Ktl-icon-tai-lieu

đề thi thử hoá

Được đăng lên bởi hoangheo1996-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1032 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGUOITHAY.VN

Thi thử đại học năm học 2013-2014 Lần 1
Môn Hóa Học
Thời gian: 90 phút
(50 câu trắc nghiệm)
(Cho nguyên tử khối các nguyên tố: C = 12, N=14, O=16, F=19, Na=23, Mg=24, Al=27, Si=28, P=31, S=32,
Cl=35,5, K=39, Fe=56, Cu=64, Zn=65, Br=80, Ag=108, I=127, Ba=137)
Câu 1. Dung dịch X chứa hh gồm Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M. Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 200 ml dd
HCl 1M vào 100 ml dd X, sinh ra V lít khí (đktc). Đun nóng để cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m (g)
muối khan. Giá trị của m là:
A. 25,6g
B. 30,1 g
C. 23,9 g
D. 18,2g
Câu 2. Trong các cặp chất sau , cặp chất nào cùng tồn tại trong dung dịch
A. NaCl và AgNO3
B. Al(NO3)3 và Na2CO3 C. NaAlO2 và NaOH
D. HNO3 và Ca(HCO3)2
Câu 3. Cấu hình electron của ion Fe3+ (Biết Fe có Z=26)là:
A. 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 3d5
B. 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 4s² 3d3
6
6
6
C. 1s² 2s² 2p 3s² 3p 4s² 3d
D. 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 4s2 3d9
Câu 4. Khi cho NH3 tác dụng với khí Cl2 thấy xuất hiện khói trắng. Khói trắng này là
A. HCl
B. NH4Cl
C. NO
C. N2
Câu 5. Cho 100ml dung dịch H3PO4 1M tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 0,75M thu được dung dịch X.
Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là
A. 13,1
B. 12,95
C. 18
D. 12
Câu 6. Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ thu được 15,68 lit đktc hỗn hợp khí X gồm CO, CO2, H2. Cho toàn
bộ X đi qua bình đựng Fe2O3 nung nóng dư sau phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng chất rắn trong bình giảm đi
9,6 gam so với ban đầu. % khối lượng CO2 có trong X là
A. 14,29%
B. 40,74%
C. 25,78%
D. 41,52%
Câu 7. Khẳng định nào sau đây không đúng?
as
A. AgBr trước đây được dùng để chế tạo phim ảnh do có phản ứng: 2A gBr ¾ ¾¾
® 2A g + Br2
NGUOITHAY.VN
Đề chính thức
(13)

0

t
B. KMnO4 điều chế oxi trong phòng thí nghiệm theo phản ứng: 2KMnO 4 ¾ ¾¾
® K 2MnO 4 + MnO2 + O2

