Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 môn Hóa học

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 177 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sở Giáo dục và Đào tạo
LONG AN
ĐỀ THI THỬ

Kỳ Thi HSG Lớp 9 Cấp Tỉnh
Ngày thi : ……………
Môn thi : Hóa Học
Thời gian : 150 phút (không kể phát đề)

Câu 1: ( 2 điểm) Nguyên tử của nguyên tố A có tổng số hạt cơ bản là 93. Trong đó tổng số
hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 23. A là nguyên tố nào?
Câu 2 : ( 6điểm)
2.1/ ( 2điểm) Thực hiện chuỗi biến hóa sau:
Cu
A B
C A
D B F  Cu
( A,B,C,D,F là những hợp chất của đồng ? )
2.2/ (2điểm) Có 4 ống nghiệm, mỗi ống nghiệm chứa một dung dịch muối(không trùng kim
loại cũng như gốc axit) clorua , sunfat , nitrat , cacbonat của các kim loại Ba, Mg , K , Pb.
- Hỏi dung dịch muối nào đã chứa trong 4 ống nghiệm trên ?
- Nêu phương pháp hóa học để nhận biết các dung dịch đã chứa trong 4 ống nghiệm
đó.
2.3/ (2điểm) Một hỗn hợp gồm BaCO3, BaSO4, NaCl , MgCl2 .
Hãy trình bày phương pháp hóa học để tách riêng từng chất trong hỗn hợp trên.
Câu 3: (5điểm)
3.1/ (1điểm) Nêu hiện tượng hóa học xảy ra trong thí nghiệm sau: Cho mẫu kim loại Ba vào
dung dịch (NH4)2SO4
3.2/ (2điểm) Có hai oxit của nitơ A và B có thành phần khối lượng của oxi như nhau và bằng
69,55% . Xác định công thức phân tử của A và B. Biết rằng tỉ khối hơi của A so với hidro
bằng 23 và tỉ khối hơi của B so với A bằng 2
3.3/ (2điểm) Hòa tan một hidroxit kim loại M bằng một lượng vừa đủ dung dịch HNO 3 6,3%
, người ta thu được một dung dịch muối nitrat có nồng độ 8,96%. Hãy xác định công thức
hóa học của hidroxit kim loại M
Câu 4: (3điểm) Đốt cháy 0,5 lit hỗn hợp gồm hidrocacbon và khí CO 2 với 2,5 lit khí oxi thì
thu được 3,4 lit hỗn hợp khí A, làm lạnh khí A chỉ còn 1,8 lit hỗn hợp khí B, dẫn hỗn hợp
khí B lội qua từ từ dung dịch KOH chỉ còn 0,5 lit khí. Các khí đo (ĐKTC)
a/ Tìm công thức hóa học của hidrocacbon trên.
b/ Viết công thức cấu tạo của hidrocacbon trên.
Câu 5: (4điểm) Trộn 200ml dung dịch HCL 2M với 200ml dung dịch H2SO4 2,25 M (loãng)
được dung dịch A. Biết dung dịch A tác dụng vừa đủ với 19,3g hỗn hợp Al , Fe thu được V
lít khí hidro ( ĐKTC) và dung dịch B
a/ Viết các phương trình phản ứng xảy ra
b/ Tính khối lượng Al và Fe trong hỗn hợp ban đầu
c/ Tính V lít khí hidro thu được ở (ĐKTC)
d/ Tính tổng khối lượng muối có trong dung dịch B
---Hết----

...
Sở Giáo dục và Đào tạo
LONG AN
ĐỀ THI THỬ
Kỳ Thi HSG Lớp 9 Cấp Tỉnh
Ngày thi : ……………
Môn thi : Hóa Học
Thời gian : 150 phút (không kể phát đề)
Câu 1: ( 2 điểm) Nguyên tử của nguyên tố A tổng số hạt bản 93. Trong đó tổng số
hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 23. A là nguyên tố nào?
Câu 2 : ( 6điểm)
2.1/ ( 2điểm) Thực hiện chuỗi biến hóa sau:
Cu A B C A D B F Cu
( A,B,C,D,F là những hợp chất của đồng ? )
2.2/ (2điểm) 4 ống nghiệm, mỗi ống nghiệm chứa một dung dịch muối(không trùng kim
loại cũng như gốc axit) clorua , sunfat , nitrat , cacbonat của các kim loại Ba, Mg , K , Pb.
- Hỏi dung dịch muối nào đã chứa trong 4 ống nghiệm trên ?
- Nêu phương pháp hóa học để nhận biết các dung dịch đã chứa trong 4 ống nghiệm
đó.
2.3/ (2điểm) Một hỗn hợp gồm BaCO
3
, BaSO
4
, NaCl , MgCl
2
.
Hãy trình bày phương pháp hóa học để tách riêng từng chất trong hỗn hợp trên.
Câu 3: (5điểm)
3.1/ (1điểm) Nêu hiện tượng hóa học xảy ra trong thí nghiệm sau: Cho mẫu kim loại Ba vào
dung dịch (NH
4
)
2
SO
4
3.2/ (2điểm) Có hai oxit của nitơ A và B có thành phần khối lượng của oxi như nhau và bằng
69,55% . c định công thức phân tử của A B. Biết rằng tỉ khối hơi của A so với hidro
bằng 23 và tỉ khối hơi của B so với A bằng 2
3.3/ (2điểm) Hòa tan một hidroxit kim loại M bằng một lượng vừa đủ dung dịch HNO
3
6,3%
, người ta thu được một dung dịch muối nitrat nồng độ 8,96%. y xác định công thức
hóa học của hidroxit kim loại M
Câu 4: (3điểm) Đốt cháy 0,5 lit hỗn hợp gồm hidrocacbon và khí CO
2
với 2,5 lit khí oxi thì
thu được 3,4 lit hỗn hợp khí A, làm lạnh khí A chỉ còn 1,8 lit hỗn hợp khí B, dẫn hỗn hợp
khí B lội qua từ từ dung dịch KOH chỉ còn 0,5 lit khí. Các khí đo (ĐKTC)
a/ Tìm công thức hóa học của hidrocacbon trên.
b/ Viết công thức cấu tạo của hidrocacbon trên.
Câu 5: (4điểm) Trộn 200ml dung dịch HCL 2M với 200ml dung dịch H
2
SO
4
2,25 M (loãng)
được dung dịch A. Biết dung dịch Ac dụng vừa đủ với 19,3g hỗn hợp Al , Fe thu được V
lít khí hidro ( ĐKTC) và dung dịch B
a/ Viết các phương trình phản ứng xảy ra
b/ Tính khối lượng Al và Fe trong hỗn hợp ban đầu
c/ Tính V lít khí hidro thu được ở (ĐKTC)
d/ Tính tổng khối lượng muối có trong dung dịch B
---Hết----
Đề thi thử học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 môn Hóa học - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi thử học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 môn Hóa học 9 10 707