Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 môn Lịch sử

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 220 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sở Giáo dục và Đào tạo
LONG AN
ĐỀ THI THỬ

Kỳ Thi HSG Lớp 9 Cấp Tỉnh
Năm học : 2010 - 2011
Ngày thi : ……………
Môn thi : Lịch Sử
Thời gian : 150 phút (không kể phát đề)

Câu 1: Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917? (2 điểm)
Câu 2: Trình bày sự phân kì lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay và nêu rõ đặc điểm
của từng thời kì lịch sử? (4 điểm)
Câu 3: Những sự kiện lịch sử nào khẳng định thắng lợi hoàn toàn của nhân dân ta
trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập tự chủ của tổ quốc (từ thế kỉ X đến cuối thế kỉ
XVIII) (3 điểm)
Câu 4: Từ 1858 đến năm 1884 triều đình Huế đã ký với thực dân Pháp mấy Hiệp ước?
(nêu rõ tên Hiệp ước, thời gian ký ) (2 điểm)
Câu 5: Nêu ý nghĩa những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm
1925? (3 điểm)
Câu 6: Hoàn thiện bảng sau: (3 điểm)
Nội dung
1930 – 1931
Kẻ thù
Nhiệm vụ (khẩu
hiệu)
Hình
thức,
phương pháp đấu
tranh
Lực lượng đấu
tranh

1936 – 1939

Câu 7: Tại sao ta chọn Điện Biên Phủ làm trận quyết chiến chiến lược với thực dân
Pháp và can thiệp Mĩ và tại sao nói chiến thắng Điện Biên Phủ “đã được ghi vào lịch
sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một Đống Đa ở thế kỉ XX và đi
vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, đột phá thành trì của hệ thống nô
dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc” ? (3 điểm)
---Hết---

...
Sở Giáo dục và Đào tạo
LONG AN
ĐỀ THI THỬ
Kỳ Thi HSG Lớp 9 Cấp Tỉnh
Năm học : 2010 - 2011
Ngày thi : ……………
Môn thi : Lịch Sử
Thời gian : 150 phút (không kể phát đề)
Câu 1: Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917? (2 điểm)
Câu 2: Trình bày sự phân lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay nêu đặc điểm
của từng thời kì lịch sử? (4 điểm)
Câu 3: Những sự kiện lịch sử nào khẳng định thắng lợi hoàn toàn của nhân dân ta
trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập tự chủ của tổ quốc (từ thế kỉ X đến cuối thế kỉ
XVIII) (3 điểm)
Câu 4: Từ 1858 đến năm 1884 triều đình Huế đã ký với thực dân Pháp mấy Hiệp ước?
(nêu rõ tên Hiệp ước, thời gian ký ) (2 điểm)
Câu 5: Nêu ý nghĩa những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến m
1925? (3 điểm)
Câu 6: Hoàn thiện bảng sau: (3 điểm)
Nội dung 1930 – 1931 1936 – 1939
Kẻ thù
Nhiệm vụ (khẩu
hiệu)
Hình thức,
phương pháp đấu
tranh
Lực lượng đấu
tranh
Câu 7: Tại sao ta chọn Điện Biên Phủ làm trận quyết chiến chiến lược với thực dân
Pháp can thiệp tại sao nói chiến thắng Điện Biên Phủ “đã được ghi vào lịch
sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một Đống Đa thế kỉ XX đi
vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, đột phá thành trì của hệ thống
dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc” ? (3 điểm)
---Hết---
Đề thi thử học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 môn Lịch sử - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi thử học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 môn Lịch sử 9 10 512