – 2013
Đ THI TH Đ I H C - CAO Đ NG NĂM 2012 -2013 – S 1 Ử Ạ
Môn: Toán kh i A, A1, B, D Th i gian:180 phút không k th i gian giao đ .
Câu I. (2đi m)
1. Cho hàm s
( )
3 2
3 1 12 3 4y x m x mx m= + + +
(C). Tìm m đ hàm s có hai c c tr là A và B sao cho hai
đi m này cùng v i đi m
9
1;
2
C
÷
l p thành tam giác nh n g c t a đ O làm tr ng tâm.
2. Cho hàm s
3 2
3y x x m= + +
. Tìm tham s m đ hàm s có hai đi m c c tr A, B sao cho
·
0
120AOB =
.
Câu II. (2đi m)
1. Gi i ph ng trình: ươ
( )
3
cos 1 2 3 sin2 cos3 4cos 2
2
x x x x
π
+ =
÷
.
2. Gi i h ph ng trình. ươ
( ) ( )
2 2
3 8 5
8 3 13
x y y x
x x y y
+ + + =
+ + + =
Câu III. (1đi m) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang vuông t i A và D. Bi t AB = 2a, AD =a, DC =ế
a (a > 0) và
SA
m t ph ng đáy (ABCD). Góc t o b i gi a m t ph ng (SBC) v i đáy b ng 45
0
. Tính th
tích kh i chóp S.ABCD và kho ng cách t B t i m t ph ng (SCD) theo a.
Câu IV. (1đi m) Cho các s d ng a, b, c tho mãn đi u ki n ươ
2 2 2
4a b c abc+ + + =
. Ch ng minh r ng
3a b c
+ +
.
Câu V. (2đi m).
1. Trong m t ph ng Oxy cho hình vuông ABCD có tâm
. Các đ ng th ng ườ AB, CD l n l t đi qua ượ
các đi m
( )
4; 1M
,
( )
2; 4N
. Tìm to đ các đ nh c a hình vuông đó bi t ế B có hoành đ âm.
2. Trong m t ph ng t a đ Oxy, cho hình ch nh t ABCD có di n tích b ng 12, tâm I thu c đ ng th ng ườ
( )
: 3 0d x y =
và có hoành đ
9
2
I
x =
, trung đi m c a m t c nh là giao đi m c a (d) và tr c Ox. Tìm t a
đ các đ nh c a hình ch nh t.
Câu VI. (1đi m). Trong m t ph ng to đ Oxy. góc ph n t th nh t ta l y 2 đi m phân bi t, c th ư ế
các góc ph n t th hai, th ba, th t ta l n l t l y 3, 4, 5 đi m phân bi t (các đi m không n m trên các ư ư ượ
tr c to đ ). Trong 14 đi m đó ta l y 2 đi m b t k . Tính xác su t đ đo n th ng n i hai đi m đó c t c
hai tr c to đ .
Câu VII. (1đi m).
Tìm m đ ph ng trình sau có nghi m th c: ươ
( )
2
9 2 4 2 2x m x x+ = + +
.
----------------------Đáp s :
Câu I: 1)
1
2
m =
2)
12 2 3
3
m
+
=
. Câu II: 1)
, 2
2 6
k
x x k
π π
π
= = +
2)
( ) ( )
; 1;1x y =
,
( ) ( )
; 5; 7x y =
,
( )
( )
; 3 6;2 6 2x y = +
và
( )
( )
; 3 6;2 6 2x y = +
.
Câu III:
3
.
2
2
S ABCD
a
V =
,
( )
( )
6
;
3
a
d B SCD =
Câu V: 1)
( )
2;3A
( )
1;1B
( ) ( )
1; 2 , 4;0C D
2) A(2;1), B(5;4), C(7;2), D(4;-1).
Câu VI:
23
91
Câu VII:
13 2
2 5
4
m
.
Tr ng THPT Phù C - H ng Yênườ ư
Page1
Đề thi Thử ĐH Môn Toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi Thử ĐH Môn Toán - Người đăng: nguyen-viet-loc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Đề thi Thử ĐH Môn Toán 9 10 269