Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 môn Hóa học

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 241 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sở Giáo dục và Đào tạo
LONG AN
ĐỀ THI THỬ

Kỳ Thi HSG Lớp 9 Cấp Tỉnh
Ngày thi : ……………
Môn thi : Hóa Học
Thời gian : 150 phút (không kể phát đề)

Câu 1: (2điểm) Cho các nguyên tố: Na, K, Mg, Al, O, Si, P, C.
a. Nguyên tử của các nguyên tố đó có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng?
b. Các elctron ngoài cùng nằm ở lớp thứ mấy?
Câu 2: (6 điểm)
2.1/ (4điểm) Cho 200 gam nước vào dung dịch chứa 40 gam NaOH thì thu được dung dịch
X có nồng độ phần trăm giảm đi một nửa so với dung dịch ban đầu. Cho 200 gam dung dịch
X phản ứng vừa đủ với 100 gam dung dịch CuSO 4 thu được kết tủa và dung dịch Y. Lọc kết
tủa rồi nung đến khối lượng không đổi.
a. Tính khối lượng chất rắn thu được.
b. Tính nồng độ phần trăm của chất có trong dung dịch Y.
2.2/ (2điểm) Từ Cu(OH)2, SO2 hãy viết phương trình điều chế CuSO4 bằng 3 cách.
Câu 3: (5điểm) Đun nhẹ 6,96 gam MnO2 và 50 ml dung dịch HCl 36,5% (D = 1,19g/ml) để
điều chế khí A. Cho khí A sinh ra tác dụng vừa đủ H 2, sản phẩm hoà tan vào nước được
dung dịch 1. Đốt cháy 6,24 gam kim loại M (I) cần 0,896 lít khí O 2 (đktc). Cho sản phẩm
sinh ra hoà tan vào nước để có dung dịch 2. Cho quì tím vào dung dịch 1, kế đó thêm vào từ
từ dung dịch 2. Quan sát hiện tượng và giải thích.
Câu 4: (3điểm) Đốt 20 cm3 một hiđrocacbon bằng 100 cm3 oxi (dư). Sản phẩm thu được sau
khi cho hơi nước ngưng tụ còn 70 cm 3, trong đó có 10 cm3 là oxi. Các thể tích khí đo ở điều
kiện tiêu chuẩn.
a. Xác định công thức phân tử của hiđrocacbon.
b. Viết công thức cấu tạo có thể có của hiđrocacbon
Câu 5: (4điểm)
a. 44,8 lít hỗn hợp khí B chứa metan và axetilen nặng 47 gam.
Đốt cháy hoàn toàn 8,96 lít hỗn hợp khí B và cho tất cả sản phẩm cháy hấp thụ vào
200ml dung dịch NaOH 20% (D = 1,2g/ml). Tính nồng độ phần trăm của chất có trong dung
dịch sau phản ứng.
b. Trộn 2V lít hỗn hợp B với V’lít khí hiđrocacbon D ta thu được hỗn hợp khí nặng
21,5gam. Trộn V lít hỗn hợp B với 2V’lít khí hiđrocacbon D thu được hỗn hợp khí nặng
35,95gam. Biết V’ – V = 4,48 lít, các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Hãy xác định
công thức phân tử của hiđrocacbon D
---Hết---

...
Sở Giáo dục và Đào tạo
LONG AN
ĐỀ THI THỬ
Kỳ Thi HSG Lớp 9 Cấp Tỉnh
Ngày thi : ……………
Môn thi : Hóa Học
Thời gian : 150 phút (không kể phát đề)
Câu 1: (2điểm) Cho các nguyên tố: Na, K, Mg, Al, O, Si, P, C.
a. Nguyên tử của các nguyên tố đó có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng?
b. Các elctron ngoài cùng nằm ở lớp thứ mấy?
Câu 2: (6 điểm)
2.1/ (4điểm) Cho 200 gam nước vào dung dịch chứa 40 gam NaOH t thu được dung dịch
X có nồng độ phần trăm giảm đi một nửa so với dung dịch ban đầu. Cho 200 gam dung dịch
X phản ứng vừa đủ với 100 gam dung dịch CuSO
4
thu được kết tủa và dung dịch Y. Lọc kết
tủa rồi nung đến khối lượng không đổi.
a. Tính khối lượng chất rắn thu được.
b. Tính nồng độ phần trăm của chất có trong dung dịch Y.
2.2/ (2điểm) Từ Cu(OH)
2
, SO
2
hãy viết phương trình điều chế CuSO
4
bằng 3 cách.
Câu 3: (5điểm) Đun nhẹ 6,96 gam MnO
2
50 ml dung dịch HCl 36,5% (D = 1,19g/ml) để
điều chế khí A. Cho khí A sinh ra c dụng vừa đủ H
2
, sản phẩm hoà tan vào nước được
dung dịch 1. Đốt cháy 6,24 gam kim loại M (I) cần 0,896 lít khí O
2
(đktc). Cho sản phẩm
sinh ra hoà tan o ớc để có dung dịch 2. Cho quì tím vào dung dịch 1, kế đó thêm o từ
từ dung dịch 2. Quan sát hiện tượng và giải thích.
Câu 4: (3điểm) Đốt 20 cm
3
một hiđrocacbon bng 100 cm
3
oxi (dư). Sản phẩm thu được sau
khi cho hơi nước ngưng tụ còn 70 cm
3
, trong đó có 10 cm
3
oxi. Các thể tích khí đo ở điều
kiện tiêu chuẩn.
a. Xác định công thức phân tử của hiđrocacbon.
b. Viết công thức cấu tạo có thể có của hiđrocacbon
Câu 5: (4điểm)
a. 44,8 lít hỗn hợp khí B chứa metan và axetilen nặng 47 gam.
Đốt cháy hoàn toàn 8,96 lít hỗn hợp khí B và cho tất cả sản phẩm cháy hấp thụ vào
200ml dung dịch NaOH 20% (D = 1,2g/ml). Tính nồng độ phần trăm của chất có trong dung
dịch sau phản ứng.
b. Trộn 2V lít hỗn hợp B với V’lít khí hiđrocacbon D ta thu được hỗn hợp khí nặng
21,5gam. Trộn V lít hn hợp B với 2V’lít khí hiđrocacbon D thu được hỗn hợp khí nặng
35,95gam. Biết V’ V = 4,48 lít, các thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn. Hãy xác định
công thức phân tử của hiđrocacbon D
---Hết---
Đề thi thử học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 môn Hóa học - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi thử học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 môn Hóa học 9 10 29