C. Axit HF được dùng để khắc thủy tinh do có phản ứng: SiO2 + 4HF → SiH4 + 2F2O
D. Nước Javen có tính tẩy màu do có phản ứng: NaClO + CO2 + H2O → NaHCO3 + HClO
Câu 8. Một loại phân kali có chứa 68,56% KCl, còn lại là gồm các chất không chứa kali. Độ dinh dưỡng của
loại phân kali này là
A. 35,89%.
B. 86,5%.
C. 63,08%.
D. 43,25%.
Câu 9. Có các dung dịch sau: ZnCl2, Al(NO3)3, BaCl2, HCl. Dùng hóa chất nào sau đây để nhận biết được tất
cả các chất trên
A. NaOH
B. dung dịch NH3
C. Quỳ tím
D. Na2SO4
Câu 10. Thổi 2,24 lít CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch NaOH 0,5M thu được dung dịch X. Thêm 100 ml Ba(OH)2
1M vào dung dịch X thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 19,7
B. 9,85
C. 14,775
D. 4,925
Câu 11. Cho V lít khí CO (đktc) đi qua hỗn...
NGUOITHAY.VN
Nguoithay.vn-- pg. 1
NGUOITHAY.VN Thi th đại học năm học 2013-2014 Ln 1
Đề chính thc Môn Hóa Hc
(13) Thi gian: 90 phút
(50 câu trc nghim)
(Cho nguyên t khi các nguyên t: C = 12, N=14, O=16, F=19, Na=23, Mg=24, Al=27, Si=28, P=31, S=32,
Cl=35,5, K=39, Fe=56, Cu=64, Zn=65, Br=80, Ag=108, I=127, Ba=137)
Câu 1. Dung dch X cha hh gm Na
2
CO
3
1,5M KHCO
3
1M. Nh t t tng giọt cho đến hết 200 ml dd
HCl 1M vào 100 ml dd X, sinh ra V lít khí (đktc). Đun nóng đ cn dung dch sau phn ứng thu được m (g)
mui khan. Giá tr ca m là:
A. 25,6g B. 30,1 g C. 23,9 g D. 18,2g
Câu 2. Trong các cp cht sau , cp cht nào cùng tn ti trong dung dch
A. NaCl và AgNO
3
B. Al(NO
3
)
3
và Na
2
CO
3
C. NaAlO
2
và NaOH D. HNO
3
và Ca(HCO
3
)
2
Câu 3. Cu hình electron ca ion Fe
3+
(Biết Fe có Z=26)là:
A. 1s² 2s² 2p6 3s² 3p
6
3d
5
B. 1s² 2s² 2p
6
3s² 3p
6
4s² 3d
3
C. 1s² 2s² 2p
6
3s² 3p
6
4s² 3d
6
D. 1s² 2s² 2p
6
3s² 3p
6
4s
2
3d
9
Câu 4. Khi cho NH
3
tác dng vi khí Cl
2
thy xut hin khói trng. Khói trng này là
A. HCl B. NH
4
Cl C. NO C. N
2
Câu 5. Cho 100ml dung dch H
3
PO
4
1M tác dng vi 200 ml dung dịch NaOH 0,75M thu đưc dung dch X.
Cô cn dung dịch X thu được m gam mui khan. Giá tr ca m là
A. 13,1 B. 12,95 C. 18 D. 12
Câu 6. Cho hơi nước đi qua than nóng đ thu được 15,68 lit đktc hỗn hp khí X gm CO, CO
2
, H
2
. Cho toàn
b X đi qua bình đựng Fe
2
O
3
nung nóng dư sau phản ng hoàn toàn thy khối lượng cht rn trong bình giảm đi
9,6 gam so với ban đầu. % khối lượng CO
2
có trong X là
A. 14,29% B. 40,74% C. 25,78% D. 41,52%
Câu 7. Khẳng định nào sau đây không đúng?
A. AgBr trước đây đưc dùng để chế to phim nh do có phn ng:
as
2
22AgBr Ag Br¾ ¾¾® +
B. KMnO
4
điều chế oxi trong phòng thí nghim theo phn ng:
0
4 2 4 2 2
2
t
KMnO K MnO MnO O¾ ¾¾® + +
C. Axit HF được dùng để khc thy tinh do có phn ng: SiO
2
+ 4HF → SiH
4
+ 2F
2
O
D. Nước Javen có tính ty màu do có phn ng: NaClO + CO
2
+ H
2
O → NaHCO
3
+ HClO
Câu 8. Mt loi phân kali cha 68,56% KCl, còn li gm các cht không chứa kali. Độ dinh dưỡng ca
loi phân kali này là
A. 35,89%. B. 86,5%. C. 63,08%. D. 43,25%.
Câu 9. các dung dch sau: ZnCl
2
, Al(NO
3
)
3
, BaCl
2
, HCl. Dùng hóa chất nào sau đây đ nhn biết đưc tt
c các cht trên
A. NaOH B. dung dch NH
3
C. Qu tím D. Na
2
SO
4
Câu 10. Thi 2,24 t CO
2
(đktc) vào 100 ml dung dịch NaOH 0,5M thu đưc dung dch X. Thêm 100 ml Ba(OH)
2
1M vào dung dịch X thu được m gam kết ta. Giá tr ca m là
A. 19,7 B. 9,85 C. 14,775 D. 4,925
Câu 11. Cho V lít khí CO (đktc) đi qua hn hp CuO và Fe
2
O
3
thu được hn hp khí X có t khi so vi H
2
16. Hp th khí X vào dung dch Ca(OH)
2
thu được 10 gam kết ta và dung dịch Y. Đun nóng dung dch Y thu
thêm 5 gam kết ta na. Giá tr V là
A. 4,48 B. 17,92 C. 13,44 D. 3,36
Câu 12. Hòa tan hoàn toàn 4 gam hn hp hai mui cacbonat ca hai kim loi kim vào dung dch HCl thy thoát
ra V lít khí (đktc). Dung dịch tạo thành đem cô cạn thu được 5,1 gam mui khan. Giá tr ca V là
A. 1,12 B. 1,68 C. 2,24 D. 3,36
Câu 13. 20
0
C Fe có D = 7,87 g/cm
3
, nguyên t khi trungnh là 55,85 đvC, giả thiết các khe rng chiếm 26% th
tích tinh th. Bán kính nguyên t gn đúng ca Fe (biết 1đvC=1,66.10
-24
gam)
A. 1,38
o
A
. B. 1,16
o
A
. C. 1,28
o
A
. D. 1,18
o
A
.
Câu 14. Phát biểu nào sau đây đúng
A. Trong mt nhóm, bán kính nguyên t tăng dần theo chiều điện tích ht nhân.
đề thi thử hoá - Trang 2
đề thi thử hoá - Người đăng: hoangheo1996-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
đề thi thử hoá 9 10 386